Instellingsbesluit Commissie Sociaal en Cultureel Beleid

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 26-07-1990 t/m 30-12-2004

Instellingsbesluit Commissie Sociaal en Cultureel Beleid

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

In overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers;

Overwegende dat het wenselijk is door een betere onderlinge afstemming van beleidsvoornemens op het terrein van het sociaal en cultureel beleid de eenheid in het algemeen regeringsbeleid te bevorderen; dat een daartoe ingestelde interdepartementale commissie hieraan een Bijdrage kan leveren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Er is een Commissie Sociaal en Cultureel Beleid (CSCB), verder te noemen: de Commissie.

 • 2 De Commissie is het ambtelijk voorportaal van de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Commissie heeft tot taak de vergaderingen van de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid voor te bereiden.

 • 2 De Commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen en voorstellen te doen ter bevordering van de eenheid in het regeringsbeleid op sociaal en cultureel terrein.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Commissie kan desgevraagd of uit eigen beweging adviseren.

 • 2 De Commissie brengt haar adviezen uit aan de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid dan wel aan de minister die het aangaat.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

De Commissie is bevoegd informatie in te winnen bij interdepartementale commissies op het terrein van het sociaal en cultureel beleid en de betrokken minister(s) te adviseren over de beleidsvoorbereiding door deze commissies.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

Over beleidsvoornemens, die behoren tot het algemeen regeringsbeleid op het terrein van het sociaal en cultureel beleid, en in het bijzonder over voorstellen van wet alsmede ontwerpen van algemene maategelen van bestuur dan wel voornemens daartoe horen de ter zake verantwoordelijke ministers vooraf de Commissie.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Commissie bestaat uit de volgende leden;

  • a. een voorzitter;

  • b. telkens een lid aan te wijzen door de Minister van:

   Algemene Zaken; Justitie; Binnenlandse Zaken; Onderwijs en Wetenschappen; Financiën: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Economische Zaken; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  • c. de secretaris van de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid;

  • d. de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau;

  • e. een secretaris.

 • 2 Aan de Commissie kunnen op grond van hun specifieke deskundigheid leden worden toegevoegd. Als zodanig wordt in ieder geval benoemd een vertegenwoordiger van de Rijksplanologische Dienst.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het secretariaat van de Commissie berust bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 • 2 De Commissie kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar werkwijze en de taken van het secretariaat naar eigen inzicht regelen.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur benoemt de voorzitter in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad.

 • 2 De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur benoemt de secretaris en de deskundigen als bedoeld in artikel 6, tweede lid.

Artikel 9. artikel 9

[Vervallen per 31-12-2004]

De Commissie evalueert haar functioneren in 1993 en voorts elke vier jaar. Zij brengt de conclusies via de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, ter kennis van de Raad van het Sociaal en Cultureel Beleid.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2004]

De Commissie is bevoegd voor de uitoefening van haar taken subcommissies in te stellen. De Commissie regelt de taken en bevoegdheden van deze subcommissies.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 2 december 1985, nr. ICW-U-1834 (Stcrt. nr. 246) wordt ingetrokken.

 • 2 Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de betrokken ministers en staatssecretarissen alsmede de Algemene Rekenkamer.

De Minister voornoemd,

H. d' Ancona

Terug naar begin van de pagina