Besluit integratie welzijnsmiddelen provinciefonds

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-12-1990 t/m 03-05-2007

Besluit van 3 september 1990 tot gefaseerde integratie in het Provinciefonds van uitkeringen inzake welzijn en volksgezondheid, provinciaal overleg zwakzinnigenzorg en provinciale beraadsgroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1986 (Stb. 400) tot uitvoering van de artikelen 160d, derde lid, en 160h, tweede lid, van de Provinciewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 21 maart 1990, BMV89/374/U20, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;

Overwegende dat het gewenst is enkele per 1 januari 1989 naar het Provinciefonds overgehevelde specifieke uitkeringen gefaseerd te doen opnemen in de algemene uitkering;

Overwegende dat het gewenst is de mogelijkheid van beroep open te stellen tegen de definitieve vaststelling van de zogenaamde integratie-uitkeringen;

Gelet op artikel 160e van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Gehoord de provincies (adviezen van 26 oktober 1988, I 1986/88; 30 januari 1989, I 1988/89 en 25 september 1989, I 1701c/89);

De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 1990, nr. W04.90.0153);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 16 augustus 1990, BMV89/374/24;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Het bedrag dat op grond van artikel 160e van de Provinciewet met ingang van het uitkeringsjaar 1989 in de begroting van het Provinciefonds 1989, artikel 4, is opgenomen in verband met de overheveling van uitkeringen inzake welzijn en volksgezondheid, te weten: de brede doeluitkering ex artikel 18 Welzijnswet (Stb. 1987, 73); de Tijdelijke rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk 1987 (Stb. 1986, 212); de Rijksbijdrageregeling maatschappelijke dienstverlening fase I (Stb. 1981, 670), exclusief sociaal-pedagogische zorg; de plankostenvergoeding Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV); de middelen van de steunfunctie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); de uitkeringen met betrekking tot het Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg en de uitkeringen ten behoeve van de provinciale beraadgroepen inzake de jeugdhulpverlening, wordt over de provincies verdeeld overeenkomstig artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Aan de provincies wordt voor de uitkeringsjaren 1989 onderscheidenlijk 1990, 1991 en 1992 een uitkering gedaan op grond van artikel 160e van de Provinciewet ter grootte van de som van de onder a. en b. bedoelde bedragen.

  • a. Een bedrag van f 2 600 000, over de provincies verdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:

   Provincie

   Bedrag in guldens

   Groningen

   161 040

   Friesland

   218 683

   Drenthe

   134 840

   Overijssel

   170 302

   Gelderland

   345 246

   Utrecht

   130 173

   Noord-Holland

   279 847

   Zuid-Holland

   346 111

   Zeeland

   92 544

   Noord-Brabant

   440 912

   Limburg

   228 267

   Flevoland

   52 035

   Totaal

   2 600 000

  • b. Een bedrag ter grootte van onderscheidenlijk 100%, 66,67%, 33,33% en 0,0% van f 59 000 000, over de provincies verdeeld volgens de verhoudingen van de bedragen in de onderstaande tabel:

   Provincie

   Bedrag in guldens

   Groningen

   3 672 486

   Friesland

   5 037 277

   Drenthe

   3 093 792

   Overijssel

   3 886 759

   Gelderland

   7 786 836

   Utrecht

   3 210 976

   Noord-Holland

   6 314 823

   Zuid-Holland

   7 710 345

   Zeeland

   2 216 946

   Noord-Brabant

   9 721 209

   Limburg

   5 137 634

   Flevoland

   1 118 017

   Totaal

   58 907 100

 • 2 De in het eerste lid genoemde uitkeringen uit het Provinciefonds worden in 1990, 1991 en 1992 aangevuld met en met ingang van 1993 vervangen door verhoging van de algemene uitkeringen door middel van de in onderstaande tabel weergegeven wijzigingen van de bedragen, bedoeld in artikel 160c, eerste lid, van de Provinciewet.

  Bedrag

  Wijziging ten opzichte van het voorgaande jaar

  Totale wijziging met ingang van

   

  1990

  1991

  1992

  1993

  a. vast bedrag

         

  – Flevoland

  – overige provincies

  384 240

  384 240

  384 240

  1 152 720

  b. bedrag per inwoner

    0,84

    0,84

    0,83

      2,51

  c. bedrag per ha. land en binnenwater

    4,01

    4,01

    4,02

       12,04

  d. hedrag per gewogen km. vaarweg

   833

   833

   834

    2 500

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en wordt voor het eerst toegepast voor het uitkeringsjaar 1989.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit integratie welzijnsmiddelen Provinciefonds.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 3 september 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de vierde oktober 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven