Heffingsregime op afkoopsommen

Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 29-09-1990 t/m heden

Heffingsregime op afkoopsommen

De staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 33 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 1990, 104),

Besluit:

Artikel 1

De artikelen 39 en 42 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 (Stcrt. 1989, 223) zijn niet van toepassing op afkoopsommen als bedoeld in artikel II van de Wet van 21 maart 1990, houdende nadere wijziging van de Liquidatiewet invaliditeitswetten houdende een vierde, tevens afsluitende liquidatiefase (Stb. 1990, 145).

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van dagtekening van de Staatscourant, waarin zij is geplaatst.

De

staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven