Regelen inzake recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in buitenland

[Regeling vervallen per 30-04-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regelen inzake recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in buitenland

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-04-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 7, achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt met de registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gelijkgesteld de inschrijving bij een dienst voor arbeidsbemiddeling in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan wel in een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten.

  • 2 Indien redelijkerwijs niet geëist kan worden dat een kind ingeschreven staat bij een dienst voor arbeidsbemiddeling wegens het ontbreken van een dergelijke dienst in het land waar het kind woont, wordt het kind geacht aan de inschrijvingsvereiste te hebben voldaan indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-04-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93), gelijkgesteld een werkloosheidsuitkering op grond van een wettelijke regeling van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan wel van een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-04-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Een kind dat op 1 oktober 1990 niet als werkzoekende is ingeschreven bij een dienst voor arbeidsbemiddeling in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, wordt geacht op die datum aan de inschrijvingsvereiste te hebben voldaan, indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-04-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 oktober 1990.

's-Gravenhage, 17 augustus 1990

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven