Vrijstellingsregeling Paraffine in suikerwerk (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 07-10-1990 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Paraffine in suikerwerk (Warenwet)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Ministers- van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet, dd. 7 maart 1990, nr. 14228/(18)5;

Gelet op artikel 11, eerste en derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van het Algemeen Besluit (Warenwet) (Stb. 1949, J 306) ten aanzien van de beperking in het gebruik van paraffine, dat mag worden toegevoegd aan de in dat onderdeel bedoelde waren, voor zover het betreft suikerwerk, onder de voorwaarde dat het gehalte aan paraffine ten hoogste 2000 mg/kg mag bedragen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Paraffine in suikerwerk (Warenwet).

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag volgende op die van haar bekendmaking.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze:
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Naar boven