Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de waterhuishouding

[Regeling vervallen per 12-11-2008.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 23-08-1997 t/m 11-11-2008

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de waterhuishouding

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 53, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding (Stb. 1989, 258);

Besluit:

[Regeling vervallen per 12-11-2008]

aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde of bevolene, de hiernavolgende ambtenaren van de Rijkswaterstaat werkzaam bij:

 • I. De regionale directies:

  • a. de functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de handhaving van de Wet op de waterhuishouding;

  • b. de functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de behandeling van aanvragen om vergunning op grond van de Wet op de waterhuishouding;

  • c. de bemanning van vaartuigen en luchtvaartuigen;

  • d. de kanaal-, rivier-, meer-, haven- en scheepvaartmeesters;

  • e. het sluispersoneel;

  • f. de hoofden en plaatsvervangende hoofden, opzichters en (hulp)kantonniers van de scheepvaartdiensten en dienstkringen, belast met het feitelijk beheer van wateren;

  • g. de dijkkantonniers.

 • II. De Dienst RIZA:

  • a. de laboranten;

  • b. het hoofd en de medewerkers van de afdeling heffing en handhaving.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 29 november 1990

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

secretaris-generaal

,

H. N. J. Smits

Naar boven