Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Singapore

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-10-2004 t/m 09-05-2007

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Singapore

De staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 10 en 11 van de op 19 februari 1971 te Singapore tussen Nederland en Singapore gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1971, nr. 95);

Besluit:

Artikel 2. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 3. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

  • 1 Een lichaam dat inwoner van Singapore is, en dat, ingevolge artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Overeenkomst aanspraak heeft op algehele vrijstelling van dividendbelasting, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 95 SIN’). Nadat het lichaam een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, legt het dit over bij het innen van de dividenden.

  • 2 Het lichaam dat het dividend verschuldigd is, is bevoegd het dividend uit te betalen zonder aftrek van dividendbelasting, indien de gerechtigde tot de opbrengst het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft overgelegd.

  • 3 Voor zover dividendbelasting, welke is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede lid bij de uitbetaling van het dividend niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het van een ondertekende bevestiging voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 4. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

  • 1 Indien dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een lichaam dat inwoner van Singapore is, die ingevolge artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Overeenkomst vrijgesteld zijn van dividendbelasting, heeft dat lichaam recht op teruggaaf van hetgeen is ingehouden.

  • 2 Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert het lichaam bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 95 SIN’). Nadat het lichaam een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, zendt het dit exemplaar toe aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de vennootschap is gevestigd, onder bijvoeging van het bewijsstuk waaruit van de inhouding van de belasting blijkt. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

  • 4 Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger aan het belanghebbende lichaam overgemaakt.

Artikel 5. Formele bepaling

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel 6. Verjaringstermijn

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 2 en 3, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel 7. Formulieren

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

De in de artikelen 2, tweede lid, 3, eerste lid, en 4, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Singapore.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

  • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 toepassing met betrekking tot dividenden die betaald of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1968.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven