Besluit ex artikel 64 Wet militaire strafrechtspraak

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-09-1990 t/m heden

Besluit van 26 juli 1990, ter uitvoering van artikel 64, tweede lid, van de Wet militaire strafrechtspraak (Stb. 1990, 370)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 juli 1990, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 23936/690, mede namens Onze Minister van Defensie;

Gelet op artikel 64, tweede lid, van de Wet militaire strafrechtspraak (Rijkswet van 14 juni 1990, Stb. 1990, 370);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 september 1990 vindt Titel IIB van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering toepassing op aan de militaire rechtsmacht onderworpen personen, met dien verstande dat waar in enige bepaling van die Titel van "rechtbank" wordt gesproken, daaronder, zolang de Wet militaire strafrechtspraak niet in werking is getreden, "krijgsraad" wordt verstaan.

Onze Ministers van Justitie en Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 26 juli 1990

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven