Besluit afrekening autokostenvergoedingen voor niet woon-werkverkeer

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2004

Besluit van 9 oktober 1990, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 1990, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Hoofddirectie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Werkloosheidsregelingen, nr. SZ/HSV/WR/SVW/90/3365;

Gelet op artikel 16e, eerste lid, van de Coördinatie Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552);

De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1990, Nr. W12.90.0290);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 1990, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/HSV/WR/SVW/90/4370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 2 Het op de voet van het eerste lid als loon in aanmerking te nemen bedrag wordt geacht niet te behoren tot het loon van het premiebetalingstijdvak waarin die vergoedingen zijn ontvangen, doch wordt geacht te behoren tot het loon van de eerste kalendermaand van het volgende premiebetalingstijdvak en in die maand te zijn betaald.

  • 3 Ingeval de dienstbetrekking in de loop van het premiebetalingstijdvak is geëindigd wordt het op de voet van het eerste lid als loon in aanmerking te nemen bedrag geacht te behoren tot het loon van de kalendermaand volgende op die waarop de dienstbetrekking is geëindigd en in die maand te zijn betaald.

  • 4 Ten aanzien van werknemers aan wie door een werkgever die gebruik maakt van de regeling neergelegd in artikel 10f, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, kosten verband houdende met het vervoer per auto niet behorend tot het woon-werkverkeer, anders dan per taxi, worden vergoed, wordt het ter zake van die vergoedingen over de laatste maand van het premiebetalingstijdvak als loon in aanmerking te nemen bedrag beschouwd als loon behorend tot de eerste kalendermaand van het volgende premiebetalingstijdvak. Dit bedrag wordt geacht in die maand te zijn betaald.

  • 5 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder woon–werkverkeer verstaan woon–werkverkeer als bedoeld in artikel 1 van de Regeling vergoeding kosten woon–werkverkeer 2001.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 9 oktober 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de eerste november 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven