Vrijstellingsregeling Margarinebesluit (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 25-07-1993 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Margarinebesluit (Warenwet)

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 12 juni 1990, nummer 14239/(13)5);

Gelet op artikel 11, eerste en derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van de hierna volgende onderdelen van het Margarinebesluit (Warenwet) (Stb. 1961, 398), onder de daarbij opgenomen voorwaarden:

 • 1. artikel 1, eerste lid, inzake de eis dat de aanduiding margarine uitsluitend mag en moet worden gebezigd voor de daar bedoelde eetwaar, onder de navolgende voorwaarden:

  • a. in afwijking van artikel 2, onderdeel 3, van het Margarinebesluit (Warenwet) dient het vetgehalte van de waar lager te zijn dan 80%;

  • b. voor de waar moet een aanduiding betreffende de aard van de waar worden gebezigd, in welke aanduiding het woord of woorddeel margarine niet mag voorkomen;

  • c. onmiddellijk onder of achter de onder b, genoemde aanduiding moet de aanduiding ‘bevat: vet x %’ worden gebezigd, waarin de ‘x’ is vervangen door een getal dat overeenkomt met het percentage vet dat in de waar verwerkt is;

  • d. indien tevens het melkvetgehalte wordt vermeld, moet de aanduiding ‘bevat: totaal x % vet, y % melkvet’ worden gebezigd, waarin de ‘x’ onderscheidenlijk de ‘y’ is vervangen door een getal dat overeenkomt met het percentage vet onderscheidenlijk melkvet dat in de waar verwerkt is;

  • e. indien door een aanduiding, anders dan de lijst van ingrediënten, de aanwezigheid van melkvet wordt gesuggereerd, moet de onder d genoemde aanduiding worden gebezigd;

  • f. artikel 2, met uitzondering van onderdeel 3, van het Margarinebesluit (Warenwet) is onverminderd de volgende onderdelen van overeenkomstige toepassing;.

 • 2. artikel 2, onderdeel 1,

  • a. sub a, inzake de eis dat de in dat artikel bedoelde waar geen andere stoffen dan de aldaar genoemde mag bevatten, voorzover bedoelde waar in plaats van keukenzout een natrium-arme keukenzout-vervangende waar bevat;

  • b. sub d, inzake de stoffen die de daar bedoelde waar mag bevatten, voorzover bedoelde waar emulgator E 472 c (citroenzure esters) bevat, onder de voorwaarde dat het gehalte daarvan niet hoge is dan 1 g per 100 g;

 • 3. artikel 2, onderdeel 2, inzake het gehalte van vitamine D3, onder de voorwaarde dat de in de aanhef van het artikel bedoelde waar 3 I.E. vitamine D per gram in de vorm van ergocalciferol (vitamine D2) moet bevatten;

 • 4. artikel 2, onderdeel 3, inzake de eis dat het watergehalte niet hoger mag zijn dan 16%;

 • 5. artikel 4, onderdeel a, voor zover het betreft de aldaar bedoelde eis vervat in artikel 2, onderdeel 2, onder de voorwaarde dat de in artikel 4, aanhef, bedoelde waar 3 I.E. vitamine D per gram in de vorm van ergocalciferol (vitamine D2) moet bevatten;

 • 6. artikel 5, tweede lid, inzake aanduidingen die niet mogen worden gebezigd, voorzover uitsluitend de aanduiding ‘voor natriumarm dieet’ wordt gebezigd, onder voorwaarde dat het natriumgehalte van de op die wijze aangeduide waar niet hoger is dan 40 mg per 100 g;

 • 7. artikel 5, vierde lid, inzake het ten hoogste toegelaten natriumgehalte van de waar, voorzover het natriumgehalte van de waar niet hoger is dan 50 mg per 100 g.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Vrijstellingsregeling gebruik vitamine D2 in margarine en halvarine van 3 juni 1988 (Stcrt. 120) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Margarinebesluit (Warenwet).

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven