Besluit machtiging Minister van Justitie tot vaststelling dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten

Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Besluit van 19 november 1990, houdende machtiging van de Minister van Justitie tot vaststelling van een dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 1 november 1990, Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp nr. 29480/890;

Gelet op artikel 132 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 65 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Justitie is gemachtigd voor ambtenaren en werknemers bij het dienstvak der gerechten nadere algemene voorschriften ter uitwerking of aanvulling van de bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Arbeidsovereenkomstenbesluit vast te stellen.

Artikel 2

Het Besluit van 10 mei 1960, nr. 41 en het Besluit van 13 juni 1988, no. 27 worden ingetrokken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 19 november 1990

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zevenentwintigste november 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina