Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-02-1991 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 25 oktober 1990, IS 21413);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet betreffende het jaar 1991

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op de kosten van verstrekkingen en vergoedingen van ziekenfondsen in het kader van de Ziekenfondswet, en op de vorming van de reserves bij individuele ziekenfondsen

  • 1.

    • A. Als basis voor de in 1991 besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen in de ziekenfondsverzekering dient een bedrag van f 13 665 miljoen. Dit bedrag representeert de desbetreffende kosten zoals geadviseerd door de Ziekenfondsraad, ndat daarop een bedrag in mindering is gebracht in verband met de door de ziekenfondsen te innen nominale premie van f 220 per volwassene per jaar, en van f 110 per medeverzekerd kind per jaar tot een maximum van 2 kinderen per verzekeringseenheid.

    • B. Op de besteedbare middelen, bedoeld sub A. vindt nacalculatie plaats. Daarbij wordt het volgende in acht genomen.

Er vindt volledige nacalculatie plaats ter grootte van het verschil tussen de desbetreffende kosten, zoals bedoeld sub A. van verstrekkingen en vergoedingen, voortvloeiend uit het verschil tussen de werkelijke verzekerdenmutaties in 1991 en de geraamde verzekerdenmutaties welke ten grondslag hebben gelegen aan de berekening van het sub A. genoemde bedrag. Voor de toepassing van de vorige volzin worden de sub A. bedoelde nominale premies op de kosten in mindering gebracht. Daarnaast vindt nacalculatie plaats ter grootte 90 % van het verschil tussen enerzijds de desbetreffende werkelijke en naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten van verstrekkingen en vergoedingen, onder aftrek van de opbrengst van de geïnde nominale premie 1991, en anderzijds het ingevolge de twee vorige volzinnen aangepaste bedrag van de bedoelde besteedbare middelen. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt de opbrengst van de nominale premies verstaan de opbrengst van de nominale premies, berekend op basis van de sub A. genoemde nominale premiebedragen.

  • 1. Voorts zijn voor het jaar 1991 in verband met de kosten van verstrekkingen en vergoedingen, die bij de berekening van het onder 1 sub A, genoemde bedrag van f 13 665 miljoen buiten aanmerking zijn gebleven, middelen besteedbaar op basis van de desbetreffende kosten 1991. Deze kosten betreffen nader door de Ziekenfondsraad vast te stellen kosten van verstrekkingen en vergoedingen die met toepassing of mede met toepassing van verdragsregelingen worden gemaakt en voorts de vergoedingen van premiën, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van het Verstrekkingenbesluit (Stb. 1971, 550), en de verplichtingen aan het zogenaamde goodwillfonds.

    Op de ingevolge de eerste volzin besteedbare middelen komen de opbrengsten, die bij de berekening van het macro-bedrag van f 13 665 miljoen buiten aanmerking zijn gebleven, op basis van de desbetreffende opbrengsten 1991 in mindering. Deze opbrengsten betreffen nader door de Ziekenfondsraad vast te stellen opbrengsten ter zake van verstrekkingen en vergoedingen, die met toepassing of mede met toepassing van verdragsregelingen worden verleend, de nominale premies die voor buiten Nederland wonende rechthebbenden op een pensioen of rente op hun uitkering worden ingehouden, en de opbrengsten van vorderingen ex artikel 22 van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1965, 653). Indien de bedoelde opbrengsten hoger zijn dan de hiervoor bedoelde kosten, strekt het verschil in mindering op de in totaal voor het jaar 1991 besteedbare middelen.

  • 2. Voorts wordt voor het jaar 1991 een bedrag van f 150 miljoen besteedbaar gesteld ter vorming van een reserve bij de ziekenfondsen ter dekking van de naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten van verstrekkingen en vergoedingen van het desbetreffende ziekenfonds.

  • 3. Onder kosten van verstrekkingen en vergoedingen wordt in deze aanwijzing verstaan de kosten van verstrekkingen en vergoedingen onder aftrek van de door de ziekenfondsen te innen eigen bijdragen, alsmede onder aftrek van de opbrengst van verhaal van kosten van verstrekkingen en vergoedingen op derden.

Naar boven