Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Luxemburg.

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-10-2004 t/m 09-05-2007

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland – Luxemburg

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van de Schatkist van Luxemburg;

Gelet op artikel 10, derde lid, van het op 8 mei 1968 te 's-Gravenhage tussen Nederland en Luxemburg gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1968, 76);

Besluit:

Artikel 2. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingsprocedure)

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 3. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 4. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

  • 1 Een aandelenmaatschappij (‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsibilité limitée’) die inwoner van Luxemburg is,; en die, ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting tot 2,5 percent, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij het belastingbestuur over haar plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 95 LUX’). Nadat zij een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en onderdertekening van de daarop voorkomende bevestiging, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, legt zij die over bij het innen van de dividenden.

  • 2 De vennootschap die het dividend verschuldigd is, is bevoegd het dividend uit te betalen of te doen uitbetalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van slechts 2,5 percent, indien de Luxemburgse maatschappij het in het eerste lid bedoelde exemplaar van de aldaar bedoelde verklaring heeft overgelegd.

  • 3 Voor zover dividendbelasting, welke is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede lid bij de uitbetaling van het dividend niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het in het eerste lid bedoelde exemplaar van de aldaar bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

  • 4 Indien de maatschappij niet kan bevestigen dat zij de in punt 8 van het formulier ‘IB 95 LUX’ vermelde aandelen niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij zij is overeengekomen of kan worden verplicht de aandelen weer te verkopen of over te dragen, dient zij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in een begeleidende brief bij het formulier en daarbij haar specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ‘IB 95 LUX’ slechts worden gebruikt als verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van dividendbelasting.

Artikel 5. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

  • 1 Indien meer dan 2,5 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een aandelenmaatschappij (‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsibilité limitée) die inwoner van Luxemburg is, terwijl ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag de daarop in te houden dividendbelasting 2,5 percent bedraagt, heeft die Luxemburgse maatschappij recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 2,5 percent.

  • 2 Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert de Luxemburgse maatschappij bij het belasingbestuur over haar plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 95 LUX’) . Nadat zij een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, zendt zij dit exemplaar toe aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de vennootschap is gevestigd., onder bijvoeging van de bewijsstukken waaruit van de inhouding van de belasting blijkt. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

  • 3 Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger aan de rechthebbende Luxemburgse maatschappij overgemaakt.

Artikel 6. Formele bepaling

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stelling en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel 7. Verjaringstermijn

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3 en 5, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel 8. Formulieren

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

De in de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede lid, 4, eerste lid, en 5, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Luxemburg bij ‘la direction des contributions directes, bureau 201’ te Luxemburg.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Luxemburg.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

  • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 toepassing met betrekking tot dividenden die betaald of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1967.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De

Directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

A. Schoemaker

Naar boven