Vaststelling plan ziekenhuisvoorzieningen gezondheidsregio Flevoland algemene ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-02-1991 t/m 27-08-2004

Vaststelling plan ziekenhuisvoorzieningen gezondheidsregio Flevoland algemene ziekenhuizen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 5 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), voor het laatst gewijzigd bij Wet van 19 december 1985 (Stb. 1985, 695);

Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen van 13 november 1989, kenmerk 8063;

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de gezondheidsregio Flevoland geldt voor de kategorie ziekenhuizen als plan, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, het in bijlage 1 neergelegde ontwerpplan ‘ziekenhuisvoorzieningen’, blz. 1 t/m 18, met inbegrip van de in bijlage 2 neergelegde beperkingen daarop.

De

staatssecretaris

voornoemd,

H. J. Simons

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze bijlage is opgenomen het ontwerpplan ziekenhuisvoorzieningen voor de gezondheidsregio Flevoland, zoals dat op 5 januari 1989 door provinciale staten van Flevoland werd vastgesteld en op 25 januari 1989 aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur werd aangeboden.

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het ontwerpplan ziekenhuisvoorzieningen voor de provincie Flevoland is vastgesteld onder de volgende condities:

  • -

    Eind 1992 zal door de provincie Flevoland een evaluatie van het plan plaatsvinden. Mocht uit de dan actuele gegevens blijken dat de thans gehanteerde uitgangspunten aan aanpassing toe zijn, dan zal overleg plaats vinden tussen de provincie en het ministerie van WVC om te komen tot herziening van het plan. Onderhavig plan heeft dan ook vooralsnog een beperkte geldigheidsduur tot in principe 1993.

  • -

    Aanvragen voor uitbreiding van bedden of funktie-eenheden in Flevoland zullen dienen te zijn voorzien van een overtuigende onderbouwing van de behoefte daaraan. Daarbij is het standpunt van de regionale verzekeraars een belangrijk gegeven. Inschattingen op grond van berekende adhaerenties gelden uitdrukkelijk als een maximum en vormen onvoldoende grond voor toekenning van uitbreidingen.

  • -

    Het is niet vanzelfsprekend dat de totale (financiële) ruimte diede WZV biedt en die gerelateerd is aan de 3,4 ‰-norm, ten goede komt aan de Flevolandse zorgverlening. Zoals gesteld betreft de norm een maximum.

Naar boven