Reglement persoonsregistratie cursistenadministratie Centrum Vakopleiding.

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-07-1990 t/m 21-09-2004

Reglement persoonsregistratie cursistenadministratie Centrum Vakopleiding

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Vast te stellen het volgende reglement.

Artikel 1. Definities:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

a. Houder:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. Beheerder:

de directeur van het Centrum Vakopleiding.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling is van toepassing op de persoonsregistratie die door het Centrum Vakopleiding wordt gehouden ten behoeve van de administratie van cursisten.

Het doel van de registratie is het vastleggen van gegevens ten behoeve van identiteit, aan- en afwezigheid, testen, resultaten, stages, reiskosten en overige vergoedingen van cursisten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Geregistreerden zijn: werkzoekenden die door een Gewestelijk Arbeidsbureau voor een opleiding op het centrum in aanmerking zijn gebracht dan wel werknemers die in opdracht van hun werkgever aldaar een opleiding ontvangen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gegevens kunnen worden verkregen van:

 • -

  de cursisten;

 • -

  het Gewestelijk Arbeidsbureau;

 • -

  de medisch adviseur;

 • -

  de werkgever of andere opdrachtgever.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De volgende gegevens worden in de registratie opgenomen:

 • -

  naam, adres, postcode en woonplaats;

 • -

  arbvonummer;

 • -

  telefoonnummer;

 • -

  bank- of gironummer;

 • -

  nationaliteit;

 • -

  geboortedatum en -plaats;

 • -

  datum werkloosheid;

 • -

  geslacht;

 • -

  aan- en afwezigheid;

 • -

  testgegevens;

 • -

  opleidingsgegevens;

 • -

  stage-gegevens;

 • -

  reiskosten en overige vergoedingen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gegevens kunnen worden verstrekt aan:

 • -

  medewerkers van het Centrum, Gewestelijk Arbeidsbureau, Districtsbureau Arbeidsvoorziening, Centrale Dienst en andere onderdelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorzover door de houder is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit;

 • -

  onderzoeksinstellingen, die onderzoek verrichten op het gebied van scholing.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gegevens worden uiterlijk 2 jaar na uitschrijving verwijderd.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Bij de eerste inschrijving wordt mededeling gedaan van de opname in de persoonsregistratie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Van de verstrekking van gegevens aan anderen dan medewerkers van het centrum, Gewestelijk Arbeidsbureau en Centrale Dienst wordt aantekening gemaakt door de beheerder in een register.

Aan de beheerder kan schriftelijk worden verzocht om opgave te doen van de derden aan wie gegevens zijn verstrekt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Een ieder kan bij het centrum waar hij geregistreerd is of was, door in persoon te verschijnen inzage krijgen in de gegevens die van hem in de persoonsregistratie zijn opgenomen, mits vaststelling van de identiteit mogelijk is aan de hand van geldige identiteitspapieren. Voorts kan op schriftelijk verzoek aan een advocaat of een daartoe schriftelijk gemachtigde rechtshulpverlener, die optreedt namens geregistreerde, afschrift worden gezonden van de gegevens in de persoonsregistratie.

  De houder kan weigeren aan een verzoek tot inzage te voldoen op grond van het in artikel 30 van de Wet persoonsregistraties bepaalde.

 • 2 Een verzoek om correctie dient schriftelijk te worden ingediend bij de beheerder. Deze beslist binnen twee maanden na indiening schriftelijk op een dergelijk verzoek.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Toegang tot de persoonsregistratie hebben de medewerkers van het centrum die door de beheerder zijn aangewezen om gegevens in te voeren of te muteren en andere personen die daartoe opdracht hebben ontvangen van de beheerder.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De beheerder treft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens zodat de persoonsregistratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak of diefstal.

Hij ziet er op toe dat de bepalingen van dit reglement in acht worden genomen door de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 1 juli 1990.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement persoonsregistratie cursistenadministratie Centrum Vakopleiding.

Rijswijk, 3 september 1990

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze:
De

Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening

,

Drs. R. van den Berg.

Naar boven