Besluit toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-09-2005.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-07-2005 t/m 31-08-2005

Besluit van 25 september 1990, houdende bepalingen tot uitvoering van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 juni 1990, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiële Markten en Instellingen, nr BGW 90/1513;

Gelet op artikel 5, eerste lid, artikel 6, vijfde lid, artikel 12, eerste en tweede lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380);

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. (van 21 mei 1990);

De Raad van State gehoord (advies van 6 september 1990, nr W06.90 0251);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 september 1990 (nr BGW 90/2437);

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ I. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet toezicht beleggingsinstellingen;

 • b. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die niet in dienstbetrekking staat tot de beleggingsinstelling;

 • c. toezichthoudende autoriteit: Onze minister dan wel de rechtspersoon of rechtspersonen waaraan ingevolge artikel 29 van de wet taken en bevoegdheden zijn overgedragen;

 • d. voorwaarden van de beleggingsinstelling: de statuten van de beleggingsmaatschappij, het reglement van het beleggingsfonds, de overeenkomst tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder terzake van beheer en bewaring alsmede alle overige voorwaarden van beheer en bewaring;

 • e. dochtermaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 24a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • f. grote belegger: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of middellijk tenminste 25 procent bezit van de niet ingekochte uitstaande deelnemingsrechten of van de stemrechten van een beleggingsinstelling, haar beheerder of haar dochtermaatschappijen, of een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of middellijk een daarmee vergelijkbare zeggenschap kan uitoefenen in een beleggingsinstelling, haar beheerder of haar dochtermaatschappijen. Met een grote belegger wordt gelijkgesteld een natuurlijk persoon of rechtspersoon wiens deelnemingsrechten, stemrechten of vergelijkbare zeggenschap rechtstreeks of middellijk minder bedragen dan 25 procent, maar die tezamen met een of meer anderen dat percentage bereikt, indien hij en die anderen een gemeenschappelijk beleid voeren bij de uitoefening van hun stemrechten of de vergelijkbare zeggenschap.

§ II. Bepalingen ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de wet

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

1. Vergunningvereisten

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

A. deskundigheid en betrouwbaarheid

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Een bestuurder van de beleggingsinstelling of de bewaarder dient naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit voldoende deskundig te zijn in verband met de bedrijfsvoering van de beleggingsinstelling respectievelijk de bewaarder. Onder bestuurder wordt begrepen een ieder die de beleggingsinstelling of bewaarder krachtens wet, statuten of reglementen vertegenwoordigt dan wel binnen de beleggingsinstelling respectievelijk binnen de bewaarder het beleid bepaalt.

 • 2 De betrouwbaarheid van de in het eerste lid bedoelde personen, de personen die het beleid van de beleggingsinstelling of de bewaarder mede bepalen en van overige personen die middellijk of onmiddellijk bevoegd zijn bestuurders als bedoeld in het eerste lid van de beleggingsinstelling respectievelijk de bewaarder te benoemen of te ontslaan, dient naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit buiten twijfel te staan.

B. financiële waarborgen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling dient te beschikken over een eigen vermogen van ten minste € 226 890,10.

 • 2 De bewaarder dient te beschikken over een eigen vermogen van ten minste € 113 445,05.

 • 3 De bewaarder dient voldoende zekerheid te stellen met het oog op de aansprakelijkheid voor schade die voor de bewaarder kan voortvloeien uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude en beroving.

C. bedrijfsvoering

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Het dagelijks beleid binnen de beleggingsinstelling en binnen de bewaarder dient door ten minste twee personen te worden bepaald.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De voorwaarden van de beleggingsinstelling dienen ten minste te bepalen hetgeen staat vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage A.

 • 2 Indien aan de beleggingsinstelling een bewaarder is verbonden, dient tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder een overeenkomst ter zake van beheer en bewaring te zijn gesloten waarbij partijen zich verplichten de voorwaarden als bedoeld in het eerste lid na te komen, voor zover deze voorwaarden betrekking hebben op de verhouding tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder.

 • 3 De toezichthoudende autoriteit is bevoegd nadere eisen aan de voorwaarden van de beleggingsinstelling te stellen indien de beleggingsinstelling een derde bij overeenkomst met taken inzake de administratie, inkoop, verkoop of bewaarneming van de door haar uitgegeven deelnemingsrechten belast.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De beleggingsinstelling en de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, beschikken over maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering, die voldoen aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 15a tot en met 15c.

D. informatieverschaffing

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling dient een prospectus beschikbaar te hebben over het aanbod van de beleggingsinstelling.

 • 2 Het prospectus dient de gegevens te bevatten die voor de beleggers noodzakelijk zijn om zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over het aanbod van de beleggingsinstelling en dient daartoe ten minste de gegevens te bevatten als bedoeld in de bij dit besluit behorende bijlage B.

 • 4 De toezichthoudende autoriteit kan verlangen dat het prospectus in een of meer door de toezichthoudende autoriteit te bepalen talen wordt opgesteld, indien dat, gelet op de voorgenomen verspreiding van het prospectus, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit noodzakelijk is voor een adequate informatieverschaffing aan het publiek.

E. waarborgen voor een adequaat toezicht

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Een beleggingsinstelling behoort niet tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, een belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de beleggingsinstelling.

 • 2 Indien een beleggingsinstelling in een groep is verbonden met een natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie, onderscheidenlijk waarop, het recht van een staat die geen lid-staat is, van toepassing is, mag het recht van die staat, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, niet een belemmering vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de beleggingsinstelling.

2. Vergunningaanvraag

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Bij de aanvraag van een vergunning dient de beleggingsinstelling over te leggen:

  • a. de namen van de personen als bedoeld in artikel 2, alsmede stukken en gegevens op basis waarvan de toezichthoudende autoriteit kan beoordelen of deze personen voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 2;

  • b. een verklaring van een accountant of een jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar voorzien van een verklaring van een accountant, ten bewijze dat aan de vereisten in het eerste en tweede lid van artikel 3 is voldaan;

  • c. gegevens en bescheiden ten bewijze dat aan het vereiste in het derde lid van artikel 3 is voldaan;

  • d. de voorwaarden van de beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, en, indien van toepassing, de overeenkomst als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

  • e. een beschrijving van de in artikel 5a bedoelde maatregelen;

  • f. het prospectus als bedoeld in artikel 6, eerste lid, en in voorkomende gevallen gegevens waaruit de toepasselijkheid van artikel 6, derde, vierde of vijfde lid, blijkt;

  • g. voor zover verschenen, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, en voor zover op grond van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist, de op die jaarrekeningen betrekking hebbende verklaringen, bedoeld in artikel 393, vijfde lid, van dat boek, en de laatste halfjaarcijfers;

  • h. gegevens waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de vereisten als bedoeld in artikel 5, tweede lid, artikel 6 en artikel 9 van de wet, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn;

  • i. overige gegevens en bescheiden die de toezichthoudende autoriteit naar zijn oordeel redelijkerwijs nodig heeft in het belang van de beoordeling van de aanvraag.

 • 2 Ter voldoening aan het eerste lid, onder c en e, kunnen de aldaar bedoelde gegevens en bescheiden rechtstreeks door de bewaarder aan de toezichthoudende autoriteit worden overgelegd.

§ III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, vijfde lid, van de wet

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De in deze paragraaf opgenomen artikelen gelden uitsluitend voor beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsmaatschappij waarvan de rechten van deelneming zijn toegelaten tot de notering aan één of meer door de toezichthoudende autoriteit aan te wijzen effectenbeurzen of waarvan het aannemelijk is dat zij binnen één jaar na uitgifte tot de notering aan één of meer van de hiervoor bedoelde effectenbeurzen zullen worden toegelaten en door haar uitsluitend op die beurzen worden respectievelijk zullen worden verhandeld, is niet gehouden haar activa bij een bewaarder in bewaring te geven. Haar statuten vermelden in dat geval de methoden voor de berekening van de intrinsieke waarde van die rechten.

 • 2 De beleggingsmaatschappij die haar rechten van deelneming voor ten minste tachtig procent op één of meer in de statuten vermelde effectenbeurzen verhandelt of waarvan het aannemelijk is dat zij binnen één jaar na uitgifte ten minste genoemd percentage op die beurzen zal verhandelen, is niet gehouden haar activa bij een bewaarder in bewaring te geven indien:

  • a. de toezichthoudende autoriteit van oordeel is dat de belangen van de deelnemers in die maatschappij genoegzaam worden beschermd;

  • b. de rechten van deelneming zijn, dan wel binnen één jaar na uitgifte zullen worden toegelaten tot de notering op de effectenbeurs van de Lid-Staat waar zij verhandeld worden of zullen worden;

  • c. de door de beleggingsmaatschappij buiten de beurs om verrichte transacties in haar rechten van deelneming slechts tegen beurskoers plaatsvinden;

  • d. de statuten de beurs vermelden waarvan de notering de prijs bepaalt voor de transacties die door de beleggingsmaatschappij in de Staat waar die beurs gelegen is, buiten de beurs om worden verricht;

  • e. de statuten de methoden voor de berekening van de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming vermelden; en

  • f. het prospectus de wijze vermeldt waarop de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming wordt berekend, hoe, waar en met welke regelmaat deze waarde wordt gepubliceerd, alsmede de beurs in de Staat van verhandeling waarvan de notering de prijs bepaalt voor de transacties die door de beleggingsmaatschappij in die Staat buiten de beurs om worden verricht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De beleggingsmaatschappij als bedoeld in artikel 9 dient:

 • a. in de markt op te treden om te voorkomen dat de waarde van haar rechten van deelneming ter beurze meer dan vijf procent afwijkt van de intrinsieke waarde;

 • b. de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming dagelijks vast te stellen. Zij dient dit gegeven ten minste tweemaal per week ter kennis van de toezichthoudende autoriteit te brengen en dit gegeven ten minste tweemaal per maand algemeen bekend te maken, hetzij per advertentie in een of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen hetzij aan het adres van iedere deelnemer, waarbij tussen elk van de tijdstippen van bekendmaking een periode van ten minste een week dient te liggen; en

 • c. een accountant op te dragen om zich ten behoeve van de beleggingsinstelling ten minste tweemaal per maand ervan te vergewissen dat de berekening van de waarde van rechten van deelneming plaatsvindt overeenkomstig de statuten van de beleggingsmaatschappij en dit besluit en dat de activa van de beleggingsmaatschappij zijn belegd in overeenstemming met de statuten van de beleggingsmaatschappij alsmede met de in de artikelen 28 tot en met 42 vervatte regels, waarbij tussen elk van de tijdstippen van vergewissing een periode van ten minste een week dient te liggen.

§ IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste lid, van de wet

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

A. deskundigheid en betrouwbaarheid

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Een voorgenomen benoeming van personen als bedoeld in artikel 11a dient aan de toezichthoudende autoriteit te worden gemeld. Deze benoeming kan niet rechtsgeldig geschieden dan nadat de toezichthoudende autoriteit zijn instemming heeft verleend.

 • 2 Bij de in het eerste lid bedoelde melding legt de beleggingsinstelling over:

  • a. de namen van de personen, bedoeld in artikel 11a, alsmede bescheiden en gegevens op basis waarvan de toezichthoudende autoriteit kan beoordelen of deze personen voldoen aan de vereisten, bedoeld in artikel 11a;

  • b. overige gegevens en bescheiden die de toezichthoudende autoriteit naar zijn oordeel redelijkerwijs nodig heeft in het belang van de beoordeling van de voorgenomen benoeming.

 • 3 Instemming wordt geacht te zijn verkregen indien de toezichthoudende autoriteit het voorstel tot benoeming niet heeft afgewezen binnen vier weken na ontvangst van het voorstel of, indien hij daarom heeft verzocht, binnen vier weken na ontvangst van de nadere inlichtingen.

 • 4 Ter voldoening aan het eerste lid en het tweede lid kunnen de in het tweede lid bedoelde gegevens en bescheiden rechtstreeks door de bewaarder aan de toezichthoudende autoriteit worden overgelegd.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Een bestuurder van de beleggingsinstelling of de bewaarder dient naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit voldoende deskundig te zijn in verband met de bedrijfsvoering van de beleggingsinstelling onderscheidenlijk de bewaarder. Onder bestuurder wordt begrepen een ieder die de beleggingsinstelling of bewaarder krachtens wet, statuten of reglementen vertegenwoordigt dan wel binnen de beleggingsinstelling respectievelijk binnen de bewaarder het beleid bepaalt.

 • 2 De betrouwbaarheid van de in het eerste lid bedoelde personen, de personen die het beleid van de beleggingsinstelling of de bewaarder mede bepalen en van overige personen die middellijk of onmiddellijk bevoegd zijn bestuurders als bedoeld in het eerste lid van de beleggingsinstelling respectievelijk de bewaarder te benoemen of te ontslaan, dient naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit buiten twijfel te staan.

B. financiële waarborgen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling dient te beschikken over een eigen vermogen van ten minste € 226 890,10. De beleggingsinstelling dient, indien het eigen vermogen minder bedraagt dan dit bedrag, de toezichthoudende autoriteit hiervan terstond in kennis te stellen.

 • 2 De bewaarder dient te beschikken over een eigen vermogen van ten minste € 113 445,05. De beleggingsinstelling dient, indien het eigen vermogen van de bewaarder minder bedraagt dan dit bedrag, de toezichthoudende autoriteit hiervan terstond in kennis te stellen.

 • 3 De bewaarder dient voldoende zekerheid te stellen met het oog op de aansprakelijkheid voor schade die voor de bewaarder kan voortvloeien uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude en beroving. De beleggingsinstelling dan wel de bewaarder, indien artikel 7, tweede lid, van overeenkomstige toepassing is, dient, indien wijzigingen in de zekerheid tot gevolg hebben dat de zekerheid niet langer voldoende is, de toezichthoudende autoriteit hiervan terstond in kennis te stellen.

C. bedrijfsvoering

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Het dagelijks beleid binnen de beleggingsinstelling en binnen de bewaarder dient door ten minste twee personen te worden bepaald. De beleggingsinstelling stelt, indien aan deze bepaling niet wordt voldaan, de toezichthoudende autoriteit hiervan terstond in kennis.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Een voorgenomen wijziging van de voorwaarden of de overeenkomst, bedoeld in artikel 5, en een voorgenomen wijziging van de maatregelen, bedoeld in artikel 5a, dient aan de toezichthoudende autoriteit te worden gemeld. Deze wijziging wordt niet van kracht voordat hij zijn instemming heeft verleend.

 • 3 Instemming wordt geacht te zijn verkregen indien de toezichthoudende autoriteit het voorstel tot wijziging niet heeft afgewezen binnen vier weken na ontvangst van het voorstel of, indien hij daarom heeft verzocht, binnen vier weken na ontvangst van de nadere inlichtingen.

 • 4 Het eerste lid, tweede volzin, is niet van toepassing op een voorgenomen statutenwijziging indien deze eerst van kracht wordt nadat Onze minister van Justitie heeft verklaard dat hem ter zake van bezwaren niet is gebleken. Indien een voorgenomen statutenwijziging eerst van kracht wordt nadat Onze Minister van Justitie heeft verklaard dat hem ter zake van bezwaren niet is gebleken, kan Onze Minister van Justitie over de statutenwijziging advies inwinnen bij de toezichthoudende autoriteit. In dat geval is de toezichthoudende autoriteit verplicht dit advies uit te brengen. Onze Minister van Justitie stelt de toezichthoudende autoriteit op de hoogte van het feit dat hij een verklaring als bedoeld in de eerste zin heeft afgegeven dat wel heeft geweigerd af te geven.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De administratieve organisatie van de beleggingsinstelling en, voor zover het de in bewaring gegeven activa betreft, van de bewaarder dient zodanige waarborgen te bieden dat grootte en samenstelling van en mutaties in het vermogen van de beleggingsinstelling getrouw en volledig worden verantwoord.

Artikel 15a

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling en de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, voeren een adequaat beleid ter zake van het tegengaan van verstrengeling van tegenstrijdige belangen. De beleggingsinstelling en de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, dragen er zorg voor dat dit beleid zijn neerslag vindt in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit stelt regels vast met betrekking tot de minimumvoorwaarden waaraan het beleid en de procedures en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, moeten voldoen.

Artikel 15b

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling en de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, voeren een adequaat beleid dat ertoe strekt dat:

  • a. betrokkenheid van de beleggingsinstelling bij strafbare feiten die het vertrouwen in de beleggingsinstelling of in de financiële markten in het algemeen schaden, wordt voorkomen;

  • b. betrokkenheid van de beleggingsinstelling bij handelingen die anderszins in het maatschappelijk verkeer zodanig onaanvaardbaar zijn dat deze het vertrouwen in de beleggingsinstelling of in de financiële markten in het algemeen schaden, wordt voorkomen;

  • c. niet wegens haar cliënten het vertrouwen in de beleggingsinstelling of in de financiële markten in het algemeen wordt geschaad.

 • 2 De beleggingsinstelling en de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, dragen er zorg voor dat het in het eerste lid bedoelde beleid zijn neerslag vindt in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen.

 • 3 De toezichthoudende autoriteit stelt regels vast met betrekking tot de voorwaarden waaraan het beleid en de procedures en maatregelen, bedoeld in het eerste en tweede lid, ten minste moeten voldoen.

Artikel 15c

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De in artikel 15b, tweede en derde lid, bedoelde procedures en maatregelen betreffen in ieder geval:

 • a. de behandeling en administratieve vastlegging van incidenten die een ernstig gevaar vormen voor een integere bedrijfsvoering van de beleggingsinstelling of van de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, voorzover het betreft een gedraging van een personeelslid of van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt dan wel mede bepaalt van de beleggingsinstelling of de bewaarder dan wel van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die werkzaamheden verricht ten behoeve van de beleggingsinstelling of de bewaarder.

 • b. de beoordeling, met het oog op de belangen van deelnemers of toekomstige deelnemers van de beleggingsinstelling of van de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, of de betrouwbaarheid van een personeelslid dat zij voornemens is te benoemen in een integriteitsgevoelige functie buiten twijfel staat. Onder integriteitsgevoelige functie wordt in dit verband verstaan:

  • 1º. een leidinggevende functie die is geplaatst direct onder het echelon van de bepalers en medebepalers van het dagelijks beleid van de beleggingsinstelling en van de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden;

  • 2º. een functie waaraan overigens een bevoegdheid is verbonden die een wezenlijk risico bevat voor de integere bedrijfsvoering van de belegginsginstelling of van de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden.

Artikel 15d

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling of de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, onderzoekt, op verzoek van de toezichthoudende autoriteit, of in haar administratie bepaalde personen of instellingen voorkomen die naar het oordeel van Onze Minister, in verband met vermoede terroristische activiteiten of daarmee verband houdende activiteiten, de integriteit van de financiële sector kunnen schaden.

 • 2 De beleggingsinstelling of de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, verstrekt de uitkomst van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, binnen een door de toezichthoudende autoriteit vast te stellen termijn, aan de toezichthoudende autoriteit.

Artikel 15e

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De beleggingsinstelling of de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, meldt aan de toezichthoudende autoriteit ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de artikelen 15a tot en met 15d bepaalde de door de toezichthoudende autoriteit noodzakelijk geachte gegevens.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De beleggingsinstelling waarvan de deelnemingsrechten op verzoek van de deelnemers door haar vrij ingekocht en verkocht worden, dient ten minste dagelijks de intrinsieke waarde van die rechten te berekenen.

D. informatieverschaffing

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De accountant, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van de wet, verstrekt op grond van het zevende lid van dat artikel aan de toezichthoudende autoriteit zo spoedig mogelijk alle inlichtingen die redelijkerwijs nodig zijn ten behoeve van het toezicht op de naleving van de wet over de volgende onderwerpen:

  • a. het accountantsverslag aan de directie en de raad van commissarissen;

  • b. de management letter;

  • c. correspondentie tussen de accountant en de beleggingsinstelling en de bewaarder, indien aan de beleggingsinstelling verbonden, die rechtstreeks betrekking heeft op de accountantsverklaring bij de jaarrekening van de beleggingsinstelling en de bewaarder.

 • 2 Indien de accountant, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk inlichtingen verstrekt aan de toezichthoudende autoriteit over de in het voorgaande lid genoemde onderwerpen, zendt hij onverwijld aan de beleggingsinstelling en de bewaarder een afschrift van de stukken en van de begeleidende brief.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Bij aanbod van de rechten van deelneming buiten een besloten kring dan wel bij de schriftelijke aankondiging dat een aanbod buiten een besloten kring zal worden gedaan, dient de beleggingsinstelling uiterlijk op de dag voor de dag van uitgifte, van openstelling van deelneming of van de schriftelijke aankondiging van openstelling, een prospectus kosteloos algemeen verkrijgbaar te stellen. Artikel 6, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. In iedere bekendmaking waarin deelnemingsrechten worden aangeboden, worden de plaatsen vermeld waar het prospectus voor het publiek verkrijgbaar is.

 • 2 De beleggingsinstelling waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemers door haar vrij ingekocht en verkocht worden, dient de gegevens in het prospectus die van wezenlijk belang zijn, te actualiseren zodra daartoe aanleiding bestaat.

 • 4 Het prospectus en de geactualiseerde gegevens mogen pas verkrijgbaar worden gesteld na toezending aan de toezichthoudende autoriteit.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling dient voor zover boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet reeds van toepassing is jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag van de beleggingsinstelling op te stellen. Na afloop van de eerste helft van het boekjaar dienen tevens de halfjaarcijfers van de beleggingsinstelling te worden opgemaakt.

 • 3 De jaarrekening dient te zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant, aan wie de beleggingsinstelling de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening heeft verstrekt. Deze verklaring dient in te houden dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de beleggingsinstelling en van het resultaat over het desbetreffende boekjaar.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar dient de vastgestelde of goedgekeurde jaarrekening van een beleggingsinstelling, of indien de vaststelling of goedkeuring niet behoeft plaats te vinden of nog niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek openbaar te worden gemaakt.

 • 3 Gelijktijdig met de openbaarmaking van de jaarrekening dient de beleggingsinstelling in één of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen dan wel aan het adres van iedere deelnemer, opgave te doen van de plaats waar de jaarrekening, alsmede het jaarverslag en de overige gegevens voor de deelnemers verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking dient de beleggingsinstelling een afschrift van deze stukken aan de toezichthoudende autoriteit te zenden.

 • 4 Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, dient de beleggingsinstelling overeenkomstig het gestelde in het derde lid de halfjaarcijfers van de beleggingsinstelling openbaar te maken. Zij dient deze voor de deelnemers kosteloos verkrijgbaar te stellen. Gelijktijdig met de openbaarmaking dient de beleggingsinstelling een afschrift van de halfjaarcijfers aan de toezichthoudende autoriteit te zenden.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 19, tweede lid, dient de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening van de beleggingsinstelling ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • a. een sluitend overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de beleggingen waarbij de beleggingen worden onderscheiden naar soort;

  • b. de samenstelling van de beleggingen per het einde van het boekjaar, uitgesplitst volgens maatstaven die het best passen bij het beleggingsbeleid van de instelling;

  • c. een vergelijkend overzicht over de laatste drie jaren van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling, het aantal uitstaande rechten van deelneming en de intrinsieke waarde per recht van deelneming, een en ander per het einde van het boekjaar;

  • d. een mededeling in hoeverre beleggingen, met uitzondering van beleggingen in effecten die tot de notering aan een effectenbeurs zijn toegelaten, door een beëdigde taxateur zijn getaxeerd, volgens welke methode de taxatie heeft plaatsgevonden, alsmede de regelmaat waarmee deze taxaties worden verricht;

  • e. het bedrag der verplichtingen, onderscheiden naar soort per het einde van het boekjaar, die voortvloeien uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico in verband met de beleggingen, voor zover een en ander niet reeds in de balans en winst- en verliesrekening is begrepen;

  • f. een gespecificeerde opgave van die beleggingen van de beleggingsinstelling die deelnemingen zijn in de zin van artikel 389, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 Onverminderd artikel 379, derde lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dient de beleggingsinstelling onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, aan te geven:

  • a. het totale persoonlijke belang dat de leden van de directie en van de raad van commissarissen van de beleggingsinstelling bij een belegging van de beleggingsinstelling hebben of op enig moment gedurende het boekjaar hebben gehad;

  • b. het totale aantal grote beleggers dat in haarzelf of haar dochtermaatschappijen heeft belegd;

  • c. het totale aantal transacties van haarzelf of haar dochtermaatschappijen met de grote beleggers alsmede het totale bedrag dat met deze transacties is gemoeid.

 • 3 De verplichting, bedoeld in het tweede lid, onder c, geldt niet voor transacties terzake van de aan- en verkoop van deelnemingsrechten in de beleggingsinstelling of haar dochtermaatschappijen en ook niet voor transacties terzake van de aan- en verkoop van effecten die genoteerd zijn op een door de toezichthoudende autoriteit aan te wijzen effectenbeurs. Bij de vermelding dient een splitsing te worden aangebracht tussen transacties die de beleggingsportefeuille van de beleggingsinstelling betreffen en overige transacties.

 • 4 Indien de beleggingsinstelling aan een van de in het tweede lid, onder b en c, genoemde informatievereisten niet kan voldoen, dient zij dit te vermelden onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 19, tweede lid.

 • 5 De informatievereisten, bedoeld in het tweede lid, onder b en c, ten aanzien van dochtermaatschappijen, gelden niet indien de beleggingsinstelling de enige grote belegger in haar dochtermaatschappij is.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De halfjaarcijfers van de beleggingsinstelling dienen ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • a. de balans en winst- en verliesrekening, alsmede een mutatie-overzicht van het eigen vermogen van de beleggingsmaatschappij of van het vermogen van het beleggingsfonds met inachtneming, voor zover de aard van deze stukken dat toelaat, van de bepalingen van titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b. een overzicht van de samenstelling van de beleggingsportefeuille als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b; en

  • c. een opgave van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling, het aantal uitstaande deelnemingsrechten en de intrinsieke waarde per recht van deelneming;

  • d. de gegevens, bedoeld in artikel 21, tweede lid, onder b en c, waarbij artikel 21, vierde lid, van overeenkomstige toepassing is;

  • e. indien van toepassing, de vermelding, bedoeld in artikel 21, derde lid.

  een en ander per het einde van de eerste helft van het boekjaar;

 • 2 Wanneer de beleggingsinstelling een interim-dividend heeft uitgekeerd of voornemens is dat te doen, dient hiervan in de halfjaarcijfers melding te worden gemaakt.

 • 3 Indien de halfjaarcijfers door een accountant zijn onderzocht, dient zijn verklaring bij de in het eerste lid bedoelde stukken te worden gevoegd. Artikel 19, derde en vierde lid, is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling dient tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd aan een ieder te verstrekken:

  • a. de gegevens omtrent de beleggingsinstelling alsmede, indien een bewaarder aan de beleggingsinstelling is verbonden, omtrent de bewaarder, welke ingevolge wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen;

  • b. de voorwaarden van de beleggingsinstelling en de overeenkomst als bedoeld in artikel 5.

 • 2 De beleggingsinstelling dient een afschrift van haar vergunning, van de ingevolge artikel 8 van de wet daaraan gestelde beperkingen en verbonden voorschriften alsmede van een ingevolge artikel 12, vierde lid, van de wet gegeven beschikking kosteloos ter inzage te leggen voor en tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd af te geven aan de deelnemers.

 • 3 De beleggingsinstelling dient ten behoeve van de deelnemers maandelijks een opgave met toelichting beschikbaar te hebben en een afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd af te geven aan de deelnemers, waarbij tussen de tijdstippen van beschikbaarstelling een periode van ten minste een week dient te liggen. De opgave dient mede door de bewaarder te zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • a. de totale waarde van de beleggingen van de beleggingsinstelling;

  • b. een overzicht van de samenstelling van de beleggingen;

  • c. het aantal uitstaande rechten van deelneming;

  • d. door de beleggingsinstelling waarvan de deelnemingsrechten op verzoek van de deelnemers vrij ingekocht en verkocht worden, voorts de waarde per recht van deelneming, waarin verwerkt dienen te zijn:

   • - de kosten van aanmaak;

   • - de kosten van beheer;

   • - de kosten van royement;

   • - de overige kosten.

 • 4 De in artikel 16 bedoelde beleggingsinstelling, waarvan de deelnemingsrechten niet zijn toegelaten tot de notering aan een door de toezichthoudende autoriteit aangewezen effectenbeurs, dient op verzoek van een ieder de ingevolge dat artikel dagelijks berekende intrinsieke waarde mede te delen.

 • 5 De beleggingsinstelling dient binnen vijf werkdagen de toezichthoudende autoriteit schriftelijk in kennis te stellen van iedere wijziging in de gegevens omtrent zijn bedrijf of het bedrijf van de bewaarder zoals opgenomen in het handelsregister.

E. waarborgen voor een adequaat toezicht

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 23a

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Een beleggingsinstelling behoort niet tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, een belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de beleggingsinstelling.

 • 2 Indien een beleggingsinstelling in een groep is verbonden met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon op wie, onderscheidenlijk waarop, het recht van een staat die geen lid-staat is, van toepassing is, mag het recht van die staat, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, niet een belemmering vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de beleggingsinstelling.

§ V. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, derde lid, van de wet

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De in deze paragraaf opgenomen artikelen gelden uitsluitend voor beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet waaraan op grond van dat artikel een vergunning is verleend.

A. financiële waarborgen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Het is de beleggingsinstelling en de bewaarder die voor rekening van de beleggingsinstelling optreedt, niet toegestaan voor rekening van derden kredieten te verstrekken, zich garant te stellen of borgtochtverplichtingen aan te gaan.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Het is de beleggingsinstelling en de bewaarder die voor rekening van de beleggingsinstelling optreedt niet toegestaan effecten te verkopen die de beleggingsinstelling niet in portefeuille heeft.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Het is de beleggingsinstelling en de bewaarder die voor rekening van de beleggingsinstelling optreedt niet toegestaan als debiteur geldleningen aan te gaan.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. tijdelijke leningen die gezamenlijk niet meer bedragen dan tien procent van de activa van de beleggingsinstelling;

  • b. leningen voor het verwerven van onroerende goederen die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden van de beleggingsmaatschappij en die gezamenlijk niet meer bedragen dan tien procent van haar activa, voor zover de omvang van deze geldleningen tezamen met de omvang van de onder a genoemde leningen niet meer bedraagt dan vijftien procent van haar activa;

  • c. leningen met als doel de verwerving van vreemde valuta waardoor de netto schuld van de beleggingsinstelling niet verandert of zal veranderen.

B. regelen met betrekking tot het beleggen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De gelden van de beleggingsinstelling dienen slechts in de volgende soorten effecten te worden belegd:

  • a. aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, warrants, en soortgelijke waardepapieren;

  • b. rechten van deelgenootschap, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters, en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke, rechten; of

  • c. certificaten en recepissen van waarden als hiervoor bedoeld.

 • 2 Voorts dienen de gelden van de beleggingsinstelling, met inachtneming van het eerste lid, slechts te worden belegd in effecten:

  • a. die zijn toegelaten tot de notering aan een effectenbeurs in een Lid-Staat;

  • b. die worden verhandeld op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt in een Lid-Staat;

  • c. die zijn toegelaten tot de notering aan een effectenbeurs dan wel worden verhandeld op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschappen, mits de statuten of reglementen daarin voorzien;

  • d. waarvan het aannemelijk is dat zij binnen één jaar na uitgifte zullen worden toegelaten tot de notering aan een effectenbeurs of ter verhandeling zullen worden aangeboden op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt, mits de statuten of reglementen daarin voorzien.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

In afwijking van artikel 28 kan de beleggingsinstelling:

 • a. voor ten hoogste tien procent van haar activa beleggen in andere effecten dan bedoeld in artikel 28, tweede lid, en in courante, verhandelbare en liquide vorderingen, waarvan de waarde ten minste twee maal per maand nauwkeurig kan worden bepaald, indien de toezichthoudende autoriteit deze vorderingen met effecten gelijk heeft gesteld;

 • b. indien zij een beleggingsmaatschappij is, goederen verwerven die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar werkzaamheid;

 • c. accessoir liquide middelen aanhouden.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Het is de beleggingsinstelling niet toegestaan edele metalen dan wel certificaten die deze metalen vertegenwoordigen te verkrijgen.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling mag uitsluitend met het oog op een goed portefeuillebeheer zich bedienen van technieken en instrumenten met betrekking tot beleggingen in effecten.

 • 2 De beleggingsinstelling mag technieken en instrumenten toepassen om wisselkoersrisico's in het kader van het beheer van het vermogen te dekken.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De beleggingsinstelling mag tot ten hoogste tien procent van haar activa beleggen in effecten, uitgegeven door een zelfde uitgevende instelling.

 • 2 De totale waarde van de effecten uitgegeven door instellingen waarin door de beleggingsinstelling voor meer dan vijf procent van haar activa wordt belegd, dient niet meer te bedragen dan veertig procent van de activa van de beleggingsinstelling.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 32, eerste lid, mag de beleggingsinstelling tot ten hoogste vijfentwintig procent van haar activa beleggen in obligaties die worden uitgegeven door een kredietinstelling die haar zetel heeft in een Lid-Staat en die ingevolge de wet van die Staat is onderworpen aan een bijzonder overheidstoezicht met het oog op de bescherming van de houders van deze obligaties, mits de opbrengst van die obligaties overeenkomstig de toepasselijke wet wordt belegd in activa die gedurende de gehele looptijd van de obligaties voldoende dekking bieden voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen en die bij een in gebreke blijven van de uitgevende instelling bij voorrang bestemd zijn voor de aflossing van de hoofdsom en betaling van de opgebouwde rente.

 • 2 Indien een beleggingsinstelling meer dan vijf procent van haar activa belegt in de in het eerste lid bedoelde obligaties die door een zelfde instelling zijn uitgegeven, dient de totale waarde van deze beleggingen niet meer dan tachtig procent van de waarde van de activa van die uitgevende instelling te bedragen.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 32, eerste lid, mag de beleggingsinstelling, voor zover haar statuten of reglementen deze beleggingsactiviteiten toestaan, tot ten hoogste vijfendertig procent van haar activa beleggen in effecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door een Lid-Staat, een openbaar lichaam met verordenende bevoegdheid in een Lid-Staat, een Staat buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschappen, of een volkenrechtelijke organisatie waarin een of meer Lid-Staten deelnemen.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan, op verzoek van de beleggingsinstelling, het percentage genoemd in het eerste lid verhogen tot ten hoogste honderd indien de beleggingsinstelling effecten van ten minste zes verschillende emissies van een in het eerste lid bedoelde uitgevende Staat, lichaam of organisatie in portefeuille heeft, de effecten van een zelfde emissie niet meer bedragen dan dertig procent van de totale activa van de beleggingsinstelling, en de toezichthoudende autoriteit van oordeel is dat de deelnemers in de beleggingsinstelling voldoende bescherming genieten.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De in de artikelen 32, 33 en 34, eerste lid, bedoelde beleggingen in effecten uitgegeven door een zelfde instelling mogen tezamen niet meer bedragen dan vijfendertig procent van de totale activa van de beleggingsinstelling.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De toezichthoudende autoriteit kan een nieuw opgerichte beleggingsinstelling voor een periode van ten hoogste zes maanden na de datum waarop de vergunning is verleend, ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 32, 33 en 34, indien de beleggingsinstelling naar zijn oordeel de beginselen van risicospreiding in haar beleggingen in acht neemt.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

In afwijking van artikel 32, eerste lid, mag een beleggingsinstelling tot ten hoogste vijf procent van haar activa beleggen in rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen die buiten een besloten kring gelden of andere goederen ter collectieve belegging verkrijgen, mits deze andere beleggingsinstellingen onder de omschrijving van artikel 6, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet vallen.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Toestemming van de toezichthoudende autoriteit is vereist voor de verwerving van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die wordt beheerd door:

  • a. dezelfde rechtspersoon als de verwervende beleggingsinstelling; of

  • b. een rechtspersoon waarmee de beheerder van de verwervende beleggingsinstelling is verbonden door gemeenschappelijke bedrijfsvoering, gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of een aanmerkelijke rechtstreekse of middellijke deelneming.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit verleent zijn toestemming slechts indien:

  • a. de beleggingsinstelling waarvan de rechten van deelneming worden verworven, gespecialiseerd is in belegging in een specifieke geografische of economische sector;

  • b. de statuten of reglementen de mogelijkheid van een dergelijke verwerving uitdrukkelijk vermelden; en

  • c. de beleggingsinstelling het voornemen om van de mogelijkheid van een dergelijke verwerving gebruik te maken in het prospectus heeft aangekondigd.

 • 3 De verwervende beleggingsinstelling is niet bevoegd bij wie dan ook ter zake van transacties als bedoeld in het eerste lid kosten of andere opslagen in rekening te brengen.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Het is de beheerder van beleggingsfondsen voor het totaal van de door hem beheerde en onder artikel 6, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet vallende beleggingsfondsen alsmede de beleggingsmaatschappij niet toegestaan zoveel aandelen met stemrecht in een uitgevende instelling te verwerven dat de beheerder van het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappij uit hoofde van de deelneming invloed van betekenis kan uitoefenen op het bestuur van die instelling.

 • 2 Onverminderd het eerste lid mag de beleggingsinstelling niet meer verwerven dan:

  • a. tien procent van door een zelfde uitgevende instelling uitgegeven aandelen zonder stemrecht;

  • b. tien procent van door een zelfde uitgevende instelling uitgegeven obligaties;

  • c. tien procent van door een beleggingsinstelling in de zin van artikel 6, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet uitgegeven rechten van deelneming.

 • 3 De in onderdelen b en c van het tweede lid bedoelde begrenzingen behoeven niet in acht te worden genomen indien op het tijdstip van verkrijging het brutobedrag van de obligaties respectievelijk de netto waarde van de rechten niet kan worden berekend.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 39, tweede lid, is niet van toepassing bij de verwerving van:

 • a. effecten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door een Lid-Staat, een openbaar lichaam met verordenende bevoegdheid in een Lid-Staat, een Staat buiten de Europese Gemeenschappen of een volkenrechtelijke organisatie waarin een of meer Lid-Staten deelnemen;

 • b. aandelen in het kapitaal van een rechtspersoon, gevestigd in een land buiten de Europese Gemeenschappen, die met inachtneming van de begrenzingen als bedoeld in de artikelen 32, 34, eerste lid, 37 en 39 haar activa in hoofdzaak belegt in effecten van uitgevende instellingen gevestigd in dat land, wanneer krachtens de wet van dat land een dergelijke deelneming voor de beleggingsinstelling de enige mogelijkheid is om in effecten van uitgevende instellingen in dat land te beleggen;

 • c. aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij van de beleggingsmaatschappij die uitsluitend ten behoeve van die beleggingsmaatschappij administratieve, advies- of verhandelingswerkzaamheden verricht.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De in de artikelen 28 tot en met 35 en 37 tot en met 40 bedoelde grenzen behoeven door de beleggingsinstelling niet in acht te worden genomen bij de uitoefening van voorkeursrechten die zijn verbonden aan effecten die deel uitmaken van haar activa.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Wanneer de in de artikelen 28 tot en met 35 en 37 tot en met 40 genoemde grenzen buiten de wil van de beleggingsinstelling of ten gevolge van de uitoefening van voorkeursrechten worden overschreden, dient de beleggingsinstelling, met inachtneming van de belangen van de deelnemers, bij voorrang de nodige maatregelen te treffen opdat deze overschrijding ongedaan wordt gemaakt.

C. informatieverschaffing

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

De beleggingsinstelling dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de toezichthoudende autoriteit en voorts binnen vier weken na afloop van het boekjaar een mededeling van een accountant of een accountant-administratieconsulent, die geen dienstbetrekking bij de beleggingsinstelling heeft en ingeschreven is overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), aan de toezichthoudende autoriteit over te leggen waaruit blijkt dat de beleggingsinstelling in overeenstemming handelt met de in de artikelen 27 tot en met 42 vervatte regels.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 21 dienen de balans en winst- en verliesrekening of de toelichtingen daarop de volgende gegevens te bevatten:

  • a. tegoeden bij banken;

  • b. een onderscheid in de overzichten van de beleggingsportefeuille als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel a en b, naar:

   • 1°. effecten die zijn toegelaten tot de notering aan een effectenbeurs;

   • 2°. op andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten verhandelde effecten;

   • 3°. de in artikel 28, tweede lid, onderdeel d, bedoelde nieuw uitgegeven effecten; en

   • 4°. de overige in artikel 29, onderdeel a, bedoelde effecten en vorderingen;

  • c. een sluitend overzicht van de gesaldeerde mutaties in de verslagperiode in het eigen vermogen van de beleggingsmaatschappij of het fondsvermogen van het beleggingsfonds ten gevolge van en uitgesplitst naar:

   • 1°. inkomsten uit beleggingen;

   • 2°. overige inkomsten;

   • 3°. kosten van beheer;

   • 4°. kosten van bewaring;

   • 5°. overige kosten;

   • 6°. belastingen;

   • 7°. de (voorgestelde) bestemming van het netto-resultaat;

   • 8°. de vermeerdering of vermindering van het eigen vermogen van de beleggingsmaatschappij of van het fondsvermogen van het beleggingsfonds door uitgifte of inkoop van deelnemingsbewijzen;

   • 9°. de koersverschillen op beleggingen; en

   • 10°. overige mutaties van de activa en passiva;

  • d. het bedrag der verplichtingen onderscheiden naar soort per het einde van het boekjaar, die voortvloeien uit de in artikel 31 bedoelde verrichtingen en voor zover niet reeds in de balans en winst- en verliesrekening begrepen.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 22 dient de beleggingsinstelling in de halfjaarcijfers, voor zover niet reeds opgenomen, de informatie bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d per het einde van de eerste helft van het boekjaar op te nemen.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Telkens wanneer door de beleggingsinstelling rechten van deelneming worden uitgegeven, ingekocht, verkocht of wanneer daarop door de beleggingsinstelling wordt terugbetaald, dient de beleggingsinstelling de emissiekoers, de verkoop- respectievelijk inkoopprijs en het bedrag van de terugbetaling per advertentie in een of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen, danwel aan het adres van iedere deelnemer bekend te maken. De toezichthoudende autoriteit kan de beleggingsinstelling toestaan deze bekendmaking eenmaal per maand te doen, mits de belangen van de deelnemers niet daardoor worden geschaad.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de beleggingsinstelling waarop artikel 9, eerste lid, van toepassing is.

§ V A. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 45a

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan het bedrag van de boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

§ VI. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit toezicht beleggingsinstellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 25 september 1990

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de elfde oktober 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage A. behorende bij artikel 5 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

I. In de voorwaarden van de beleggingsinstelling moet het volgende worden vermeld:

1.1. de regels voor de berekening van de koers bij emissie, verkoop of inkoop van danwel terugbetaling op de rechten van deelneming; deze verplichting geldt niet voor de beleggingsinstelling waaraan op grond van artikel 5 van de wet een vergunning is verleend indien haar deelnemingsrechten zijn toegelaten tot de notering aan een door de toezichthoudende autoriteit aangewezen effectenbeurs of aannemelijk is dat die deelnemingsrechten daartoe spoedig zullen worden toegelaten; deze verplichting geldt evenmin voor de in artikel 9, eerste lid, van het besluit bedoelde maatschappij;

1.2. de regels die gelden voor de inkoop en verkoop van, alsmede de terugbetaling op, deelnemingsrechten door de beleggingsinstelling, waaronder, in voorkomend geval, de regels die gelden wanneer de beleggingsinstelling een derde bij overeenkomst met taken inzake de administratie, inkoop, verkoop of bewaarneming van door haar uitgegeven deelnemingsrechten heeft belast;

1.3. door de beleggingsinstelling die de plicht heeft om deelnemingsrechten in te kopen, voorzover redelijkerwijs voorzienbaar: de gevallen waarin in het belang van de deelnemers de inkoop van de rechten van deelneming of de terugbetaling van de waarde van de deelnemingsrechten kunnen worden opgeschort;

1.4. voor zover van toepassing, de effectenbeurzen en de andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten waar de effecten worden verhandeld waarin de beleggingsinstelling belegt;

1.5. de regels voor de waardering van de activa;

1.6.

 • a. de vergoedingen en de uitgaven welke de beheerder van het fonds ten laste van het fonds mag inhouden, alsmede de wijze van berekening van deze vergoedingen;

 • b. de aard van de voor rekening van de beleggingsmaatschappij komende kosten;

1.7. de wijze waarop wordt bepaald of de opbrengsten van de beleggingsinstelling worden uitgekeerd of herbelegd;

1.8. de gevallen waarin vergaderingen van deelnemers kunnen of moeten worden gehouden, de regelingen voor het oproepen van deze vergaderingen en de wijze waarop het stemrecht is geregeld;

1.9. de wijze waarop in de voorwaarden van de beleggingsinstelling wijzigingen kunnen worden aangebracht en in hoeverre hierbij de vergadering van deelnemers betrokken wordt;

1.10. de regels en de voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder van het beleggingsfonds;

1.11. vermelding van de regels en de voorwaarden die gelden bij een vervanging van de bewaarder.

II. In de voorwaarden van de beleggingsinstelling moet worden bepaald dat:

2.1. elk recht van deelneming van dezelfde soort recht geeft op een evenredig aandeel in het vermogen van de beleggingsinstelling voor zover dit aan de deelgerechtigden toekomt;

2.2. voor de beleggingsinstelling waarvan de deelnemingsrechten op verzoek van de deelnemers door haar vrij ingekocht en verkocht worden, voldoende waarborgen aanwezig dienen te zijn opdat, behoudens wettelijke bepalingen en de hierboven onder I.1.3. genoemde gevallen, aan de verplichting om in te kopen en te verkopen kan worden voldaan;

2.3. behalve ingeval van gratis verstrekking, deelnemingsrechten slechts worden uitgegeven indien de netto-uitgifteprijs binnen de vastgestelde termijnen in het vermogen van de beleggingsinstelling is gestort;

2.4. ingeval bewijzen van rechten van deelneming worden afgegeven, deze bewijzen door de beleggingsinstelling worden ondertekend;

2.5. de betaalbaarstelling van uitkeringen aan deelnemers, de samenstelling van de uitkeringen alsmede de wijze van betaalbaarstelling moeten worden bekendgemaakt per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer;

2.6. een oproeping voor een vergadering van deelnemers tenminste veertien dagen voor de aanvang van die vergadering, per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer, geschiedt;

2.7. een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de beleggingsinstelling wordt medegedeeld in een advertentie in een landelijk verpreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer;

2.8. wijziging van de voorwaarden van de beleggingsinstelling slechts met medeweten van de vergadering van deelnemers kan worden aangebracht;

2.9. wijziging van de voorwaarden van de beleggingsinstelling, waardoor rechten of zekerheden van de deelnemers worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, eerst van kracht wordt drie maanden na de instemming met de wijziging als bedoeld in artikel 14 van het besluit en dat binnen deze periode de deelnemers hun rechten van deelneming tegen de gebruikelijke voorwaarden kunnen royeren;

2.10. een voorstel tot opheffing van de beleggingsinstelling kenbaar moet worden gemaakt aan de vergadering van deelnemers;

2.11. mededeling wordt gedaan van een verzoek aan de toezichthoudende autoriteit ingevolge artikel 15, onder a, van de wet tot intrekking van de vergunning in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer;

2.12. de beheerder van het beleggingsfonds bij het beheren uitsluitend in het belang van de deelnemers optreedt;

2.13. indien de beheerder zijn voornemen te kennen geeft zijn functie neer te leggen, binnen een termijn van vier weken een vergadering van deelnemers wordt gehouden om in de benoeming van een nieuwe beheerder te voorzien;

2.14. bij de vereffening van het vermogen als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de wet, de beheerder van het beleggingsfonds aan de deelnemers rekening en verantwoording aflegt alvorens tot uitkering aan de deelnemers over te gaan;

III. Indien de beleggingsinstelling een bewaarder heeft, dient in de tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder gesloten overeenkomst ter zake van beheer en bewaring ter aanvulling op rubriek II hierboven ten minste te worden bepaald dat:

3.1. de bewaarder bij het bewaren uitsluitend in het belang van de deelnemers optreedt;

3.2. de bewaring ten name van de beleggingsinstelling op een zodanige wijze geschiedt dat over de in bewaring gegeven waarden slechts kan worden beschikt door de beleggingsinstelling en de bewaarder tezamen;

3.3. de bewaarder de in bewaring gegeven waarden slechts afgeeft tegen ontvangst van een verklaring van de beleggingsinstelling waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie;

3.4. de bewaarder volgens het recht van de Staat waar de beleggingsinstelling zetel heeft jegens de beleggingsinstelling en de deelnemers aansprakelijk is voor door hen geleden schade voorzover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen; dit geldt ook wanneer de bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd;

3.5. in geval dat, als bedoeld in punt 2.4, bewijzen van rechten van deelneming worden afgegeven, deze bewijzen ook door de bewaarder worden ondertekend;

3.6. het voorstel door de beheerder van het fonds tot wijziging van de voorwaarden van de beleggingsinstelling tezamen met de bewaarder wordt gedaan;

3.7. indien de bewaarder van een beleggingsfonds te kennen geeft voornemens te zijn zijn functie neer te leggen, binnen een termijn van vier weken een vergadering van deelnemers wordt gehouden om in de benoeming van een nieuwe bewaarder te voorzien.

lV. In de voorwaarden van de beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet moet worden bepaald dat zij gehouden is om, op verzoek van de deelnemers, haar deelnemingsrechten in te kopen of de waarde van de deelnemingsrechten terug te betalen. Deze verplichting geldt niet voor de beleggingsmaatschappij als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit.

V. Indien de beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet een bewaarder heeft, moet in de tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder gesloten overeenkomst ter zake van beheer en bewaring ter aanvulling op de bepalingen onder rubriek I hierboven, bovendien worden bepaald dat de bewaarder:

5.1. zich ervan dient te vergewissen dat de verkoop, uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van rechten van deelneming voor rekening van de beleggingsinstelling, overeenkomstig de wet of de voorwaarden van de beleggingsinstelling geschieden;

5.2. zich ervan dient te vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van de beleggingsinstelling de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen wordt voldaan;

5.3. zich ervan dient te vergewissen dat de opbrengsten van de beleggingsinstelling een bestemming krijgen in overeenstemming met de wet of de voorwaarden van de beleggingsinstelling;

5.4. zich ervan dient te vergewissen dat de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend overeenkomstig de voorwaarden van de beleggingsinstelling;

5.5. de aanwijzingen van de beleggingsinstelling dient uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet of de voorwaarden van de beleggingsinstelling.

Bijlage B. behorende bij artikel 6 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

I. Gegevens betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor het prospectus.

1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen of naam en zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het prospectus of voor bepaalde gedeelten daarvan; in het laatste geval moeten de gedeelten worden vermeld. Ingeval een rechtspersoon verantwoordelijk is voor het prospectus of een gedeelte daarvan, dienen tevens naam en functie te worden vermeld van de natuurlijke personen die al dan niet door tussenkomst van een andere rechtspersoon uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

1.2. Verklaring van de in de rubriek 1.1. bedoelde verantwoordelijke personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte van het prospectus waarvoor zij verantwoordelijk zijn in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen.

II. Gegevens over de accountant of de accountant-administratieconsulent, die geen dienstbetrekking bij de beleggingsinstelling heeft en ingeschreven is overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), die ter zake van de in het prospectus opgenomen gegevens mededelingen heeft gedaan alsmede over de aard van de mededelingen.

2.1. Naam en kantooradres van de accountant die de jaarrekening van de beleggingsinstelling over het laatste boekjaar heeft gecontroleerd.

2.2. De verklaring van de accountant dat de jaarrekening is onderzocht wordt in haar geheel overgenomen. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding, worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld en in hun geheel in het prospectus opgenomen.

2.3. Vermelding van overige gegevens in het prospectus die door een accountant of accountant-administratieconsulent, die geen dienstbetrekking bij de beleggingsinstelling heeft en ingeschreven is overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), zijn gecontroleerd. Naam en kantooradres van die accountant of accountant-administratieconsulent.

2.4. Mededeling van een accountant of accountant-administratieconsulent, die geen dienstbetrekking bij de beleggingsinstelling heeft en ingeschreven is overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748), dat het prospectus gegevens bevat overeenkomstig het bepaalde in deze bijlage. Naam en kantooradres van die accountant of accountant-administratieconsulent.

III. Algemene gegevens over de beleggingsinstelling

3.1. De naam en rechtsvorm van de beleggingsinstelling, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van de beleggingsmaatschappij alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de beleggingsinstelling is opgericht indien deze niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

3.2. Een letterlijke weergave, of een gedegen samenvatting, van de geldende tekst van de voorwaarden van de beleggingsinstelling, alsmede vermelding van de plaatsen waar deze stukken, voor zover deze niet bij het prospectus zijn gevoegd, ter inzage liggen en verkrijgbaar zijn.

3.3. Het bedrag van het eigen vermogen van de beheerder van het beleggingsfonds dan wel van de beleggingsmaatschappij.

3.4. Naam van bestuurders en commissarissen van de beheerder van het beleggingsfonds dan wel van de beleggingsmaatschappij en vermelding van de naam van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid daarvan bepalen; vermelding van de voornaamste door deze personen buiten de beleggingsinstelling uitgeoefende activiteiten voor zover deze activiteiten verband houden met de werkzaamheden van de beleggingsinstelling.

3.5. De aard en de voornaamste kenmerken van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling alsmede van de vorm waarin en de eventuele beperkingen waaronder zij verhandeld kunnen worden.

3.6. De wijze waarop en voorwaarden waaronder uitgifte van de rechten van deelneming plaatsvindt.

3.7. Door de beleggingsinstelling die op verzoek van de deelnemers de plicht heeft om deelnemingsrechten in te kopen: de wijze waarop en voorwaarden waaronder inkoop van, respectievelijk terugbetaling van de waarde van rechten van deelneming plaatsvindt, alsmede de wijze waarop respectievelijk inkoop en terugbetaling kan worden opgeschort.

3.8. Indien van toepassing, de wijze waarop de bepaling plaatsvindt van de verkoop-, uitgifte- of inkoopprijs, alsmede van het bedrag bij terugbetaling van de waarde van de rechten van deelneming, in het bijzonder:

 • - wijze waarop en regelmaat waarmee deze prijzen worden berekend;

 • - hoe, waar en met welke regelmaat deze prijzen worden gepubliceerd;

 • - kosten in verband met verkoop, emissie, inkoop van of terugbetaling op de rechten van deelneming.

3.9. Beschrijving van de waardebepaling van de activa van de beleggingsinstelling met een opgave van de regelmaat waarmee deze waardebepaling plaatsvindt. Vermelding van de valuta waarin de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling wordt berekend. De waardering van de activa en passiva dient te geschieden naar maatstaven die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

3.10. Een gespecificeerde vermelding van het totaalbedrag van alle ten laste van de beleggingsinstelling respectievelijk de deelnemers komende vergoedingen hetzij voor de beheerder van het beleggingsfonds hetzij voor de bestuurders van de beleggingsmaatschappij, waaronder bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen van de maatschappij, alsmede voor de bewaarder en aan derden te betalen of reeds uitbetaalde onkosten. Indien deze vergoedingen of onkosten zijn uitgedrukt in een percentage, een specificatie hiervan en de berekeningsgrondslag.

3.11. Beschrijving van de beleggingsdoeleinden met inbegrip van de financiële doelstellingen, zoals kapitaalgroei of inkomsten, de beleggingsportefeuille en het beleggingsbeleid (zoveel mogelijk onderverdeeld naar economische sector en geografische spreiding).

3.12. De eventueel aan de beleggingsactiviteiten gestelde grenzen en de wijze waarop hierin wijziging kan worden aangebracht alsmede vermelding van de bevoegdheid om als debiteur leningen aan te gaan.

3.13. Door de beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet: de technieken en de instrumenten, als bedoeld in artikel 31 van het besluit, die bij het beheer van de beleggingsinstelling kunnen worden gebruikt.

3.14. Door de beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet: op een opvallende wijze de Staat, het openbaar lichaam met verordende bevoegdheid of de volkenrechtelijke organisatie die effecten uitgeeft of garandeert waarin de beleggingsinstelling voor meer dan vijfendertig procent van de waarde van haar activa wil beleggen dan wel heeft belegd alsmede van de ontheffing daartoe ingevolge artikel 34, tweede lid, van het besluit.

3.15. In voorkomend geval, de beurzen of markten waar de deelnemingsrechten tot de notering zijn toegelaten of worden verhandeld.

3.16. Door de beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet: de plaatsen in elke Lid-Staat waar de beleggingsinstelling haar rechten van deelneming in de handel brengt dan wel doet brengen en van de plaatsen waar de statuten, reglementen en overige voorwaarden van beheer en bewaring ter inzage liggen en verkrijgbaar zijn.

3.17. Datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de instelling op grond van haar voorwaarden of de wet moeten zijn afgesloten alsmede de plaatsen waar deze stukken ter inzage liggen.

3.18. Beschrijving van de voorschriften waaraan de winstbepaling en -bestemming is onderworpen, alsmede van de wijze waarop en de frequentie waarmee winstuitkering zal geschieden.

3.19. Indien de bestaansduur van de beleggingsinstelling dat mogelijk maakt, een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van het vermogen van de beleggingsinstelling alsmede van de baten en lasten van de beleggingsinstelling over de afgelopen drie jaar.

3.20. De wijze waarop het resultaat zal worden bepaald en met voorgaande jaren zal worden vergeleken alsmede de frequentie waarmee het resultaat aan de deelnemers en aan het publiek bekend gemaakt zal worden.

3.21. Een beknopte beschrijving inzake het op de beleggingsinstelling toepasselijke belastingstelsel met, voor zover van toepassing, vermelding van inhouding van bronbelasting op inkomsten en kapitaalwinsten welke door de beleggingsinstelling aan houders van rechten van deelneming worden uitgekeerd. Officieel bekend gemaakte aanpassingen in het toepasselijke belastingstelsel waarvan vaststaat dat zij ongewijzigd qua vorm en inhoud in werking zullen treden, een en ander voor zover deze voor de deelnemers van rechtstreeks belang zijn.

3.22. De gevallen waarin vergaderingen van deelnemers kunnen of moeten worden gehouden, welke regelingen er zijn voor het oproepen van deze vergaderingen en de wijze waarop het stemrecht is geregeld.

3.23. Beschrijving van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder opheffing en vereffening van de beleggingsinstelling plaatsvindt, in het bijzonder ten aanzien van de rechten van de deelnemers.

3.24. De naam van derden aan wie de beleggingsinstelling beheersactiviteiten, die tot haar verantwoordelijkheid behoren, heeft overgedragen, alsmede van de adviseurs en adviesbureau's van wier diensten de beleggingsinstelling ter zake van haar beleggingen gebruik maakt. Door de beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, bovendien: werkzaamheden van de adviseurs en adviesbureau's, voorzover het beroep op hun diensten bij overeenkomst is vastgelegd, wordt gefinancieerd uit de activa van de beleggingsinstelling en de vermelding van belang kan zijn voor de deelnemers.

3.25. De wijze waarop de beleggingsinstelling periodiek informatie verschaft.

3.26. Het aantal grote beleggers van de beleggingsinstelling of haar dochtermaatschappijen en de totale omvang van de deelnemingen van de grote beleggers in de beleggingsinstelling of haar dochtermaatschappijen. Een verwijzing naar de halfjaarcijfers en de overige gegevens voor aanvullende en meer actuele informatie omtrent grote beleggers; dit geldt niet voor de omvang van de deelnemingen van de grote beleggers. Indien de beleggingsinstelling niet aan een van de zojuist genoemde informatievereisten kan voldoen, dient dit in het prospectus vermeld te worden.

IV. Gegevens over de beheerder van het beleggingsfonds.

4.1. Naam, rechtsvorm, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van de beheerder indien deze laatste afwijkt van die van de statutaire zetel.

4.2. De datum van oprichting en de tijd waarvoor de rechtspersoon is opgericht die de functie van beheerder vervult indien deze niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4.3. Indien de beheerder een naar Nederlands recht opgerichte naamloze of besloten vennootschap is, het nummer van inschrijving in het handelsregister en de plaats van inschrijving.

4.4. De datum waarop de jaarrekening van de beheerder op grond van zijn statuten of de wet moet zijn afgesloten.

4.5. Een letterlijke weergave, of een gedegen samenvatting, van de geldende tekst van de statuten van de beheerder, alsmede vermelding van de plaatsen waar deze stukken, voor zover deze niet bij het prospectus zijn gevoegd, en de verslagen of jaarrekeningen van de beheerder ter inzage liggen en verkrijgbaar zijn.

4.6. De overige beleggingsinstellingen waarover de beheerder het beheer voert.

V. Gegevens over de bewaarder.

5.1. Naam, rechtsvorm, statutaire zetel. Plaats van het hoofdkantoor van de bewaarder indien deze plaats afwijkt van de statutaire zetel.

5.2. De datum van oprichting en de tijd waarvoor de rechtspersoon is opgericht die de functie van bewaarder vervult indien deze niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

5.3. Indien de bewaarder een naar Nederlands recht opgerichte naamloze of besloten vennootschap is, het nummer van inschrijving in het handelsregister en de plaats van vestiging.

5.4. Naam van bestuurders en commissarissen van de bewaarder en vermelding van naam van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van de bewaarder bepalen.

5.5. De voornaamste werkzaamheden van de in rubriek 5.4 genoemde personen buiten de functie(s) die zij bij de bewaarder vervullen voor zover deze activiteiten verband houden met de werkzaamheden van de bewaarder of van de beleggingsinstelling waaraan de bewaarder is verbonden.

5.6. De datum waarop de jaarrekening van de bewaarder op grond van zijn statuten of de wet moet zijn afgesloten.

5.7. Een letterlijke weergave, of een gedegen samenvatting, van de geldende tekst van de statuten van de bewaarder, alsmede vermelding van de plaatsen waar deze stukken, voor zover deze niet bij het prospectus zijn gevoegd, en de verslagen of jaarrekeningen van de bewaarder ter inzage liggen en verkrijgbaar zijn.

Bijlage C. behorende bij artikel 45a van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Artikel 1.

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Voor de overtredingen, genoemd in de tabel, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk VII B van de wet, zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

Tariefnummer:

Bedrag (vast tarief):

1.

€ 453

2.

€ 907

2a.

€ 1 815

3.

€ 5 445

4.

€ 21 781

5.

€ 87 125

Artikel 2.

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

1. Indien een boete wordt opgelegd, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar eigen vermogen van toepassing, met de daarbij behorende factor:

Categorie-indeling normgeadresseerden

Categorie I: beleggingsmaatschappijen, beleggingsfondsen en bewaarders, met een eigen vermogen van minder dan € 453 800; Factor 1;

Categorie II: beleggingsmaatschappijen, beleggingsfondsen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 453 800 maar minder dan € 4 538 000; Factor 2;

Categorie III: beleggingsmaatschappijen, beleggingsfondsen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 4 538 000 maar minder dan € 45 378 000; Factor 3;

Categorie IV: beleggingsmaatschappijen, beleggingsfondsen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 45 378 000 maar minder dan € 453 780 000; Factor 4;

Categorie V: beleggingsmaatschappijen, beleggingsfondsen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 453 780 000; Factor 5.

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de categorie naar eigen vermogen, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de gegevens omtrent het vermogen niet aan de toezichthoudende autoriteit beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

Artikel 3.

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Op grond van artikel 33f, tweede lid, van de wet behoeft de betrokkene niet in de gelegenheid te worden gesteld om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd, indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of 2 is vastgesteld.

Tabel.

[Regeling vervallen per 01-09-2005]

Overtreding van voorschriften, gesteld bij artikel:

Tariefnummer:

10

3

11, eerste lid, eerste volzin

3

11, tweede lid

3

12, eerste lid, eerste volzin

3

12, eerste lid, tweede volzin

1

12, tweede lid, eerste volzin

3

12, tweede lid, tweede volzin

1

12, derde lid, eerste volzin

3

12, derde lid, tweede volzin

1

13

3

14, eerste lid

2

14, tweede lid

3

15

2a

15a

2a

15b

2a

15c

2a

15d

2a

15e

2

17, eerste lid

1

18, eerste lid

3

18, tweede lid

3

18, derde lid

3

18, vierde lid

3

18, vijfde lid

1

19, eerste lid

3

19, derde lid

3

19, vierde lid

1

20, eerste lid

3

20, tweede lid, eerste volzin

3

20, tweede lid, tweede volzin

3

20, derde lid, eerste volzin

1

20, derde lid, tweede volzin

1

20, vierde lid, eerste volzin

3

20, vierde lid, tweede volzin

3

20, vierde lid, derde volzin

1

21, eerste lid

3

21, tweede lid

3

22, eerste lid

4

22, tweede lid

3

22, derde lid

1

23, eerste lid

3

23, tweede lid

1

23, derde lid

3

23, vierde lid

3

23, vijfde lid

1

25

4

26

4

27, eerste lid

4

27, tweede lid

3

28, eerste lid

4

28, tweede lid

4

30

4

31, eerste lid

4

32, eerste lid

4

32, tweede lid

4

33, eerste lid

3

33, tweede lid

4

35

4

37

4

38, eerste lid

4

38, derde lid

4

39, eerste lid

2

39, tweede lid

4

42

3

43

1

44, eerste lid

3

44, tweede lid

4

45, eerste lid

3

Naar boven