Instelling Werkgroep topklinische zorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-08-1990 t/m 27-08-2004

Instelling Werkgroep topklinische zorg

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat met het oog op de vaststelling van het Financieel Overzicht Zorg 1991 en de in dat verband te maken keuzes voor prioriteitenstelling binnen de topklinische zorg nader inzicht nodig is in de daaromtrent te verwachten ontwikkelingen in de periode 1991–1994, alsmede in de mogelijke systematiek voor prioriteitenstelling en de consequenties daarvan;

Overwegende dat het wenselijk is dat over de aspecten van de topklinische zorg, zoals hierboven bedoeld, advisering plaatsvond door deskundigen op het gebied van ziekenhuiszorg en topzorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Er is een Werkgroep topklinische zorg, verder te noemen de werkgroep.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De Werkgroep heeft tot taak de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur advies uit te brengen over de volgende onderwerpen:

  • -

    de ontwikkelingen die zijn te voorzien in de periode 1991–1994 voor de topklinische zorgfuncties, welke daarvan gewenst zijn, alsmede welk financieel beslag een en ander zal leggen op de groeiruimte voor de middelen ten behoeve van de volksgezondheid;

  • -

    aan welke topklinische zorgfuncties prioriteit dient te worden verleend en in welke mate;

  • -

    welke consequenties van die prioriteitenstelling kunnen worden voorzien.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

In de Werkgroep hebben zitting:

a. als leden:

prof. dr. E. Mandema, prof. dr. G. den Otter, prof. dr. H. A. van Peperzeel, prof. A. Th. Schweizer,

b. als adviserende leden:

J. Verhoeff, psychiater (WVC) (technisch voorzitter), Th. C. J. Straathof (WVC) (plv. technisch voorzitter), drs. J. B. van den Wijngaard (WVC), secretaris, drs. H. de Boer (WVC) (plv. secretaris), dr. J. H. Mulder, internist (WVC), mr. G. M. Weel (O & W).

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

In de Werkgroep worden besluiten genomen met gewone meerderheid var stemmen.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de in artikel 3, onder a, bedoelde leden van de werkgroep wordt een vergoeding voor reis- en verblijfskosten verleend volgens de regelen welke voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten wegens reizen voor 's Rijks dienst gelden.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de werkgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de Werkgroep in het centraal oud archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 7 juni 1990.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

Directeur Ziekenhuiszorg en Topzorg

,

Th. C. J. Straathof

Terug naar begin van de pagina