Examenbesluit Wet op de architectentitel

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2011

Besluit van 20 november 1990, houdende regelen omtrent de examens, bedoeld in de artikelen 25 en 26 van de Wet op de architectentitel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Onderwijs en Wetenschappen, van 14 mei 1990, nr. MJZ14590026, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 25 en 26 van de Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347) en op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PbEG L 223);

De Raad van State gehoord, advies van 28 augustus 1990, nr. W08.90.0224;

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Onderwijs en Wetenschappen, van 12 november 1990, nr. MJZ 12n90043, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de wet: de Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347);

het bureau architectenregister: de Stichting bureau architectenregister, bedoeld in artikel 3 van de wet;

het examen: het examen voor architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten, bedoeld in de artikelen 25 en 26 van de wet;

de examencommissie: de commissie, belast met het afnemen van het examen voor architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten, en met het vaststellen van de uitslag daarvan;

de kandidaat: degene die aan het examen deelneemt of wenst deel te nemen;

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hoofdstuk II. Het examen voor architecten

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

§ 1. Toelatingseisen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Tot het afleggen van het examen wordt toegelaten degene die ten genoegen van de examencommissie aantoont gedurende ten minste zeven jaren werkzaam te zijn geweest op het gebied van de architectuur.

§ 2. Omvang en inrichting van het examen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In het eerste onderdeel van het examen legt de kandidaat aan de examencommissie drie door hem vervaardigde en onder zijn leiding uitgevoerde architectonische ontwerpen voor en licht deze mondeling toe.

 • 2 Naar aanleiding van de voorgelegde en toegelichte ontwerpen onderzoekt de examencommissie of de kandidaat beschikt over:

  • a. het vermogen tot architectonische vormgeving die zowel aan esthetische als aan technische en functionele eisen voldoet, en

  • b. inzicht in de relatie tussen mensen en architectonische constructies en tussen architectonische constructies en hun omgeving, alsmede in de noodzaak om die constructies en de ruimten daartussen af te stemmen op menselijke behoeften en maatstaven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het tweede onderdeel van het examen bestaat uit het schrijven van een scriptie over een door de examencommissie te bepalen onderwerp en uit het vervaardigen van een architectonisch ontwerp, dat moet voldoen aan een door de examencommissie opgesteld programma van eisen.

 • 2 Aan de hand van de scriptie onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of deze beschikt over:

  • a. passende kennis van de geschiedenis en theorie van de architectuur, aanverwante kunstvormen en menswetenschappen, evenals van de maatschappelijke en culturele stromingen, voor zover die van belang zijn voor het vakgebied van de architectonische vormgeving;

  • b. passende kennis van de beeldende kunsten, voor zover die van belang zijn voor de kwaliteit van de architectonische vormgeving, en

  • c. inzicht in het architectenberoep en in de rol van de architect in de maatschappij, in het bijzonder bij het vervaardigen van architectonische ontwerpen waarin rekening wordt gehouden met sociale factoren en milieufactoren.

 • 3 Aan de hand van het vervaardigde architectonisch ontwerp onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of het resultaat van het in artikel 3, tweede lid, bedoelde onderzoek wordt bevestigd, en voorts of de kandidaat beschikt over:

  • a. inzicht in en vaardigheid met de methoden van onderzoek en voorbereiding van een architectonisch ontwerp;

  • b. passende kennis van de natuurkundige en technologische vraagstukken en de milieuvraagstukken, alsmede van de functie van een gebouw met het oog op het verschaffen van comfort en bescherming tegen weersomstandigheden;

  • c. passende kennis van stedebouw, planologie en de daarbij gebruikte technieken;

  • d. inzicht in de problemen op het gebied van het constructief ontwerp, de constructie en de civiele bouwkunde in verband met het ontwerpen van gebouwen;

  • e. technische bekwaamheid als ontwerper, ten einde binnen de door begrotingsfactoren en bouwvoorschriften gestelde grenzen en met inachtneming van de zorg voor het bereiken en behouden van een toereikende kwaliteit van het milieu te kunnen voldoen aan de eisen van gebruikers van het betrokken gebouw;

  • f. passende kennis van de bedrijfstakken, organisaties en procedures die een rol spelen bij het omzetten van ontwerpen in bouwwerken en bij het inpassen van plannen in de planologie;

  • g. vaardigheid in beeld, geschrift en woord om een architectonisch ontwerp inzichtelijk te maken voor anderen, en

  • h. passende kennis van en inzicht in procedures en processen van besluitvorming met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van een architectonisch ontwerp.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De kandidaat wordt slechts toegelaten tot het tweede onderdeel van het examen, indien hem door de examencommissie schriftelijk is medegedeeld dat het eerste onderdeel met goed gevolg is afgelegd.

§ 3. Vrijstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De examencommissie kan aan de kandidaat op diens verzoek vrijstelling verlenen van het eerste onderdeel van het examen of van het tweede onderdeel wat betreft het schrijven van de scriptie, indien de kandidaat ten genoegen van de examencommissie aantoont reeds op andere wijze te hebben voldaan aan de eisen, gesteld in deartikelen 3 en 4, tweede lid.

 • 2 De examencommissie verleent aan de kandidaat die voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de wet, en is ingeschreven in het architectenregister, bedoeld in artikel 2 van de wet, en die voorts ten genoegen van de examencommissie aantoont gedurende ten minste zeven jaren onder toezicht van een architect of een architectenbureau werkzaam te zijn geweest op het gebied van de architectuur, op schriftelijk verzoek vrijstelling van het tweede onderdeel van het examen.

§ 4. De examencommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een examencommissie, die is belast met het afnemen van het examen en met het vaststellen van de uitslag daarvan.

 • 2 De examencommissie draagt zorg voor de organisatie van het examen en voor de goede gang van zaken tijdens het examen.

 • 3 Het bureau architectenregister voorziet in de bijstand die de examencommissie bij de uitvoering van haar taken behoeft.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De examencommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.

 • 2 Onze Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de andere leden van de examencommissie.

 • 3 De examencommissie bestaat in meerderheid uit personen die werkzaam zijn of zijn geweest op het gebied van de architectuur.

 • 4 De directeur van het bureau architectenregister staat de examencommissie als secretaris bij.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een lid van de examencommissie wordt benoemd voor een tijdvak van vier jaren.

 • 2 Een aftredend lid kan terstond worden herbenoemd.

 • 3 Een lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, wordt benoemd voor een tijdvak, eindigend op het tijdstip waarop de benoeming van degene, in wiens plaats hij is benoemd, had zullen eindigen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Het lidmaatschap van de examencommissie eindigt:

 • a. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming is geschied, en

 • b. door ontslag, al of niet op eigen verzoek.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De examencommissie stelt een examenreglement vast, waarin nadere regels worden gesteld omtrent de omvang en inrichting van het examen, waaronder in elk geval zijn begrepen regels omtrent:

  • a. de wijze van aanmelding voor het examen;

  • b. de wijze van betaling van het examengeld, bedoeld in artikel 27 van de wet;

  • c. de gedeeltelijke terugbetaling van het examengeld indien de kandidaat niet tot het tweede gedeelte van het examen wordt toegelaten;

  • d. de tijdvakken waarbinnen de in de artikelen 3 en 4 bedoelde onderdelen van het examen moeten zijn afgelegd;

  • e. de gang van zaken tijdens het examen, waaronder begrepen de wijze waarop een gehandicapte kandidaat in de gelegenheid wordt gesteld het examen af te leggen;

  • f. de gevolgen van tijdens het examen door de kandidaat gepleegd bedrog;

  • g. de wijze van vaststelling van de uitslag van het examen;

  • h. de wijze waarop de kandidaat na vaststelling van de uitslag van het examen of van een onderdeel daarvan, kan kennisnemen van de door de examencommissie bij de beoordeling van de onderscheidene examenonderdelen gehanteerde normen, en

  • i. de wijze van uitreiking van het getuigschrift, bedoeld in artikel 13.

 • 2 Het examenreglement, alsmede elke wijziging daarvan, wordt, na goedkeuring ingevolge artikel 25, derde lid, van de wet, door Onze Minister, in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De examencommissie kan zich ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in artikel 4, derde lid, door een of meer deskundigen doen bijstaan.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De examencommissie reikt aan de kandidaat die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, een getuigschrift uit, dat is ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De kandidaat kan bij de examencommissie bezwaar maken tegen de door de commissie vastgestelde beoordeling van een afgelegd examenonderdeel.

 • 2 Indien de examencommissie de bestreden beoordeling herroept, maakt zij aan de kandidaat tevens bekend welke gevolgen aan die herroeping zijn verbonden.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De examencommissie zendt uiterlijk zes maanden na afloop van het examen een rapportage over het verloop en de resultaten daarvan aan Onze Minister.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Aan de leden van de examencommissie en aan de deskundigen, bedoeld in artikel 12, wordt volgens door Onze Minister te stellen regelen ten laste van het bureau architectenregister een algemene vergoeding, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfskosten toegekend.

Hoofdstuk III. Het examen voor stedebouwkundigen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

§ 1. Toelatingseisen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Tot het afleggen van het examen wordt toegelaten degene die ten genoegen van de examencommissie aantoont gedurende ten minste zeven jaren werkzaam te zijn geweest op het gebied van de stedebouwkunde.

§ 2. Omvang en inrichting van het examen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In het eerste onderdeel van het examen legt de kandidaat aan de examencommissie een in overleg met de commissie te bepalen aantal, doch niet meer dan drie, door hem of mede door hem vervaardigde stedebouwkundige ontwerpen met de daarbij behorende schriftelijke toelichtingen voor, en licht deze mondeling toe.

 • 2 Naar aanleiding van de voorgelegde en toegelichte ontwerpen onderzoekt de examencommissie of de kandidaat beschikt over:

  • a. het vermogen om informatie vanuit andere bij de ruimtelijke ordening betrokken disciplines om te zetten in ruimtelijke concepten, en

  • b. het vermogen om in de ontwikkeling van een ruimtelijk concept menselijke behoeften en maatstaven te betrekken bij het vormgeven van de relatie tussen de mens en zijn omgeving.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het tweede onderdeel van het examen bestaat uit het schrijven van een scriptie over een door de examencommissie te bepalen onderwerp en uit het vervaardigen van een stedebouwkundig ontwerp met een daarbij behorende toelichting, dat moet voldoen aan een door de examencommissie opgesteld programma van eisen.

 • 2 Aan de hand van de scriptie onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of deze beschikt over:

  • a. passende kennis van de geschiedenis en theorie van de stedebouw en van de relatie met andere disciplines;

  • b. inzicht in processen die hebben geleid tot menselijke nederzettingen en occupatiepatronen in cultuur- en natuurhistorisch opzicht, en

  • c. inzicht in het beroep van stedebouwkundige en in de rol van de stedebouwkundige in de maatschappij, in het bijzonder bij het vervaardigen van stedebouwkundige ontwerpen waarin rekening wordt gehouden met sociale factoren en milieufactoren.

 • 3 Aan de hand van het vervaardigde stedebouwkundig ontwerp met de daarbij behorende toelichting onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of het resultaat van het in artikel 18, tweede lid, bedoelde onderzoek wordt bevestigd en voorts of de kandidaat beschikt over:

  • a. inzicht in en vaardigheid met de methoden van stedebouwkundig onderzoek en de voorbereiding van stedebouwkundige ontwerpen;

  • b. passende kennis van de inhoud van andere bij de ruimtelijke vormgeving betrokken disciplines, zoals architectuur, volkshuisvesting en tuin- en landschapsarchitectuur;

  • c. vaardigheden op het gebied van ruimtelijke planning en stedebouwkundig ontwerp, inzicht in plannings- en ontwerpmethodieken en vaardigheid met de fysieke, structurele en historische analyse van stedebouwkundige verschijnselen en oplossingen;

  • d. passende kennis van sociaal-maatschappelijke processen, ontwikkelingen en randvoorwaarden, in het bijzonder ten aanzien van culturele en ruimtelijk morfologische ontwikkelingen, de leefomgeving, de natuur en het milieu;

  • e. passende kennis van maatschappijwetenschappen, sociale en historische geografie, landschapskunde, ecologie, civiele techniek en economie, alsmede van het ruimtelijk en stedebouwkundig recht;

  • f. passende kennis van de organisatie, de middelen en de instrumenten van de ruimtelijke ordening en planningniveau's in Nederland;

  • g. vaardigheden en methoden in beeld, geschrift en woord om een stedebouwkundig ontwerp voor anderen inzichtelijk te maken, en

  • h. passende kennis van en inzicht in procedures en processen van besluitvorming met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van een stedebouwkundig ontwerp.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De kandidaat wordt slechts toegelaten tot het tweede deel van het examen, indien hem door de examencommissie schriftelijk is medegedeeld dat het eerste onderdeel met goed gevolg is afgelegd.

§ 3. Vrijstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De examencommissie kan aan de kandidaat op diens verzoek vrijstelling verlenen van het eerste onderdeel van het examen of van het tweede onderdeel wat betreft het schrijven van de scriptie, indien de kandidaat ten genoegen van de examencommissie aantoont reeds op andere wijze te hebben voldaan aan de eisen, gesteld in de artikelen 18 en 19, tweede lid.

Hoofdstuk IV. Het examen voor tuin- en landschapsarchitecten

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

§ 1. Toelatingseisen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Tot het afleggen van het examen wordt toegelaten degene die ten genoegen van de examencommissie aantoont gedurende ten minste zeven jaren werkzaam te zijn geweest op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur.

§ 2. Omvang en inrichting van het examen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In het eerste onderdeel van het examen legt de kandidaat aan de examencommissie drie door hem of mede door hem vervaardigde ontwerpen voor en licht deze mondeling toe.

 • 2 Naar aanleiding van de voorgelegde en toegelichte ontwerpen onderzoekt de examencommissie of de kandidaat beschikt over:

  • a. de vaardigheid om uiteenlopende ruimtelijke problemen op verschillende schaalniveau's ontwerpend op te lossen, en

  • b. de vaardigheid om ontwerp-oplossingen te maken in de vorm van een omvattend ruimtelijk concept, waarbij de invloed van en samenhang met de wijdere omgeving en de kleinere omgevingselementen duidelijk is.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het tweede onderdeel van het examen bestaat uit het schrijven van een scriptie over een door de examencommissie te bepalen onderwerp en uit het vervaardigen van een ontwerp met een daarbij behorende toelichting, dat moet voldoen aan een door de examencommissie opgesteld programma van eisen.

 • 2 Aan de hand van de scriptie onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of deze beschikt over:

  • a. passende kennis van en inzicht in het temporele aspect van het ruimtelijk milieu, en

  • b. passende kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de landschapsarchitectuur in samenhang met aanverwante kunstvormen.

 • 3 Aan de hand van het vervaardigde ontwerp met de daarbij behorende toelichting onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of het resultaat van het in artikel 24, tweede lid, bedoelde onderzoek wordt bevestigd, en voorts of de kandidaat beschikt over:

  • a. vaardigheid in het hanteren van de natuurlijke component van het ruimtelijk milieu;

  • b. passende kennis van en inzicht in het geheel van fysisch-biotische verschijnselen en antropogene processen, dat ten grondslag ligt aan en samenhangt met het fenomeen landschap;

  • c. passende kennis van en inzicht in de effecten die optreden bij transformaties van het natuurlijk en ruimtelijk milieu;

  • d. passende kennis van en inzicht in menselijke en intermenselijke activiteiten in samenhang met het ruimtelijk milieu;

  • e. passende kennis van en inzicht in het planningsproces in zijn belangrijkste componenten: inventarisatie en analyse, doelformulering en programmering, ruimtelijke planvorming, en evaluatie;

  • f. passende kennis van, inzicht in en vaardigheid met betrekking tot "taal" in de uitgebreide zin des woords, dat wil zeggen het kennen en kunnen gebruiken van woorden, tekens, beelden, vormen en symbolen ten dienste van het overdragen van ideeën en van de vormgeving van het ruimtelijk milieu, en

  • g. passende kennis van en inzicht in de technieken om ontwerpen te doen concretiseren.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De kandidaat wordt slechts toegelaten tot het tweede deel van het examen, indien hem door de examencommissie schriftelijk is medegedeeld dat het eerste onderdeel met goed gevolg is afgelegd.

§ 3. Vrijstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De examencommissie kan aan de kandidaat op diens verzoek vrijstelling verlenen van het eerste onderdeel van het examen of van het tweede onderdeel wat betreft het schrijven van de scriptie, indien de kandidaat ten genoegen van de examencommissie aantoont reeds op andere wijze te hebben voldaan aan de eisen, gesteld in de artikelen 24 en 25, tweede lid.

§ 4. De examencommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De artikelen 7 tot en met 16 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat, behoudens in artikel 16, voor "Onze Minister" telkens wordt gelezen: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Hoofdstuk V. Het examen voor interieurarchitecten

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

§ 1. Toelatingseisen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Tot het afleggen van het examen wordt toegelaten degene die ten genoegen van de examencommissie aantoont gedurende ten minste zeven jaren werkzaam te zijn geweest op het gebied van de interieurarchitectuur.

§ 2. Omvang en inrichting van het examen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In het eerste onderdeel van het examen legt de kandidaat aan de examencommissie drie door hem vervaardigde en onder zijn leiding uitgevoerde interieurontwerpen voor en licht deze mondeling toe.

 • 2 Naar aanleiding van de voorgelegde en toegelichte ontwerpen onderzoekt de examencommissie of de kandidaat beschikt over:

  • a. het vermogen tot interieurvormgeving die aan esthetische, functionele en technische eisen voldoet vanuit inzicht in de werking en begrenzing van ruimten en de doorbreking daarvan, alsmede in de werking van ruimten onderling, in het bijzonder wat betreft vorm en verhouding, en

  • b. het vermogen om in het ontwerp-proces ten dienste van interieurvormgeving de relatie tussen mensen en ruimten te betrekken, onder andere door de afstemming van de vormgeving op menselijke behoeften en maatstaven.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het tweede onderdeel van het examen bestaat uit het schrijven van een scriptie over een door de examencommissie te bepalen onderwerp en uit het vervaardigen van een interieurontwerp met een daarbij behorende toelichting, dat moet voldoen aan een door de examencommissie opgesteld programma van eisen.

 • 2 Aan de hand van de scriptie onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of deze beschikt over:

  • a. passende kennis van de theorie en geschiedenis van de interieurarchitectuur, de geschiedenis van de architectuur en de historische ontwikkeling van maatschappelijke en culturele stromingen en inzicht in de invloed daarvan op de interieurvormgeving;

  • b. kennis van de beeldende kunsten, voor zover die van belang zijn voor de interieurvormgeving, en

  • c. inzicht in het beroep van interieurarchitect en de rol van de interieurarchitect in de maatschappij, in het bijzonder bij het vervaardigen van interieurontwerpen waarin rekening wordt gehouden met sociale factoren en milieufactoren.

 • 3 Aan de hand van het vervaardigde interieurontwerp met de daarbij behorende toelichting onderzoekt de examencommissie in een gesprek met de kandidaat of het resultaat van het in artikel 30, tweede lid, bedoelde onderzoek wordt bevestigd, en voorts of de kandidaat beschikt over:

  • a. passende kennis van het vormgevend ontwerpen voor architectuur en interieurarchitectuur en van de daarvoor gebruikte methoden;

  • b. inzicht in en vaardigheid met de methoden van onderzoek ten dienste van interieurvormgeving en de voorbereiding van een interieurontwerp;

  • c. passende kennis van en inzicht in bouwkundige constructies, de bouwfysische aspecten die daarmee samenhangen, in het bijzonder in relatie tot het renoveren, verbouwen van en beperkt aanbouwen aan bestaande gebouwen, en de installatie-technische aspecten;

  • d. passende kennis van en inzicht in de eigenschappen van bouwmaterialen, in het bijzonder die met betrekking tot de afwerking van gebouwen;

  • e. passende kennis van materialen, produkten en technieken ten behoeve van de afwerking, inrichting, meubilering en stoffering van het interieur, alsmede kennis van technische installaties die in gebouwen worden gebruikt, in het bijzonder met betrekking tot de inpassing van die installaties in het interieur;

  • f. technische bekwaamheid als ontwerper ten einde, binnen de door begrotingsfactoren, bouw- en andere voorschriften gestelde grenzen en met inachtneming van de zorg voor het bereiken en behouden van een toereikende kwaliteit van het milieu te kunnen voldoen aan de eisen van gebruikers van het interieur;

  • g. passende kennis van de organisatorische, financiële en juridische aspecten die betrekking hebben op het ontwerpen en de ruimtelijke realisatie daarvan;

  • h. vaardigheid in beeld, geschrift en woord om een interieurontwerp inzichtelijk te maken voor anderen, daarbij inbegrepen vaardigheid in het maken van tekeningen en bijbehorende omschrijvingen, en

  • i. passende kennis en inzicht in procedures en processen van besluitvorming met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van een interieurontwerp.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De kandidaat wordt slechts toegelaten tot het tweede deel van het examen, indien hem door de examencommissie schriftelijk is medegedeeld dat het eerste onderdeel met goed gevolg is afgelegd.

§ 3. Vrijstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De examencommissie kan aan de kandidaat op diens verzoek vrijstelling verlenen van het eerste onderdeel van het examen of van het tweede onderdeel wat betreft het schrijven van de scriptie, indien de kandidaat ten genoegen van de examencommissie aantoont reeds op andere wijze te hebben voldaan aan de eisen, gesteld in deartikelen 30 en 31, tweede lid.

§ 4. De examencommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De artikelen 7 tot en met 16 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat, behoudens in artikel 16, voor "Onze Minister" telkens wordt gelezen: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Examenbesluit Wet op de architectentitel".

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 20 november 1990

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de elfde december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven