Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m 27-08-2004

Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 28 juni 1990, BU/11249/90 en 25 oktober 1990, BU/21360/90);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1991.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1991’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering. De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren en regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 1. Uitgangspunt voor de in 1991 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering, respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1990 voor de ziekenfondsverzekering, respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 751,7 mln, respectievelijk f 127,3 mln.

  Het totale bedrag van f 879,0 mln kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel van f 617,1 mln (70,5%), een materieel deel van f 257,0 mln (29.5%) en een incidenteel deel van f 4,9 mln.

 • 2. In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 1,5 mln.

 • 3. Het macro-budget wordt verminderd met de lagere kosten van f 6,0 mln verbandhoudend met de overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ. Hiervan is het arbeidsvoorwaardendeel f 4,2 mln en het materiële deel f 1,8 mln.

 • 4. Voor de ophoging naar het niveau 1991 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 617,1 mln verhoogd met f 19,1 mln, te weten:

  • a. f 23,3 mln als gevolg van een voorcalculatorische loonkostenontwikkeling van 3,82% bij de uitvoeringsorganen;

  • b. f 4,2 mln op grond van de in punt 3 vermelde verlaging.

 • 5. Voor de ophoging naar het niveau 1991 wordt het materiële deel van f 257,0 mln verhoogd met f 4,7 mln te weten:

  • a. f 1,5 mln in verband met de onder punt 2 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b. f 5,0 mln als gevolg van een voorcalculatorische prijsstijging. Het percentage van 1,93 is conform de MEV-cijfers;

  • c. f 1,8 mln op grond van de in punt 3 vermelde verlaging.

 • 6. De bedragen onder 4a en 5b zijn voorcalculatorisch van aard. Te zijner tijd zal een definitieve vaststelling van deze bedragen plaatsvinden.

  Tevens geschiedt de voorlopige vaststelling van de aanvaardbare beheerskosten Ziekenfondswet en AWBZ 1991 met inachtneming van een tweetal Pro-Memorie-posten. Deze posten betreffen ten eerste de nog steeds onzekere eventuele gevolgen van het vervallen van de b.t.w.-vrijstelling voor samenwerkings-verbanden van ziekenfondsen op het gebied van automatisering en ten tweede de kosten van het betalingsverkeer in verband met de nominale premie. Bij de definitieve vaststelling zal worden bezien of en zo ja, in hoeverre met deze posten rekening dient te worden gehouden.

 • 7. Gelet op de punten 1 tot en met 5 is het totale bedrag van de voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1991 f 897,9 mln Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 636,2 mln (f 617,1 mln + f 19,1 mln), het materiële deel bedraagt f 261,7 mln (f 257,0 mln + f 4,7 mln). Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten in het kader van de AWBZ.

Naar boven