Instelling Stuurgroep mobiliteit gehandicapten en ouderen

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 04-07-1991 t/m 30-04-2004

Instelling Stuurgroep mobiliteit gehandicapten en ouderen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Ingesteld wordt een Stuurgroep mobiliteit gehandicapten en ouderen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

De Stuurgroep heeft tot taak vóór 30 april 1991 een inventarisatie op te stellen van de mogelijkheden om de mobiliteitspositie van gehandicapten en ouderen te verbeteren, alsmede aan de Minister van Verkeer en Waterstaat voorstellen te doen voor het terzake op het terrein van Verkeer en Waterstaat te voeren beleid.

De stuurgroep houdt bij het doen van haar voorstellen rekening met de financiële meerjarencijfers voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

De Stuurgroep bestaat uit zeven leden, de voorzitter daaronder begrepen alsmede vijf ambtelijke adviseurs.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

De Stuurgroep heeft een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2004]

De Voorzitter, de leden en de adviseurs van de Stuurgroep worden benoemd door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Drie leden worden benoemd op voordracht van de Gehandicaptenraad en drie leden op voordracht van het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen (COSBO).

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2004]

De Voorzitter, leden, adviseurs en (plaatsvervangend) secretaris worden benoemd voor de periode van 1 juni 1990 tot en met 30 april 1991.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2004]

Aan de Voorzitter en de leden kan vacantiegeld worden toegekend alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1971, alsmede overeenkomstig de bepalingen van het Vacantiegeldenbesluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2004]

Tot Voorzitter wordt benoemd mevrouw J. van Leeuwen te Zoetermeer.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2004]

Tot leden worden benoemd:

namens de Gehandicapten:

de heer M. van Ditmarch te Utrecht, de heer B. Treffers te Huissen, de heer A. Keusters te Utrecht;

namens het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen;

mevrouw J. Vughts te Utrecht van 1 juni 1990 tot en met 31 augustus 1990, mevrouw drs. J. E. Beelen te Amsterdam vanaf 1 september 1990, de heer J. ten Heuvelhof te Leidschendam, de heer ing. W. Revet te Biddinghuizen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2004]

Tot adviseurs namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden benoemd:

de heer drs. A. P. Mesker – DGV, de heer drs. J. V. C. M. Berden – RWS, de heer A. Kraan – RLD, de heer P. J. C. van Houwelingen – DGSM, de heer G. Bordewijk – RDW.

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2004]

Tot Secretaris wordt benoemd de heer drs. P. N. M. Pilgram en tot plaatsvervangend secretaris de heer P. A. J. M. Nuijts.

Artikel 13

[Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 juni 1990.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 14 november 1990

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina