Ierse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Ierland

Geraadpleegd op 02-12-2022.
Geldend van 19-06-1997 t/m heden

Ierse voorschriften tot uitvoering van de op 11 februari 1969 tussen Nederland en Ierland gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

De staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vrijstelling van Ierse belasting op interest, royalty's, pensioenen en lijfrenten, genoten door inwoners van Nederland, alsmede ter zake van persoonlijke aftrekken waarop inwoners van Nederland met betrekking tot de heffing van Ierse income tax aanspraak kunnen maken.

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 11 februari 1969 tussen Nederland en Ierland gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen (Trb. 1969, 37) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van Overeenkomst:

 • a. vrijstelling van Ierse income tax op interest (daaronder begrepen uitdelingen op winstdelende obligaties), afkomstig uit Ierland (artikel 9);

 • b. vrijstelling van Ierse income tax op royalty's, afkomstig uit Ierland (artikel10);

 • c. vrijstelling van Ierse income tax op pensioenen, betaald vanuit Ierland (artikel 17), met uitzondering van overheidspensioenen (artikel 18);

 • d. vrijstelling van Ierse income tax op lijfrenten, afkomstig uit Ierland (artikel 19);

 • e. toekenning van dezelfde aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen als waarop Ierse staatsburgers die niet in Ierland wonen recht hebben (artikel 23, eerste lid).

De onder de onderdelen a en b van dit artikel vermelde vrijstellingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de interest of de royalty's in Ierland een vaste inrichting heeft en de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is dan wel het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort.

Artikel 2. Ierse regeling

Met uitvoering van artikel 1 is van Ierse zijde de volgende regeling getroffen:

 • a. Natuurlijke personen, inwoners van Nederland:

  • 1. Voor het geldend maken van de in artikel 1, onderdelen a tot en met d, vermelde aanspraken op vrijstelling van Ierse belasting dient de belanghebbende inwoner van Nederland een formulier Netherlands (Individual) in duplo in te vullen en daarbij de gegevens omtrent de inkomsten waarvoor aanspraak op vrijstelling van Ierse belasting wordt gemaakt, te vermelden in Section 1 op de achterzijde van het formulier.

   Indien aanspraak wordt gemaakt op toekenning van de persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, dienen de in verband daarmede vereiste gegevens te worden vermeld in Section II op de achterzijde van het formulier.

  • 2. Ter zake van de in artikel 1, onderdelen a tot en met d, vermelde vrijstellingen houdt het formulier in principe het verzoek tot teruggaaf van de in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst ingehouden Ierse belasting in. Indien de belanghebbende echter in de eerstvolgende drie jaren geen veranderingen verwacht met betrekking tot de in het formulier vermelde omstandigheden ter zake van de opgegeven inkomsten, kan hij op de daarvoor bestemde plaats op het formulier het verzoek doen toekomstige betalingen van de inkomsten zonder inhouding van Ierse belasting te mogen ontvangen.

  • 3. Nadat de aanvrager de beide exemplaren van het formulier heeft ingevuld en ondertekend, dient hij deze in bij het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont. Het vorenbedoelde hoofd voorziet het eerste exemplaar van het formulier van een verklaring, inhoudend dat de aanvrager inwoner van Nederland is, en zendt dit exemplaar, bevattend het verzoek om teruggaaf van Ierse belasting en/of toekomstige vrijstelling daarvan, aan de bevoegde Ierse belastingautoriteiten. Het tweede exemplaar wordt door het vorenbedoelde hoofd behouden.

  • 4. Uitsluitend indien de aanvrager aanspraak maakt op toekenning van de persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, en daartoe Section II van het formulier heeft ingevuld, verstrekt het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst aan de bevoegde Ierse belastingautoriteiten op de daartoe aangewezen plaats op het formulier de voor de behandeling van het verzoek vereiste gegevens omtrent het belastbare inkomen van de aanvrager in de laatste drie jaren waarvoor dit inkomen is vastgesteld, alsmede omtrent diens gezinsomstandigheden.

  • 5. Een verzoek om teruggaaf of vrijstelling van Ierse belasting op inkomsten bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d (Section I van het formulier Netherlands (Individual)), die toekomen aan een gehuwde vrouw, moet door haar persoonlijk worden gedaan. Indien, met betrekking tot een verzoek om toekenning van persoonlijke aftrekken enz., bedoeld in artikel I, onderdeel e (Section II van het formulier Netherlands (Individual)), de aan Ierse belasting onderworpen inkomsten toekomen aan een gehuwde vrouw die met haar man samenwoont, moet het verzoek worden gedaan door de man, die de totale inkomsten van beiden erin moet opnemen.

 • b. Lichamen, inwoners van Nederland

  • 1. Voor het geldend maken van de in artikel 1, onderdeel a of onderdeel b, vermelde aanspraken op vrijstelling van Ierse belasting dient het belanghebbende lichaam, inwoner van Nederland, een formulier Netherlands (Company) in duplo in te vullen en daarbij de gegevens omtrent de interest of de royalty's, waarvoor aanspraak op vrijstelling van Ierse belasting wordt gemaakt, te vermelden in de desbetreffende rubrieken op de achterzijde van het formulier.

  • 2. Hetgeen in onderdeel a, lid 2, van dit artikel is vermeld ter zake van een verzoek om toekomstige betalingen van de inkomsten zonder inhouding van Ierse belasting te mogen ontvangen, vindt overeenkomstige toepassing voor lichamen.

  • 3. Hetgeen in onderdeel a, lid 3, van dit artikel is vermeld vindt eveneens overeenkomstige toepassing voor lichamen, met dien verstande dat de beide exemplaren van het formulier Netherlands (Company) moeten worden ingediend bij het hoofd van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied het lichaam is gevestigd, c.q. die met de aanslagregeling voor de vennootschapsbelasting van het lichaam is belast.

 • c. Exemplaren van de formulieren Netherlands (Individual) en Netherlands (Company), alsmede van de door de Ierse belastingadministratie uitgegeven toelichting Leaflet Netherlands 1, zijn verkrijgbaar, in Netherland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Ierland bij The Secretary, Revenue Commissioners (Claims Branch), 21, Parliament Street, Dublin 2.

 • d. Termijn van indiening van de formulieren

  Verzoeken om teruggaaf van Ierse belasting moeten de Ierse belastingautoriteiten bereiken vóór het einde van het tiende aanslagjaar (eindigende op de 5e april) volgende op dat waarop zij betrekking hebben.

Artikel 3. Intrekking.

De beschikking van de staatssecretaris van Financiën van 20 december 1971, nr. B71/24053 (Stcrt. van 21 december 1971, nr. 247), wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding.

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Ierse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Ierland.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, onderdeel d, toepassing met betrekking tot interest, royalty's, pensioenen, niet zijnde overheidspensioenen, en lijfrenten die betaald of betaalbaar zijn gesteld op of na 6 april 1965.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven