Instelling Commissie positiebepaling verpleegkundige en verzorgende

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 01-12-1990 t/m 27-08-2004

Instelling Commissie positiebepaling verpleegkundige en verzorgende

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat in de motie 135 d vergaderingen 1989/1990 21 300 XVI ex artikel 10 RvO ingediend namens de vaste commissie voor Welzijn en Volksgezondheid van de Eerste Kamer der Staten Generaal de regering is verzocht een commissie van onafhankelijke deskundigen in te stellen, en dat de motie is aanvaard;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een commissie positiebepaling beroep van verpleegkundige en verzorgende, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak voorstellen te doen omtrent maatregelen die leiden tot het waarborgen respectievelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige en verzorgende. Deze maatregelen kunnen in het bijzonder betrekking hebben op:

 • -

  het verbeteren van de beeldvorming omtrent het beroep van verpleegkundige en verzorgende;

 • -

  betere afstemming van dagopleiding en inservice opleiding tot verpleegkundige, zodanig dat een helder, overzichtelijk en kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs ontstaat.

 • -

  het evenwicht dat in de loop der komende jaren wenselijk is waar het de behoefte aan personeel en de omvang van werkzaamheden in genoemde beroepsgroepen betreft. Hierbij ware rekening te houden met werkdruk en ontwikkelingen in de intra- en extramurale sector, waarbij het aspect van een adequate beroepskrachtenplanning voor de komende tien jaar wordt betrokken,

 • -

  de wijze waarop een toekomstig stelsel van honorering tot stand kan komen, zodanig dat daarin zowel de zwaarte van het beroep als de economische waarde en functiedifferentiatie-mogelijkheden aan de orde komen.

De Commissie geeft aan welke de financiële gevolgen zijn van de door haar voorgestelde maatregelen en op welke wijze naar haar oordeel in die gevolgen kan worden voorzien.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter, van de commissie wordt benoemd:

  drs. J. I. M. Werner.

 • 2 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  De heer Th. L. J. van der Donk;

  mevrouw M. J. M. Le Grand-van den Bogaard:

  mevrouw professor dr. H. Huyer-Abu-Saad;

  mevrouw F. J. Mensink, M. N. R. N.;

  mevrouw I. Muller-van Ast;

  de heer C. de Ridder;

  de heer dr. M. H. G. Wiegmans.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het secretariaat van de commissie wordt gevormd door:

de secretaris: mevrouw drs. G. H. Okma;

de adjunct-secretaris: mevrouw F. L. Doorduijn-Rijkelijkhuizen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ter uitvoering van haar werkzaamheden kan de commissie werkgroepen instellen. Voorts kan zij externe deskundigen en maatschappelijke organisaties raadplegen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie regelt zelf haar werkzaamheden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt binnen zes maanden na datum van haar instelling advies uit aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zo nodig kan de commissie een interim-advies uitbrengen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurde begroting.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het Centraal oud archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Hans J. Simons

Naar boven