Wet regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van Den Helder tot [...] Sluis en wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 19-12-1990 t/m heden

Wet van 2 november 1990, houdende regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van de gemeente Den Helder tot en met de gemeente Sluis en wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wettelijke regeling dan wel aanpassing nodig is van de provincie- en de gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van de provincies Noord-Holland, uitgezonderd de kust van de gemeente Texel, Zuid-Holland en Zeeland en dat in verband daarmee een wijziging gewenst is van de Financiële-Verhoudingswet 1984;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

 • - coördinaten: coördinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting;

 • - koppen van hoofden: de verst in zee gelegen punten van strand-, paal- dan wel havenhoofden, voor zover boven water bij laag-laagwaterspringtij;

 • - hoofdenlijn: de lijn die de koppen van een reeks naast elkaar gelegen hoofden met elkaar verbindt.

Artikel 2

De grens van de gemeente Den Helder in de Noordzee wordt in dier voege gewijzigd dat de nieuwe grens als volgt komt te lopen. Zij begint in het meest westelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Den Helder en Texel en volgt in ongeveer zuidelijke richting een rechte lijn tot het punt met de coördinaten x = 104 000; y = 545 000.

Vanaf dat punt volgt zij in ongeveer oostelijke richting een rechte lijn tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordzee III, sectie A, nr. 8 en vervolgens de noordgrens van dat perceel tot de grens met de gemeente Zijpe.

Artikel 3

De grenzen in de Noordzee van de hierna te noemen gemeenten worden bepaald op de noordelijke dan wel westelijke dan wel zuidelijke grenzen van kadastraal bekende percelen in dier voege dat:

van de kadastrale gemeente Noordzee III, sectie A, behoort dan wel behoren tot de gemeente

 • - Zijpe: nr. 8 en het deel van nr. 9 waarvan de zuidelijke grens wordt gevormd door de nieuwe grens tussen de gemeenten Zijpe en Schoorl, beschreven in artikel 1, tweede lid, onder A, onder 5°, laatste zin, van de Wet van 14 september 1989 (Stb. 1989, 372),

 • - Schoorl: het overige deel van nr. 9 en nr. 10,

 • - Bergen: nr. 11,

 • - Egmond: de nrs. 12, 13 en 14,

 • - Castricum: nr. 15,

 • - Heemskerk: nr. 16,

 • - Beverwijk: nr. 17;

van de kadastrale gemeente Noordzee IV, sectie A, behoort dan wel behoren tot de gemeente

 • - Velsen: de nrs. 3 en 4,

 • - Bloemendaal: nr. 5,

 • - Zandvoort: nr. 6;

van de kadastrale gemeente Noordzee V, sectie A, behoort dan wel behoren tot de gemeente

 • - Noordwijk: nr. 19,

 • - Katwijk: nr. 18,

 • - Wassenaar: nr. 17,

 • - 's-Gravenhage: de nrs. 15 en 16,

 • - Monster: nr.14,

 • - 's-Gravenzande: nr. 13.

Artikel 4

 • 1 De grens van de gemeentelijk ingedeelde Noordzee wordt, beginnend bij de bestaande grens van de gemeente Rotterdam, in dier voege gewijzigd dan wel bepaald dat zij de lijnen volgt tussen achtereenvolgens de punten met de volgende coördinaten:

  x = 63 000,00; y = 447 000,00;

  x = 62 000,00; y = 447 000,00;

  x = 59 500,00; y = 445 000,00;

  x = 55 500,00; y = 438 000,00;

  x = 57 669,00; y = 436 777,00;

  x = 56 195,71; y = 430 025,01;

  x = 49 753,32; y = 427 744,83;

  x = 37 445,05; y = 417 475,78;

  x = 29 183,08; y = 403 330,06 (hierna te noemen: punt a);

  x = 23 205,42; y = 400 019,76 (hierna te noemen: punt b);

  x = 21 021,43; y = 404 838,73;

  x = 16 428,32; y = 402 303,77;

  x = 9 554,37; y = 382 212,84.

  Zij volgt de lijn tussen de twee laatstbedoelde punten tot de grens met België.

 • 2 De grens tussen de gemeenten Rotterdam en Westvoorne wordt in dier voege gewijzigd dat zij, beginnend bij de bestaande grens tussen die gemeenten in ongeveer zuidwestelijke richting de lijn volgt naar het punt met de coördinaten x = 57 669,00; y = 436 777,00 op de grens, beschreven in het eerste lid.

 • 3 De grens tussen de gemeenten Westvoorne en Goedereede wordt in dier voege gewijzigd dat zij, beginnend in het punt op de grens, beschreven in het eerste lid, met de coördinaten x = 56 380,06; y 430 869,60 in oostelijke richting de lijn volgt naar het punt met de coördinaten x = 61 866,50; y = 430 869,60 en vanaf dat punt de lijn naar het punt waar de gemeenten Hellevoetsluis, Goedereede en Westvoorne aan elkaar grenzen.

 • 4 De grens tussen de gemeenten Goedereede en Westerschouwen wordt bepaald op de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordzee VI, sectie A, nr. 20, voor zover die gelegen is tussen de grens, beschreven in het eerste lid en de bestaande grens tussen laatstgenoemde gemeenten.

 • 5 De grens tussen de gemeenten Veere en Domburg wordt in dier voege gewijzigd dat zij in ongeveer zuidelijke richting de lijn volgt van het punt, in het eerste lid aangeduid als punt a naar het punt met de coördinaten x = 20 464,78; y = 402 514,90 op de bestaande grens tussen laatstgenoemde gemeenten.

 • 6 De grens tussen de gemeenten Vlissingen enerzijds en Domburg, Westkapelle en Valkenisse anderzijds wordt in dier voege gewijzigd dat zij vanaf het punt, in het eerste lid aangeduid als punt b, tot de bestaande grens tussen de gemeenten Vlissingen en Valkenisse, behoudens in de volgende gevallen, de hoofdenlijn volgt:

  • - direct bewesten punt b valt de nieuwe grens samen met de lijn die dat punt verbindt met de kop van het ten westen daarvan meest nabij gelegen hoofd;

  • - waar voor de Westkapelse zeedijk geen hoofden zijn gelegen, volgt de nieuwe grens het in ongeveer westelijke richting verlengde van de hoofdenlijn tussen de twee meest westelijk van Domburg gelegen hoofden; zij volgt dit verlengde tot het snijpunt met het in ongeveer noordelijke richting verlengde van de hoofdenlijn tussen de twee, gerekend vanaf Westkapelle, meest noordelijk gelegen hoofden.

 • 7 De grens tussen de gemeenten Vlissingen enerzijds en Oostburg en Sluis anderzijds wordt in dier voege gewijzigd dat zij, beginnend op de lijn naar de toren van Breskens, bedoeld in artikel 2, onder IV.f. van de wet van 13 november 1969, Stb. 515, tot gemeentelijke herindeling van Zeeuwsch-Vlaanderen, in overwegend westelijke richting de hoofdenlijn volgt. Vanaf de meest westelijk gelegen hoofd volgt zij tot aan de grens met België het verlengde van de hoofdenlijn tussen de twee meest westelijk gelegen hoofden.

Artikel 5

De gemeentegrenzen in de Noordzee, gewijzigd dan wel bepaald krachtens de artikelen 2, 3 en 4 begrenzen tevens het deel van de Noordzee dat behoort tot de provincies Noord-Holland dan wel Zuid-Holland dan wel Zeeland.

Artikel 7

Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt, voor zover nodig, binnen één maand na inwerkingtreding van deze wet de definitieve grensbeschrijving vast.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 november 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven