Reglement persoonsregistraties Wet arbeid buitenlandse werknemers

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-07-1990 t/m 24-09-2008

Reglement persoonsregistraties Wet arbeid buitenlandse werknemers

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

a. Houder:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. Beheerder:

de Directeur van de Sector Bemiddeling;

c. Organisatie:

het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening;

d. Geregistreerden:

de werkgever en de vreemdeling als bedoeld in artikel 1, onder b en e, van de W.a.b.w., alsmede de houder van een verklaring als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de W.a.b.w., respectievelijk artikel 2, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 25 oktober 1979 (Stb. 574) zoals laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 12 juni 1989 (Stb. 328).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op persoonsregistraties die door de organisatie worden gehouden met het oog op de uitvoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (W.a.b.w.)

 • 2 De registraties hebben ten doel het bevorderen van een goede uitvoering van de regelingen op het terrein van het verrichten van arbeid door vreemdelingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De in artikel 2 bedoelde persoonsregistraties bevatten persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • a. de beoordeling van en de beslissing op een aanvraag van een verklaring als bedoeld in artikel 3 van de W.a.b.w.;

 • b. de beoordeling van en de beslissing op een aanvraag van een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in artikel 4 van de W.a.b.w.;

 • c. de beoordeling van en de beslissing op een aanvraag om vaststelling of herziening van een vergunningenlimiet als bedoeld in artikel 13 van de W.a.b.w.;

 • d. het toezicht op de naleving van de verbodsbepaling van artikel 4 van de W.a.b.w.;

 • e. de controle op de rechtsgeldigheid van een getoonde tewerkstellingsvergunning of verklaring;

 • f. de beoordeling of een als verloren of vermist opgegeven of voor identificatie ondeugdelijk geworden document kan worden vervangen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In de persoonsregistratie kunnen worden opgenomen de gegevens ten aanzien waarvan door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3, vierde lid, 5, tweede lid, 13, tweede lid en 15, tweede lid, van de Wet arbeid buitenlandse werknemers, nadere regels zijn gesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De in artikel 4 bedoelde gegevens worden verkregen van de geregistreerden.

 • 2 De geregistreerden of hun gemachtigde kunnen de beheerder schriftelijk verzoeken om inzage te verkrijgen in de gegevens die van geregistreerden in de persoonsregistratie zijn opgenomen.

 • 3 De houder kan weigeren aan een verzoek tot inzage te voldoen op grond van het in artikel 30 van de Wet persoonsregistraties bepaalde.

 • 4 Een verzoek om correctie dient schriftelijk te worden ingediend bij de beheerder. Deze beslist binnen twee maanden na indiening schriftelijk op een dergelijk verzoek.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De gegevens uit de registratie kunnen worden vertrekt aan:

  • a. medewerkers van het gewestelijk Arbeidsbureau, van het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening en andere onderdelen van hhet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indien en voor zover door de houder is bepaald dat zij de gegevensuit hoofde van de aan hen opgedragen taak mogen ontvangen;

  • b. leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Wet arbeid buitenlandse werknemers indien en voorzover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de aan de haar opgedragen taak;

  • c. ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de Vreemdelingenwet indien en voorzover dit noodzakelijk is voor de beoordeling of de vreemdeling voor verblijf in Nederland in aanmerking komt of in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de W.a.b.w.;

  • d. ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij artikel 4 en krachtens artikel 6, tweede lid , van de W.a.b.w. bepaalde;

  • e. instellingen die onderzoek verrichten dat van belang is voor de realisering van de doeleinden van de organisatie.

 • 2 Aan de instellingen in het eerste lid, onder e, bedoeld, zullen slechts gegegens worden verstrekt indien is gewaarborgd dat de gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor onderzoek en/of statistiek en dat de openbaarmaking van de gegevens uitsluitend in een niet tot de persoon herleidbare vorm zal geschieden.

 • 3 Van verstrekking van gevens aan derden wordt door de houder of de beheerder aantekening gehouden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het verwijderen, vernietigen van gegevens met betrekking tot

  • -

   het verlenen, weigeren of intrekken van tewerkstellingsvergunningen

  • -

   het verlenen of weigeren van verklaringen

  • -

   het vaststellen van een vergunningenlimiet

  • -

   een bezwaarschrift op grond van artikel 17, eerste, tweede of derde lid van de W.a.b.w.

  • -

   een beroep overeenkomstig artikel 17, vijfde lid van de W.a.b.w. vindt plaats na 9 jaar

 • 2 Uitzonderingen op het in het eerste lid gestelde kunnen gemaakt worden indien:

  • -

   het aanhouden van de desbetreffende gegevens voordien reeds geen wezenlijk doel meer dient;

  • -

   het langer aanhouden van gegevens en toe zou strekken de aanspraken van gerechtigden tot een bepaald document veilig te stellen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Toegang tot de persoonsregistratie hebben:

 • a. de medewerkers van de organisatie die door de houder of de beheerder zijn aangegeven om gegevens te ontvangen of in te voeren;

 • b. personen die in opdracht van de houder of de beheerder zijn belast met het verrichten van werkzaamheden aan de persoonsregistratie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De beheerder treft maatregelen die nodig zijn voor de beveiliging van de persoonsregistratie tegen onbevoegd raadplegen, veranderen en of verwijderen van gegevens, beschadiging, inbraak en diefstal.

 • 2 De beheerder ziet er op toe dat de bepalingen van dit reglement door de medewerkers en de personen genoemd in het voorgaande artikel worden nageleefd.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit reglement zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1990.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement persoonsregistraties Wet arbeid buitenlandse werknemers.

Rijswijk, september 1990

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
De

directeur-generaal voor de Arbeidsvoorziening

,

R. van den Berg

Naar boven