Besluit decentralisatie onderdelen personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid wetenschappelijk onderwijs

[Regeling vervallen per 03-04-2003.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-02-1992 t/m 02-04-2003

Besluit van 17 september 1990, houdende wijziging van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs en van het Koninklijk besluit van 18 april 1974, Stb. 251

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 22 mei 1990, nr. 90042223, directie Personeel Beleid Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Gelet op de artikelen 108, 109, 127, tweede lid, 146, derde lid, en 159, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414), de artikelen 31, eerste lid, en 36 van de Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) alsmede op de artikelen 14, eerste lid, en 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1987, 369);

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1990, nr. W05.90.0244);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 27 augustus 1990, nr. 90076932, directie Personeel Beleid Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

  • 1 De voorschriften, vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit 1971 (Stb. 1970, 602), het Reis- en pensionkostenbesluit ongehuwd burgerlijk rijkspersoneel (Stb. 1970, 56), het Verplaatsingskostenbesluit 1962 (Stb. 150), het Koninklijk besluit van 29 september 1977 (Stb. 527), houdende kostenvergoeding van gebruik privé-telefoon voor dienstdoeleinden, het Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk (Stb. 1973, 386) en het Besluit emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (Stb. 1983, 574), zoals die voorschriften luidden op 30 juni 1989, blijven voor ambtenaren en werknemers van een rijksuniversiteit, onderscheidenlijk van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Open Universiteit gelden totdat het bevoegd gezag krachtens artikel 22 of 99a van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs, in overeenstemming met de meerderheid van de centrales voor overheidspersoneel, vertegenwoordigd in het desbetreffende plaatselijk orgaan voor georganiseerd overleg, heeft beslist over het al dan niet vaststellen van de in die artikelen bedoelde, op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende voorschriften.

  • 2 Ingeval het bevoegd gezag beslist tot het vaststellen van voorschriften krachtens artikel 22 of 99a van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs, blijven tot het tijdstip van inwerkingtreding van die voorschriften, op de ambtenaren en werknemers van de desbetreffende instelling de op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende voorschriften, bedoeld in het begin van het eerste lid, zoals die voorschriften luidden op 30 juni 1989, van toepassing.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

De artikelen 24 tot en met 30e, 32b en 33b tot en met 34f van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, onderscheidenlijk de artikelen 23 tot en met 28f en 30d tot en met 30i van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, zoals die artikelen luidden op 30 juni 1989, blijven op de ambtenaren dan wel werknemers van de rijksuniversiteiten, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Open universiteit van toepassing tot het tijdstip waarop voor de ambtenaren en werknemers van de desbetreffende instelling krachtens de artikelen 13c en 13h, onderscheidenlijk de artikelen 92a en 92f van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs vastgestelde voorschriften in werking treden.

Artikel IX

[Regeling vervallen per 03-04-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage,

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B. de Vries

Uitgegeven de vierde oktober 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven