Instelling Stuurgroep informatievoorziening verslavingszorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 04-03-1992 t/m 27-08-2004

Instelling Stuurgroep informatievoorziening verslavingszorg

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Er is een Stuurgroep informatievoorziening verslavingszorg, hierna te noemen de Stuurgroep.

 • 2 De Stuurgroep wordt ingesteld voor een periode van maximaal twee jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De Stuurgroep heeft tot taak de totstandkoming te bewerkstelligen van een integrale functiegerichte informatievoorziening in de verslavingszorg.

 • 2 De Stuurgroep voert hiertoe de volgende activiteiten uit:

  • -

   het opstellen van het Informatiemodel Verslavingszorg (IMV);

  • -

   het bijstellen van bestaande informatiesystemen op basis van het IMV en de functionele specificaties daarvan;

  • -

   het ontwikkelen van nieuwe informatiesystemen op basis van het IMV en de functionele specificaties daarvan.

 • 3 De Stuurgroep stelt projectgroepen in voor het uitvoeren van de activiteiten genoemd in het tweede lid.

 • 4 De Stuurgroep draagt zorg voor een goede afstemming met de gemeentelijke en de rijksoverheid en met andere relevante maatschappelijke sectoren en/of activiteiten, waaronder: de geestelijke gezondheidszorg; basisgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot voorzitter, tevens lid van de Stuurgroep, wordt benoemd: Mevr. prof. dr. H. D. C. Roscam Abbing.

 • 2 Tot secretaris, tevens adviserend lid van de Stuurgroep, wordt benoemd:

  drs. W. M. Lange, adviseur Hoofdafdeling Alcohol-, Drug- en Tabaksbeleid bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 3 Tot leden van de Stuurgroep worden benoemd:

  • Dhr. A. W. Ouwehand namens de NVC

  • Dhr. J. P. M. Gevers namens de NZR/Sectie GGZ

  • Dhr. G. Verhoef namens de KGOD

  • Dhr. L. J. van Malenstein namens de VDB

  • Mw. M. F. T. Schrijver namens de VNG

  • Dhr. L. J. S.. Wever namens WVC/ADT

  • Dhr. R. Kempen namens WVC/DIB

 • 4 Tot plaatsvervangende leden van de Stuurgroep worden benoemd:

  • Dhr. U. Nabitz namens de NVC

  • Dhr. J. F. Scheepens namens de NZR/Sectie GGZ

  • Dhr. R. Roelofs namens de KGOD

  • Dhr. F. W. J. Lieber namens de VDB

  • Dhr. J. J. de Jong namens de VNG

  • Dhr. J. de Vink namens WVC/ADT

  • Dhr. G. M. Warmerdam namens WVC/DIB

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Ten behoeve van de advisering aan de Stuurgroep worden de vergaderingen van de Stuurgroep bijgewoond door:

  • Dhr. H. Haverman namens WVC/HEB

  • Dhr. M. Hovingh namens de SIG

  • Dhr. K. Swierstra namens het Min. van Justitie

  • Dhr. A. W. F. Kok namens de GHIGV

  • Mw. I. Spruit namens het NIAD

 • 2 De Stuurgroep kan andere personen dan genoemd in het eerste lid uitnodigen de Stuurgroep te adviseren of haar inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Stuurgroep.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De werkzaamheden, voortvloeiende uit de taakopdracht van de Stuurgroep, worden aangewezen als onderzoek bedoeld in artikel 39, vijfde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de leden van de Stuurgroep wordt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten verleend volgens de regelen welke voor de vergoeding van reis en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijksdienst gelden.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Stuurgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de Stuurgroep in het Centraal oud archief van het Ministerie opgenomen.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en in afschrift verzonden aan belanghebbenden en aan de Algemene Rekenkamer.

 • 2 Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop het in de Staatscourant is geplaatst, en werkt terug tot 18 april 1990.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons.

Terug naar begin van de pagina