Vrijstellingsregeling sulfiet in schaaldieren (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 27-09-1990 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling sulfiet in schaaldieren (Warenwet)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 12 juni 1990, nummer 14104/(19)5);

Gelet op artikel II, eerste en derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358), jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van het in artikel 5, eerste lid, onderdeel e, aanhef, van het Visbesluit (Warenwet) (Stb. 1940, 840) vervatter verbod betreffende de aanwezigheid in of op schaaldieren van andere ingrediënten dan de aldaar bedoelde, voor zover zij conserveermiddelen bevatten met het oog op het tegengaan van zwartkleuring, onder de volgende voorwaarden:

  • a. zij is slechts van toepassing op schaaldieren die niet zijn gekookt;

  • b. slechts de volgende conserveermiddelen mogen worden toegepast: E 220 t/m E 224 en E 226 t/m E 228;

  • c. het gehalte van SO2 in het eetbare gedeelte van de rauwe waar mag ten hoogste 100 mg/kg bedragen;

  • d. nadat de waar is gekookt mag het gehalte aan SO2 in het eetbare gedeelte van de waar ten hoogste 30 mg/kg bedragen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling sulfiet in schaaldieren (Warenwet).

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Terug naar begin van de pagina