Taakomschrijving Staatssecretaris

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 08-10-1990 t/m 31-12-2004

Taakomschrijving Staatssecretaris

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24) houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

 • -

  de aangelegenheden met betrekking tot de inrichting en het beheer van de landelijke gebieden;

 • -

  de aangelegenheden met betrekking tot de verwerving en het beheer van gronden ten behoeve van de landbouw, alsmede van bossen en natuurterreinen, recreatieterreinen en van andere doeleinden van algemeen belang;

 • -

  de aangelegenheden betreffende natuur-, landschapsbeheer en openluchtrecreatie;

 • -

  de aangelegenheden met betrekking tot het milieu, met uitzondering van de meststoffen;

 • -

  de aangelegenheden met betrekking tot gewasbescherming;

 • -

  de plantenziektenkundige en dierziektenkundige aangelegenheden;

 • -

  de aangelegenheden met betrekking tot het dierenwelzijn;

 • -

  de aangelegenheden met betrekking tot de voeding en de kwaliteit van produkten, voortgebracht in de agrarische bedrijfskolom en de keuring en het toezicht op de kwaliteit van vee, vlees en andere agrarische produkten

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van heden.

's-Gravenhage, 28 september 1990

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Naar boven