Verlenging erkenning academische ziekenhuizen (orgaantransplantaties)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 08-08-1990 t/m 31-12-2005

Verlenging erkenning academische ziekenhuizen (orgaantransplantaties)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Overwegende, dat de geldigheidsduur van de erkenning verleend aan de academische ziekenhuizen per 1 januari 1990 is verstreken;

om redenen van efficiency en deregulering thans wordt overgegaan tot omzetting van de erkenning voor een beperkte periode in een erkenning voor onbepaalde tijdsduur;

Gelet op artikel 8a van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176), mede gelet op het Besluit eisen voor erkenning van ziekenhuizen (Stcrt. 1984, 234);

Gezien de ter zake uitgebrachte adviezen;

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Besluit:

Ia.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De periode waarvoor de academische ziekenhuizen, genoemd in de bijlage bij deze beschikking, zijn erkend als ziekenhuis (academisch ziekenhuis) als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1969, 50) en als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ziekenhuisverpleging Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stcrt. 1968, 103), wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

Ib.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De erkenning geldt voor de capaciteit en transplantatie van organen als vermeld op de bij deze beschikking behorende bijlage.

II.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant; zij treedt in werking de dag na plaatsing en werkt terug

  • -

    tot en met 1 januari 1987 voor wat betreft de transplantatie van organen zoals bij een aantal afzonderlijke academische ziekenhuizen op de bij deze beschikking behorende bijlage is aangegeven in de kolom 'capaciteit'

  • -

    tot en met 1 januari 1990 voor wat betreft de overige gegevens van alle academische ziekenhuizen, zoals vermeld in de bijlage, behorende bij deze beschikking.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

Directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming,

R. L. J. M. Scheerder

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1990/151.]

Naar boven