Uitvoeringsbesluit premiemaximering bij samenloop verzekeringsgronden ZFW

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 07-09-1990 t/m 31-12-2005

Uitvoeringsbesluit premiemaximering bij samenloop verzekeringsgronden

De Ziekenfondsraad,

Gelet op artikel 1 van het Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden (Stb. 1987, 505)en artikel 14e van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziektenfondswet (Stb. 1987, 227);

Heeft in zijn vergadering van 23 augustus 1990 besloten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van dit besluit worden de verzekeringsgronden ingevolge de Ziekenfondswet als volgt in categorieën ingedeeld:

 • categorie I : dienstbetrekking in de zin van de artikelen 3, 4 en 5 van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) en een arbeidsverhouding die als verzekeringsgrond geldt uit hoofde van artikel 1, onder c, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet;

 • categorie II : een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93), de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) en de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28);

 • categorie III : een uitkering of pensioen ingevolge de Algemene weduwen- en wezenwet (Stb. 1965, 429), de Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Stb. 1972, 313), de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1967, 138), de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1966, 445) en de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966, 6), een pensioen ten laste van de pensioenkas van de Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkoolmijnen in Limburg, een uitkering ter zake van vervroegde uittreding uit het arbeidsproces, bedoeld in artikel 1, onder g, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet;

 • categorie IV : een uitkering ter zake van vervroegde pensionering, bedoeld in artikel 1, onder z, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien bij samenloop van verzekeringsgronden, behorende tot categorie I, II, III of IV, met betrekking tot een verzekeringsgrond afzonderlijk over een hoger bedrag premie is betaald dan het bedrag bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet sociale verzekering (Stb. 1987, 552), vindt met betrekking tot die verzekeringsgrond het bepaalde bij of krachtens die wet onderscheidenlijk het bepaalde bij of krachtens het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet toepassing en blijven de artikelen 3, 4 en 5 van dit besluit in zoverre buiten toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij samenloop van een verzekeringsgrond, behorende tot categorie I, met een of meer verzekeringsgronden, behorende tot categorie II of III, waarbij niet tevens sprake is van samenloop met een verzekeringsgrond, behorende tot categorie IV, vindt terugbetaling van de premie plaats door het orgaan dat is belast met de inning en afdracht van de premie ter zake van de verzekeringsgrond behorende tot categorie I.

 • 2 Bij samenloop, bedoeld in het eerste lid, met meer verzekeringsgronden, behorende tot categorie I, vindt terugbetaling vaste premie plaats door het orgaan dat is belast met de inning en afdracht van de premie ter zake van de verzekeringsgrond met het hoogste premieloon.

 • 3 De terugbetaling van de premie, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk het tweede lid, geschiedt aan de werkgever onderscheidenlijk aan de werkgever die het hoogste premieloon als in het tweede lid bedoeld heeft betaald, met dien verstande dat hij het ten laste van de verzekerde gekomen deel van die premie aan hem terugbetaalt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij samenloop van een of meer verzekeringsgronden, behorende tot categorie II, met een verzekeringsgrond, behorende tot categorie III, waarbij niet tevens sprake is van samenloop met een verzekeringsgrond, behorende tot categorie I of IV, vindt terugbetaling van de premie plaats door het orgaan dat is belast met de inning en afdracht van de premie ter zake van de verzekeringsgrond behorende tot categorie III.

 • 2 Bij samenloop, bedoeld in het eerste lid, met meer verzekeringsgronden, behorende tot categorie III, alsmede bij samenloop van uitsluitend verzekeringsgronden, behorende tot categorie III, vindt terugbetaling van de premie plaats door het orgaan dat is belast met de inning en afdracht van de premie ter zake van de verzekeringsgrond met de hoogste premiegrondslag.

 • 3 Behoudens het bepaalde in het vierde lid geschiedt de terugbetaling van de premie, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk het tweede lid, in dier voege dat het orgaan, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk het tweede lid, die premie ten gunste van zijn uitkerings- of pensioenfonds of van de middelen van de voorziening, die het uitvoert, verrekent met de afdracht van premie, met dien verstande dat hij het ten laste van de verzekerde gekomen deel van die premie aan hem terugbetaalt.

 • 4 Indien bij samenloop met een uitkering ingevolge de Wet werkloosheidsvoorziening of een uitkering ter zake van vervroegde uittreding uit het arbeidsproces de premie met toepassing van het eerste of tweede lid dient te worden terugbetaald door het orgaan dat met betrekking tot die uitkering belast is met de inning en afdracht van de premie, geschiedt de terugbetaling van de premie aan de gemeente onderscheidenlijk aan het orgaan dat de uitkering ter zake van vervroegde uittreding uit het arbeidsproces doet. De terugbetaling van de premie aan de gemeente onderscheidenlijk aan het orgaan dat de uitkering ter zake van vervroegde uittreding uit het arbeidsproces doet, geschiedt ten gunste van de middelen van de Wet werkloosheidsvoorziening onderscheidenlijk van de middelen van de desbetreffende regeling ter zake van vervroegde uittreding uit het arbeidsproces, met dien verstande dat de gemeente onderscheidenlijk dat orgaan het ten laste van de verzekerde gekomen deel van die premie aan hem terugbetaalt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij samenloop van een of meer verzekeringsgronden, behorende tot categorie I, II of III, met een of meer verzekeringsgronden, behorende tot categorie IV, vindt aan de verzekerde terugbetaling van de ten laste van hem gekomen premie plaats door het ziekenfonds waarbij de verzekerde is ingeschreven.

  Daarbij wordt voor de vaststelling van de terug te betalen premie de overschrijding van het bedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet sociale verzekering, naar evenredigheid toegerekend aan: het deel van de uitkering ter zake van vervroegde pensionering dat in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd te zijner tijd zal vervallen, het resterende deel van de uitkering ter zake van vervroegde pensionering, de overige uitkeringen en pensioenen.

 • 2 Bij samenloop van uitsluitend verzekeringsgronden, behorende tot categorie IV, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit premiemaximering bij samenloop verzekeringsgronden ZFW.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1988.

De Ziekenfondsraad
De

voorzitter

,

L. de Graaf

De

algemeen secretaris

,

E. Brouwer

Naar boven