Organisatiebesluit volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 22-02-1995 t/m 24-02-2005

Besluit van 4 juli 1990, houdende herziening van het Organisatiebesluit volkshuisvesting

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juli 1989, nr. MJZ17789032, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 75, tweede lid, 77, 81 en 84 van de Woningwet (Stb. 1964, 222);

Gehoord de Raad voor de Volkshuisvesting (advies van 8 mei 1989, nr. 159);

De Raad van State gehoord (advies van 19 maart 1990, no. W08.89 0397);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 juni 1990, nr. MJZ29690045, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • b. inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van de volkshuisvesting, bedoeld in artikel 79 van de Woningwet;

 • c. inspecteur: een inspecteur van de volkshuisvesting als bedoeld in artikel 79 van de Woningwet.

Hoofdstuk 2. De Raad voor de Volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Hoofdstuk 3. Het Staatstoezicht op de volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De inspecteur-generaal kan de inspecteurs aanwijzingen en opdrachten geven met betrekking tot de uitvoering van hun taak en de inrichting van de dienst.

 • 2 De inspecteur-generaal verstrekt de inspecteurs de nodige gegevens en voorlichting en treedt zo nodig met hen in overleg omtrent de uitvoering van hun taak.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 Het uitbrengen van schriftelijke adviezen en het verstrekken van schriftelijke inlichtingen aan Onze Minister geschiedt door of door tussenkomst van de inspecteur-generaal.

 • 2 Bij de voorbereiding van adviezen of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, betrekt de inspecteur-generaal de inspecteur wiens ambtsgebied het betreft.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De inspecteurs verstrekken de inspecteur-generaal op verzoek dan wel uit eigen beweging alle voor deze van belang zijnde gegevens.

 • 2 De inspecteurs brengen op verzoek van de inspecteur-generaal periodiek of incidenteel, schriftelijk of mondeling verslag uit omtrent bij dat verzoek aan te geven aangelegenheden betreffende de volkshuisvesting binnen hun ambtsgebied.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De inspecteur-generaal wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door één of meer inspecteurs in algemene dienst en, voor zover nodig, door toegevoegde ambtenaren.

 • 2 Onze Minister wijst één of meer inspecteurs in algemene dienst aan als plaatsvervangend inspecteur-generaal en bepaalt wie bij ontstentenis van de inspecteur-generaal optreedt als waarnemend inspecteur-generaal.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

 • 1 De inspecteurs worden in de uitoefening van hun taak bijgestaan door toegevoegde ambtenaren.

 • 2 Onze Minister wijst, op de voordracht van de inspecteur-generaal, ten minste één van de in het eerste lid bedoelde ambtenaren aan als adjunct-inspecteur.

 • 3 Een inspecteur wordt bij afwezigheid, belet of ontstentenis vervangen door een andere inspecteur of door een adjunct-inspecteur.

 • 4 De inspecteur-generaal regelt de in het derde lid bedoelde vervanging door een schriftelijke aanwijzing.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Indien de inspecteur-generaal of een inspecteur in algemene dienst een onderzoek als bedoeld in artikel 78, onderdeel a, van de Woningwet instelt, wordt hierbij de inspecteur betrokken binnen wiens ambtsgebied dit onderzoek plaatsvindt.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het Organisatiebesluit volkshuisvesting van 16 juli 1965 (Stb. 329) wordt ingetrokken

Artikel 28

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1990.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Organisatiebesluit volkshuisvesting".

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 4 juli 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Uitgegeven de negentiende juli 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven