Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1991

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1993.]
Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1991

Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1990 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1989;

Gelet op artikel 402 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1991 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3,2.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1991.

's-Gravenhage, 22 november 1990

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Terug naar begin van de pagina