Reglement persoonsregistratie ontslagzaken

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-07-1990 t/m 21-09-2004

Reglement persoonsregistratie ontslagzaken

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Vast te stellen het volgende reglement.

Artikel 1. Definities:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

a. Houder:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. Beheerder:

de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau;

c. Geregistreerden:

werkgevers en werknemers terzake van wie een aanvraag om toestemming tot beëindiging van een arbeidsverhouding in behandeling wordt genomen

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Het doel van de registratie is het vastleggen van gegevens ten behoeve van identiteit, bereikbaarheid en de voortgang van de procedure.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling is van toepassing op de persoonsregistratie die door het Gewestelijk Arbeidsbureau wordt gehouden ten behoeve van de administratie van aanvragen om toestemming tot het beëindigen van arbeidsverhoudingen;

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De volgende gegevens worden in de registratie opgenomen:

 • -

  naam, adres, telefoonnummer, postcode en woonplaats van geregistreerden en hun gemachtigden;

 • -

  dossiernummer;

 • -

  van de werknemer de nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, datum indiensttreding, loon, functie en opleidingen;

 • -

  datum in behandeling en aanvraag;

 • -

  gegevens over de aard van de zaak;

 • -

  gegevens over het verloop van de procedure;

 • -

  SBI-code en vestigingsnummer.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De hierboven vermelde gegevens kunnen worden verkregen van:

 • -

  de geregistreerden;

 • -

  hun gemachtigden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gegevens kunnen worden verstrekt aan:

 • 1. medewerkers van het Gewestelijk Arbeidsbureau, Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening, Centrale Dienst en andere onderdelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorzover door de houder is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit;

 • 2. leden van de commissie van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers;

 • 3. de G.M.D. indien een advies wordt gevraagd;

 • 4. onderzoeksinstellingen, die onderzoek verrichten op het gebied van het arbeidsrecht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gegevens worden uiterlijk 2 jaar na afdoening van de aanvraag verwijderd.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Bij de indiening van de aanvraag wordt mededeling gedaan van de opname in de persoonsregistratie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Van de verstrekking van gegevens aan anderen dan degenen genoemd in artikel 6 punt 1 tot en met 3 wordt aantekening gemaakt door de beheerder in een register.

Aan de beheerder kan schriftelijk worden verzocht om opgave te doen van de derden aan wie gegevens zijn verstrekt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Een ieder kan bij het Gewestelijk Arbeidsbureau waar hij geregistreerd is of was, door in persoon te verschijnen inzage krijgen in de gegevens die van hem in de persoonsregistratie zijn opgenomen, mits vaststelling van de identiteit mogelijk is aan de hand van geldige identiteitspapieren.

  Voorts kan op schriftelijk verzoek aan een advocaat of een daartoe schriftelijk gemachtigde rechtshulpverlener, die optreedt namens geregistreerde, afschrift worden gezonden van de gegevens in de persoonsregistratie.

  De houder kan weigeren aan een verzoek tot inzage te voldoen op grond van het in artikel 30 van de Wet persoonsregistraties bepaalde.

 • 2 Een verzoek om correctie dient schriftelijk te worden ingediend bij de beheerder. Deze beslist binnen twee maanden na indiening schriftelijk op een dergelijk verzoek.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Toegang tot de persoonsregistratie hebben de medewerkers van het Gewestelijk Arbeidsbureau die door de beheerder zijn aangewezen om gegevens in te voeren en andere personen die daartoe opdracht hebben ontvangen van de beheerder.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De beheerder treft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens zodat de persoonsregistratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak of diefstal.

Hij ziet er op toe dat de bepalingen van dit reglement in acht worden genomen door de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 1 juli 1990.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement persoonsregistratie ontslagzaken.

Rijswijk, 3 september 1990

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze:
De

Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening

,

Drs R. van den Berg

.
Naar boven