Instelling begeleidingscommissie bij ontwikkeling politie-onderwijsmodules

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 24-10-1990 t/m 31-01-2005

Instelling begeleidingscommissie bij ontwikkeling politie-onderwijsmodules

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Ingesteld wordt een begeleidingscommissie ten behoeve van het project ‘Ontwikkeling onderwijs-modules t.b.v. politie opleidingen’, uit te voeren door de vennootschap onder firma ‘Knijff Nauta trainingsontwikkeling’, hierna te noemen de begeleidingscommissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De begeleidingscommissie heeft tot taak:

 • a. zorg te dragen voor de begeleiding van de lopende ontwikkeling van de HPO-module en van het ontwikkelen van onderwijs-modules voor de Voortgezette Opleiding. Leiding aan de uitvoering. Ontwikkelen van adviseren over handhavingsbeleid. Vraagbaakfunctie, Uitstroomkennis van de Nederlandse Politie Academie, Rechercheschool, Verkeersschool en Politie Studiecentrum. Meer in het bijzonder kan zij aan de vennootschap onder firma ‘Knijff Nauta Trainingsontwikkeling’ per te ontwikkelen module bindende aanwijzingen en richtlijnen stellen omtrent o.a. het onderwijsmodel, de algemene leertaken en eindtermen of equivalent hiervan de opzet en de indeling van de modules.

 • b. een zo breed mogelijk draagvlak voor de acceptatie van de ontwikkelde modules binnen de groep van direct belanghebbende te realiseren.

 • c. ons te adviseren over de bruikbaarheid van de ontwikkelde modules en de implementatie daarvan binnen het Nederlandse Politie onderwijs.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De begeleidingscommissie is als volgt samengesteld:

  • G. Vredeveld, plv. korpschef Gemeentepolitie Hoorn en lid werkgroep Milieu van het Coördinerend Politieberaad, voorzitter;

  • J. C. H F. M. Dirksen, directeur Zuidnederlands Instituut voor Gemeentepolitie-opleidingen te Heerlen, secretaris;

  • N. C. Waterschoot, chef Onderwijsontwikkeling en -ondersteuning, Zuidnederlands Instituut Gemeentepolitieopleidingen te Heerlen;

  • H. J. van der Neut, docent Opleidingsschool van het Korps Rijkspolitie te Harlingen;

  • H. Koster, medewerker sectie Executieve Informatievoorziening en Planning Korps Rijkspolitie, District Dordrecht;

  • mevr drs H. Anthonysz-Moring,

  • Hoofd afd. Personeelsontwikkeling, Opleiding en Vorming, Directie Politie van het Ministerie van Justitie:

  • drs. F. J. Otto, plv. hoofd Afdeling Onderwijsbeleid, Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • drs. J. Boska, beleidsmedewerker bij de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie;

  • J. G. Campen, hoofd Inspectie Politie-Onderwijs, Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,

 • 2 De vergaderingen van de begeleidingscommissie zullen worden bijgewoond door een vertegenwoordiging van het projectteam van de vennootschap onder firma ‘Knijff Nauta Trainingsontwikkeling’.

 • 3 Indien de begeleidingscommissie dat wenselijk oordeelt kunnen deskundigen voor vergaderingen van de begeleidingscommissie worden uitgenodigd.

  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een module ten behoeve van een bepaald opleidingsinstituut in de vergadering van de begeleidingscommissie wordt besproken.

 • 4 De begeleidingscommissie kan ten behoeve van de haar gestelde taken overgaan tot het instellen van één of meer werkgroepen, met de door de begeleidingscommissie nader aan te geven taakopdracht en samenstelling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De voorzitter roept de begeleidingscommissie bijeen tenminste zo vaak de opdrachtgever en/of Knijf Nauta daartoe de wens te kennen geeft. De begeleidingscommissie komt in ieder geval één maal per maand bijeen.

 • 2 De leden van de begeleidingscommissie kunnen zich, bij verhindering een vergadering bij te wonen, na overleg met de voorzitter van die vergadering, doen vervangen. Zij kunnen zich, na overleg met de voorzitter, door niet-leden van de commissie doen vergezellen.

 • 3 De begeleidingscommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De beschikking die zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad, treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1990.

Den Haag, 1 oktober 1990

De

Minister

van Binnenlandse Zaken
voor deze,

Directeur Politie,

H. C. J. L. Borghouts

De

Minister

van Justitie
voor deze,
Het

hoofd van de Directie Politie

,

J. J. H. Suijver

Naar boven