Besluit buitengebruikstelling voertuigen

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 29 augustus 1990, houdende nadere regels ter uitvoering van artikel 29, vierde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 25 juni 1990, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 21766/690;

Gelet op artikel 29, vierde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1989, 300);

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1990, nr. W03.90.0270);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 augustus 1990, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 23878/690;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Indien tot het doen overbrengen en tot inbewaringstelling van een voertuig, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet, is overgegaan, maakt de ambtenaar die daartoe is overgegaan daarvan proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt afgegeven aan degene die met de feitelijke bewaring is belast.

Artikel 3

  • 1 Het voertuig wordt door degene die met de feitelijke bewaring is belast teruggegeven aan de rechthebbende nadat de termijn van de buitengebruikstelling is verstreken dan wel nadat het overeenkomstig de artikelen 23, tweede lid, en 25 van de wet verhoogde bedrag is voldaan. In beide gevallen geschiedt de teruggave tegen betaling van de kosten van overbrenging en van de feitelijke duur van de bewaring.

  • 2 Onder de kosten, bedoeld in het eerste lid, worden begrepen de feitelijk gemaakte kosten, met inbegrip van de kosten, verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging.

Artikel 4

  • 1 Indien Onze Minister van Justitie en Veiligheid gerechtigd is gebruik te maken van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de wet, om het voertuig om niet aan een derde in eigendom over te dragen, te verkopen of te vernietigen, zendt hij de rechthebbende een week voordien een kennisgeving betreffende zijn voornemen.

  • 2 De opbrengst van de verkoop van het voertuig komt ten bate van de instantie die was belast met het doen overbrengen van het voertuig.

Artikel 5

Ten aanzien van het door middel van verzegeling of anderszins voor gebruik tijdelijk ongeschikt maken van het voertuig ter plaatse waar het zich bevindt, zijn de artikelen 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit buitengebruikstelling voertuigen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Split, 29 augustus 1990

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de dertigste augustus 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven