Besluit instelling Adviesgroep Bestrijding anti-homoseksueel gedrag

[Regeling vervallen per 01-04-2021.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 21-09-1990 t/m 31-03-2021

Besluit instelling Adviesgroep Bestrijding anti-homoseksueel gedrag

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat vanuit de overheid, mede in het kader van het homo- en lesbisch-emancipatiebeleid, aandacht dient te worden geschonken aan de voorkoming en bestrijding van geweld tegen deze specifieke doelgroepen;

Overwegende voorts dat er behoefte bestaat aan bezinning op de inhoud en de uitgangspunten van het terzake te ontwikkelen beleid en dat het gewenst is om tot een meer geïntegreerde aanpak te komen zowel op preventief als op repressief terrein van geweld tegen homoseksuelen;

Handelende in overeenstemming met de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Defensie,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Er is een Adviesgroep bestrijding anti-homoseksueel gedrag, welke tot taak heeft advies uit te brengen aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de andere betrokken ministers over de mogelijke verbeteringen bij de voorkoming en bestrijding van strafrechtelijk relevant anti-homoseksueel gedrag.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De Adviesgroep dient in het bijzonder aandacht te besteden aan

 • -

  preventiestrategiëen

 • -

  samenwerkingsverbanden met belangenorganisaties

 • -

  het beleid ten aanzien van meldingen en aangiften

 • -

  het gebruik van anonieme getuigenverklaringen

 • -

  opsporingstactieken en-technieken

 • -

  het seponeringsbeleid

 • -

  politiële en justitiële slachtofferhulp

 • -

  deskundigheidsbevordering

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

In de adviesgroep worden benoemd:

 • a. tot voorzitter: Mevrouw mr. A. J. T. M. Franken -van Zinnicq Bergmann, advocaat-generaal te 's-Hertogenbosch.

 • b. tot leden:

  • de heer mr. G. J. de Haas, officier van justitie,

  • de heer G. Hofsteenge, ministerie van Justitie,

  • mevrouw mr. A. J. Molhoek, ministerie van Justitie,

  • mevrouw mr. N. J. Epker-Laverman (tevens secretaris), ministerie van Justitie.

  • de heer drs. S. Nooder, ministerie van Binnenlandse Zaken,

  • de heer drs. B. G. van Someren, ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

  • de heer J. A. de Jong, ministerie van Defensie,

  • mevrouw E. Visser, Centrum Anti-discriminatie Homoseksualiteit,

  • de heer J. J. Stevens, mevrouw drs. J. Schuyf, en nog nader aan te wijzen vertegenwoordigers van de zijde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Politie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De adviesgroep kan zich op onderdelen van haar taak laten bijstaan door personen van zowel binnen als buiten de overheid, wier deskundige inbreng van belang kan zijn in verband met de zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming van het advies.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad en in afschrift toegezonden aan de Algemene Rekenkamer. Dit besluit treedt in werking één dag na publikatie in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 september 1990

De

minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

,
De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven