Spaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Spanje

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 19-06-1997 t/m heden

Regeling inzake vermindering van Spaanse belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

De staatssecretarts van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 16 juni 1971 tussen Nederland en Spanje gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1971, nr. 144) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst en onderdelen van het bij de Overeenkomst behorende Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Spaanse belasting op dividenden (daaronder begrepen inkomsten uit winstdelende obligaties), betaald door een lichaam dat inwoner van Spanje is (artikel 10, tweede lid, en onderdeel VIII van het Protocol);

 • b. vermindering tot 5% van de Spaanse belasting op dividenden, indien de genieter van de dividenden een Nederlands lichaam is waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat hetzij 50% of meer bezit van het kapitaal van het Spaanse lichaam dat de dividenden betaalt, hetzij 25% of meer bezit van dat kapitaal, mits ten minste één ander lichaam dat inwoner van Nederland is, eveneens 25% of meer van dat kapitaal bezit. De vermindering tot 5% is slechts van toepassing indien het ontvangende lichaam ter zake van de dividenden in Nederland geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan kan slechts op vermindering tot 10% aanspraak worden gemaakt (artikel 10, derde lid, onderdeel b, en onderdeel VI van het Protocol);

 • c. vermindering tot 10% van de Spaanse belasting op interest, afkomstig uit Spanje (artikel 11, tweede lid);

 • d. vermindering tot 6% van de Spaanse belasting op royalty's, afkomstig uit Spanje (artikel 12, eerste lid);

De in de onderdelen a tot en met d van dit artikel bedoelde verminderingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty's in Spanje een vaste inrichting heeft en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 10, zesde lid, respectievelijk artikel 11, vierde lid, en artikel 12, vijfde lid).

Artikel 2. Spaanse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Spaanse zijde de volgende regeling getroffen:

 • a. Dividenden en interest

  • Keuze tussen vrijstelling of teruggaaf

   De Nederlandse rechthebbende op dividend of interest, afkomstig uit Spanje, heeft voor het verkrijgen van de in artikel 1, onderdelen a, b en c, vermelde verminderingen van Spaanse belasting de keuze uit twee mogelijkheden: hij kan een verzoek indienen om gedeeltelijke vrijstelling van belasting bij de uitbetaling van de inkomsten (vrijstelling bij de bron), óf hij kan de volle Spaanse belasting op de hem toekomende inkomsten laten inhouden en achteraf teruggaaf van de te veel ingehouden belasting vragen.

  • Verzoek om vrijstelling bij de bron

   Het verzoek moet worden gedaan door middel van het formulier EE-RPB REDUCCION (vermindering). Dit formulier bestaat uit vier exemplaren, waarvan het eerste en het derde in de Spaanse taal luiden, het tweede en het vierde in de Nederlandse taal.

   Het vierde exemplaar wordt door de verzoeker behouden. De overige drie exemplaren moeten door de verzoeker worden aangeboden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is. Het vorenbedoelde hoofd voorziet het eerste en het derde exemplaar van de vereiste woonplaatsbevestiging en geeft deze aan de verzoeker terug. Het tweede exemplaar wordt door het vorenbedoelde hoofd behouden. De verzoeker zendt de beide terugontvangen exemplaren van het formulier aan de in Spanje wonende persoon die, of het aldaar gevestigde lichaam dat, de desbetreffende inkomsten betaalt. Deze persoon of dit lichaam is, na ontvangst van de van een woonplaatsbevestiging voorziene exemplaren van het formulier, bevoegd de inkomsten uit te betalen onder inhouding van belasting naar geen hoger tarief dan in de Overeenkomst voor het desbetreffende geval is voorzien.

  • Verzoek om teruggaaf van de te veel ingehouden belasting

   Is de vermindering van Spaanse belasting waarop de Overeenkomst aanspraak geeft, niet bij de uitbetaling der inkomsten genoten, dan kan teruggaaf van de te veel ingehouden belasting worden verzocht door middel van het formulier EE-RPB DEVOLUCION (teruggaaf). Dit formulier bestaat uit drie exemplaren, waarvan het eerste in de Spaanse taal luidt, het tweede en derde in de Nederlandse taal.

   Het derde exemplaar wordt door de verzoeker behouden. De beide andere exemplaren moeten door de verzoeker worden aangeboden aan het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is. Het vorenbedoelde hoofd voorziet het eerste exemplaar van de vereiste woonplaatsbevestiging en geeft dit aan de verzoeker terug. Het tweede exemplaar wordt door het vorenbedoelde hoofd behouden.

   De verzoeker zendt het terugontvangen eerste exemplaar naar het belastingkantoor ("Delegación de Hacienda") van de Spaanse provincie waar de persoon die, of het lichaam dat, de inkomsten heeft betaald, zijn fiscale woonplaats heeft. Bij het formulier dient te worden gevoegd een schriftelijke verklaring van de persoon die, of het lichaam dat, de belasting heeft ingehouden, vermeldende de dagtekening en het nummer van het afdrachtbewijs van de ten laste van de verzoeker ingehouden belasting. In verband met deze verklaring verdient het aanbeveling het verzoek om teruggaaf (het van een woonplaatsbevestiging voorziene eerste exemplaar van het formulier) in te zenden door tussenkomst van de betaler van de inkomsten en deze te verzoeken het formulier, te zamen met de vereiste schriftelijke verklaring, door te zenden naar de bevoegde "Delegación de Hacienda".

 • b. Royalty's

  • 1. In het algemeen is de inwoner van Spanje die royalty's verschuldigd is aan een inwoner van Nederland, bevoegd deze uit te betalen onder inhouding van Spaanse belasting naar geen hoger tarief dan in de Overeenkomst is voorzien.

   De betaler van de royalty's moet daartoe op het voorgeschreven aangifteformulier, dat hij in verband met de afdracht van de ingehouden belasting moet indienen, uiteraard vermelden dat de ontvanger van de royalty's inwoner van Nederland is in de zin van de Overeenkomst, terwijl hij daarop voorts bepaalde gegevens omtrent de royalty's en het daaraan ten grondslag liggende contract moet verstrekken. De in Nederland wonende genieter van de royalty's behoeft echter geen verzoek om gedeeltelijke vrijstelling van de Spaanse belasting in te dienen.

   De Spaanse belastingautoriteiten kunnen, ter bevestiging van de verklaring door de betaler van de royalty's, vorderen dat de verzoeker een schriftelijke verklaring overlegt van het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, inhoudende dat de daarin genoemde genieter van de royalty's inwoner van Nederland is in de zin van de Overeenkomst. Die af te geven verklaring zal kunnen luiden:

   ..................................................................................................................................................

   (naam en voorletters van de ondertekenende functionaris)

   El director de la delegación de la Administración Tributaria en

   .................................................................................................................................................

   (plaatsnaam)

   Países Bajos, certifico que, en cuanto lo es posible conocer,

   el señor/señorita/La sociedad

   .................................................................................................................................................

   (naam en adres van de desbetreffende natuurlijke persoon of van het desbetreffende lichaam)

   es residente de los Países Bajos en el sentido del Convenio fiscal hispano-holandés.

   Hecho en ......, de ...... 19...

   (plaatsnaam) (datum)

   (Stempel desbetreffende eenheid van de Belastingdienst)

   .................................................................................................................................................

   (handtekening)

   (Vertaling: De heer/Mevrouw ......, hoofd van de eenheid van de Belastingdienst te ......, Nederland, verklaart dat, voor zover hem/haar bekend is, de heer/mevrouw/het lichaam ......, inwoner van Nederland is in de zin van de Spaans-Nederlandse belastingovereenkomst.

  • 2. Indien de betaler van de royalty's geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de Spaanse belasting naar het in de Overeenkomst voorziene verlaagde tarief in te houden, doch de volle Spaanse belasting heeft ingehouden, of de belasting naar een te hoog tarief heeft ingehouden, kan de in Nederland wonende genieter van de royalty's bij de Spaanse belastingautoriteiten een verzoek om teruggaaf van de te veel ingehouden belasting indienen. Het verzoek moet worden gericht tot het belastingkantoor ("Delegación de Hacienda") van de Spaanse provincie waar de betaler van de royalty's zijn fiscale woonplaats heeft.

   Voor dit verzoek is geen speciaal formulier voorgeschreven en het is ook niet niet aan een bepaalde vorm gebonden. Wel moet bij het verzoek worden gevoegd:

   • a. Een schriftelijke verklaring van het bevoegde hoofd van de eenheid van de Belastingdienst omtrent het inwoner van Nederland zijn van de verzoeker, zoals in onderdeel b, eerste lid, van dit artikel is vermeld.

   • b. Een schriftelijke verklaring van de betaler van de royalty's, zoals bedoeld in de laatste alinea van onderdeel a, derde lid, van dit artikel (vermelding van dagtekening en nummer van het afdrachtbewijs van de Spaanse belasting). In verband met het vereiste in vorenbedoelde alinea verdient het ook in dit geval aanbeveling het verzoek om teruggaaf in te dienen door tussenkomst van de in Spanje wonende of gevestigde betaler van de inkomsten.

   • Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

    In de gevallen waarin teruggaaf van te veel ingehouden belasting wordt verzocht, dient het desbetreffende formulier EE-RPB DEVOLUCION (voor dividend of interest) of het schriftelijk verzoek (voor royalty's) bij het bevoegde Spaanse belastingkantoor te worden ingediend binnen een tijdvak van twee jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven ( onderdeel VI van het Protocol bij de Overeenkomst).

   • Verkrijgbaarheid van de formulieren

    De formulieren EE-RPB REDUCCION (vermindering) en EE-RPB DEVOLUCION (teruggaaf) zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn.

Artikel 3. Intrekking

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 24 maar 1975, nr. B75/6174 (Stcrt. van 27 maart 1975, nr. 61), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Spaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Spanje.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, onderdeel c, toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die betaald zijn op of na 20 oktober 1972.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Naar boven