Reglement persoonsregistraties arbeidsvoorziening

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-07-1990 t/m 21-09-2004

Reglement persoonsregistraties arbeidsvoorziening

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Vast te stellen het volgende reglement.

Artikel 1. Definities:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

a. Houder:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. Beheerder:
 • 1. de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau voor de persoonsregistraties in de onder hem vallende bureaus;

 • 2. de directeur van het Centrum Vakopleiding voor de persoonsregistraties in het onder hem vallende centrum vakopleiding;

c. Organisatie:

het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening;

d. Arbeidsbureau:

het Gewestelijk Arbeidsbureau;

e. Centrum:

het Centrum Vakopleiding.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De registraties hebben tot doel: de bevordering van de (weder) inpassing van werkzoekenden in het arbeidsproces alsmede het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten overeenkomstig het bij en krachtens de Arbeidsbemiddelingswet 1930 (Stb. 433) en het Besluit van 17 juli 1944 (Stb. E 51) bepaalde;

 • 2 Deze regeling is van toepassing op al de persoonsregistraties die door de organisatie gehouden worden ten behoeve van de in het eerste lid omschreven doelen.

  Daaronder worden in ieder geval begrepen de registraties met betrekking tot:

  • a. de inschrijving, scholing en bemiddeling van werkzoekenden en ten behoeve van de behandeling van vacatures die door werkgevers worden ingediend;

  • b. de toepassing van arbeidsvoorzieningsmaatregelen;

  • c. de subsidiëring van projecten.

 • 3 Indien voor een persoonsregistratie een afzonderlijk reglement is vastgesteld, geldt in afwijking van het in het tweede lid gestelde dat reglement.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Geregistreerden zijn:

 • 1. werkzoekenden die zich bij een Arbeidsbureau laten inschrijven.

  Van hen kunnen gegevens worden opgenomen over:

  • -

   identiteit en bereikbaarheid;

  • -

   identiteit echtgeno(o)t(e);

  • -

   geslacht;

  • -

   nationaliteit

  • -

   datum in- en uitschrijving;

  • -

   reden in- en uitschrijving;

  • -

   te aanvaarden functie en voorwaarden waaronder;

  • -

   bemiddelbaarheid;

  • -

   opleidingen en arbeidsverleden;

  • -

   toepassing maatregelen of instrumenten;

  • -

   vacature behandeling;

  • -

   resultaten van bemiddeling, scholing of maatregelen;

  • -

   adviezen, waaronder beroepskeuzeadviezen;

  • -

   overige gegevens voorzover van belang voor de bemiddeling, scholing of toepassing maatregelen of instrumenten.

 • 2. werkgevers die vacatures indienen dan wel aanvragen indienen om subsidie voor scholing of loonkosten van werklozen of werknemers.

  Van werkgevers kunnen gegevens worden opgenomen over:

  • -

   identiteit, bereikbaarheid en contactpersoon;

  • -

   aard en omvang van het bedrijf;

  • -

   samenstelling personeelsbestand;

  • -

   vacatures en vacaturebehandeling;

  • -

   toepassing maatregelen;

  alsmede bij toepassing van maatregelen de gegevens die op grond van de betreffende regelingen worden vereist.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De in artikel 3 vermelde gegevens kunnen worden verkregen van:

 • -

  werkzoekenden

 • -

  uitkeringsinstanties

 • -

  gemeenten

 • -

  opleidingsinstituten

 • -

  werkgevers

 • -

  instellingen die tot doel hebben het verlenen van maatschappelijke dienstverlening.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gegevens uit de registratie kunnen worden verstrekt aan:

 • 5.1 medewerkers van het Arbeidsbureau, Centrum, Districtsbureau Arbeidsvoorziening, de Centrale Dienst, en andere onderdelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorzover door de houder is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit;

 • 5.2 werkgevers voorzover het betreft bemiddeling naar door hen ingediende vacatures;

 • 5.3 uitzendbureaus, uitsluitend naam, adres, telefoonnummer, postcode, woonplaats en werkloosheidsduur;

 • 5.4 gemeenten of instellingen indien dit gebeurt in het kader van een gemeenschappelijk project of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan;

 • 5.5 opleidingsinstellingen indien daar een opleiding zal worden gevolgd;

 • 5.6 onderzoekinstellingen, die onderzoek verrichten, dat van belang is voor de realisering van de doeleinden van de organisatie;

 • 5.7 diensten van de Arbeidsvoorziening van de landen van de Europese Gemeenschap;

 • 5.8 personen of instellingen die werkzaam zijn op het arbeidsmarktterrein;

 • 5.9 werkzoekenden gegevens omtrent vacatures.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gegevens worden uiterlijk 2 jaar na uitschrijving (dan wel uiterlijk 5 jaar na beëindiging van de maatregel of subsidietoekenning) verwijderd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Bij de eerste inschrijving wordt mededeling gedaan van opname in de persoonsregistratie.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Van de verstrekking aan derden behoudens in de onder 5.1 tot en met 5.5 en 5.9 omschreven gevallen wordt door de beheerder aantekening gemaakt in een register.

 • 2 Aan de beheerder kan schriftelijk worden verzocht om opgave te doen van de derden aan wie gegevens zijn verstrekt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Een ieder kan bij het Arbeidsbureau of Centrum waar hij geregistreerd is of was, door in persoon te verschijnen inzage krijgen in de gegevens die van hem in de persoonsregistratie zijn opgenomen, mits vaststelling van de identiteit mogelijk is aan de hand van geldige identiteitspapieren

  Voorts kan op schriftelijk verzoek aan een advocaat of een daartoe schriftelijk gemachtigde rechtshulpverlener, die optreedt namens de geregistreerde, afschrift worden gezonden van de gegevens in de persoonsregistratie

  De houder kan weigeren aan een verzoek tot inzage te voldoen op grond van het in artikel 30 van de Wet persoonsregistraties bepaalde.

 • 2 Een verzoek om correctie dient schriftelijk te worden ingediend bij de beheerder. Deze beslist binnen twee maanden na indiening op een dergelijk verzoek.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Toegang tot de persoonsregistratie hebben de medewerkers van het Arbeidsbureau of Centrum die door de directeur van het Arbeidsbureau of Centrum aangewezen zijn om de gegevens in te voeren, de personen die in opdracht van de directeur werkzaamheden verrichten aan de persoonsregistratie alsmede medewerkers van de Centrale Dienst die daartoe door een directeur van de Centrale Dienst zijn aangewezen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De bewerking van de gegevens geschiedt door het Rijks Computer Centrum of de MID-Overheids Informatieagroep B.V.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De beheerder treft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens zodat de persoonsregistratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, veranderen en of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak of diefstal.

Hij ziet er op toe dat de bepalingen van dit reglement in acht worden genomen door de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer arbeidsbemiddeling van 7 april 1976, Stcrt. 76, wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 1 juli 1990.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement persoonsregistraties arbeidsvoorziening.

Rijswijk, 3 september 1990

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze;
De

Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening

,

Drs R. van den Berg

.
Naar boven