Herindelingswet noordoostelijk en midden Zuid-Holland

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 16-11-1990. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 28-07-1990 t/m heden

Wet van 4 juli 1990, tot gemeentelijke herindeling noordoostelijk en midden Zuid-Holland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van noordoostelijk en midden Zuid-Holland te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Grenswijzigingen

Artikel 1

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leimuiden, Moerkapelle, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Woubrugge, Zevenhoven en Zevenhuizen opgeheven.

 • 2 Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd:

  • a. Rijneveld, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, behoudens gedeelten van het gebied van die gemeente die overgaan naar de gemeente Boskoop, en Koudekerk aan den Rijn, alsmede uit gedeelten van het gebied van de gemeente Zoeterwoude en de gemeenten Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, een en ander met dien verstande, dat de grens van de nieuwe gemeente Rijneveld komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de gemeente Zoeterwoude.

    Vanaf het snijpunt van de grenzen van de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude en de op te heffen gemeente Hazerswoude volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de op te heffen gemeenten Hazerswoude en Benthuizen en anderzijds de gemeente Zoeterwoude tot aan de Eerste Tocht, dat wil zeggen tot aan het snijpunt met het in oostelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie D, nrs. 1 864 en 1 885, van waar genoemd verlengde en de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds perceel kadastraal bekend, gemeente Zoeterwoude, sectie D, nr. 1 885 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie D, nrs. 1 864, 1 865, 1 866, 2 027 en 1 883 en het rechtlijnig verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Zoeterwoude.

   • 2°. Grens met de gemeente Zoetermeer.

    Vanaf het bij a, onder 1°, laatstgenoemde punt steekt de nieuwe grens de Slootweg over naar het punt, waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 681, 705 en 808 samenkomen, volgt dan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 681 en 808 tot aan het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 701 en 712, volgt genoemd verlengde en de grenzen tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 378 en 712 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 701 en 702 tot aan het snijpunt met de lijn, die bepaald is door 2 punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x = 96 600,34, y = 454 576,194 en x = 96 520,927, y = 454 486,231. Vanaf laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de rechte lijn door beide genoemde coördinaatpunten tot aan het laatstgenoemde van beide punten en loopt vandaar naar een punt op de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 718 en 793, gelegen op 90 meter uit de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 716 en 793. Vervolgens volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 793 en 716 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 718, 753 en 752 en daarna het verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeente Zoetermeer en de op te heffen gemeente Benthuizen, welke grens gevolgd wordt tot de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Bleiswijk.

   • 3°. De grens met de gemeente Bleiswijk.

    Vanaf het bij a, onder 2°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeente Benthuizen en de gemeente Bleiswijk tot aan de grens tussen de gemeente Bleiswijk en de op te heffen gemeente Moerkapelle.

   • 4°. Grens met de nieuwe gemeente Moerhuizen.

    Vanaf het bij a, onder 3°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Benthuizen en Moerkapelle tot aan de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Benthuizen.

   • 5°. Grens met de gemeente Waddinxveen.

    Vanaf het bij a, onder 4°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeenten Benthuizen en Hazerswoude tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 165 een 1 319.

   • 6°. Grens met de gemeente Boskoop.

    Vanaf het bij a, onder 5°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Hazerswoude tot het punt waar deze grens gesneden wordt door het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nrs. 950 en 1 162, waarna genoemd verlengde en de grenzen tussen enerzijds perceel kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nr. 950 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nrs. 1 162 en 949 gevolgd wordt alsmede het verlengde hiervan tot de grens tussen de gemeente Boskoop en de op te heffen gemeente Hazerswoude, die op haar beurt gevolgd wordt tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie C, nrs. 1 569 en 1 570, welke grens over een kleine afstand in westelijke richting wordt gevolgd tot aan het snijpunt met het verlengde van het midden van de sloot die langs de Compierekade loopt en wel aan de westzijde hiervan, waarna genoemd verlengde en genoemd midden wordt gevolgd in ongeveer noordelijke richting tot aan het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de gemeenten Boskoop en Alphen aan den Rijn, en tenslotte volgt de nieuwe grens laatstgenoemd verlengde en de laatstgenoemde gemeentegrens tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nrs. 894 en 943.

   • 7°. Grens met de gemeente Alphen aan den Rijn.

    Vanaf het bij a, onder 6°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nr. 943 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nrs. 894, 241, 240 en 944 tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeente Alphen aan den Rijn en verder de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemde gemeente en anderzijds de op te heffen gemeenten Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn tot aan de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de op te heffen gemeente Woubrugge.

   • 8°. Grens met de nieuwe gemeente Jacobswoude.

    Vanaf het bij a, onder 7°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge tot aan de grens tussen de gemeente Leiderdorp en de op te heffen gemeente Koudekerk aan den Rijn.

   • 9°. Grens met de gemeente Leiderdorp.

    Vanaf het bij a, onder 8°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen enerzijds de gemeente Leiderdorp en anderzijds de op te heffen gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeente Zoeterwoude.

  • b. Jacobswoude, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude, behoudens de gedeelten van het gebied van deze gemeenten die overgaan naar de nieuwe gemeente Nieuwveen en de gemeente Ter Aar en voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Woubrugge, behoudens de gedeelten die overgaan naar de gemeente Alkemade en de gemeente Leiderdorp, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Jacobswoude komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld.

    Deze komt te lopen als bij a, onder 8°, is beschreven.

   • 2°. Grens met de gemeente Leiderdorp.

    Vanaf het bij a, onder 8°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Leiderdorp en de op te heffen gemeente Woubrugge tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 260 en 1 834, vanwaar de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 868, 1 834, 1 833 en 1 831 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 260, 1 832 en 1 527 tot het snijpunt met de rechte verbindingslijn tussen de punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=98 396,397 y=464 186,845 en x=98 387,058 y=464 190,422.

    Vanaf genoemd snijpunt volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijnen naar en tussen de punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

    x=98 387,058

    y=464 190,422,

    x=98 382,969

    y=464 191,988,

    x=98 382,394

    y=464 192,208,

    x=98 378,120

    y=464 193,915,

    x=98 376,858

    y=464 194,475,

    x=98 374,416

    y=464 195,693,

    x=98 370,918

    y=464 197,780,

    x=98 367,625

    y=464 200,177,

    x=98 364,563

    y=464 202,863,

    x=98 361,757

    y=464 205,815,

    x=98 359,231

    y=464 209,011,

    x=98 357,005

    y=464 212,422,

    x=98 355,009

    y=464 216,021,

    x=98 353,527

    y=464 219,779,

    x=98 352,302

    y=464 223,664,

    x=98 351,435

    y=464 227,643,

    x=98 350,934

    y=464 231,686,

    x=98 350,801

    y=464 235,757,

    x=98 351,038

    y=464 239,823,

    x=98 351,643

    y=464 243,851,

    x=98 352,612

    y=464 247,807,

    x=98 353,936

    y=464 251,659,

    en vervolgens vanaf het laatst in coördinaten genoemde punt naar het punt, waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 388, 1 616 en 1 617 samenkomen.

   • 3°. Grens met de gemeente Alkemade.

    Vanaf het bij b, onder 2°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de zuidelijke begrenzing van de Rijksweg A4 in oostelijke richting, dat wil zeggen vanaf het onder b, laatstgenoemde punt de zuidoostelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 388, 1 385 en sectie D, nr. 884 tot aan het meest noordelijke hoekpunt van perceel kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie D, nr. 842, van daar in rechte lijn naar het meest westelijke hoekpunt van perceel kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1351 en volgt dan de zuidoostelijke grens van dit perceel tot aan de grens tussen de gemeente Alkemade en de op te heffen gemeente Woubrugge. Van daar volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeenten Alkemade en anderzijds de op te heffen gemeente Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden tot aan de grens tussen de gemeente Haarlemmermeer en de op te heffen gemeente Leimuiden.

   • 4°. Grens met de gemeente Haarlemmermeer.

    Vanaf het bij b, onder 3°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Haarlemmermeer en de op te heffen gemeente Leimuiden tot aan de grens tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer.

   • 5°. Grens met de gemeente Aalsmeer.

    Vanaf het bij b, onder 4°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Aalsmeer en de op te heffen gemeente Leimuiden tot aan de grens tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.

   • 6°. Grens met de gemeente Uithoorn.

    Vanaf het bij b, onder 5°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Uithoorn en de op te heffen gemeente Leimuiden tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 391 en 1 576.

   • 7°. Grens met de gemeente Ter Aar.

    Van het bij b, onder 6°, laatstgenoemde punt steekt de nieuwe grens over naar het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 576, 1 808 en 1 809 samenkomen, volgt de grens tussen de beide laatstgenoemde percelen, steekt over naar het dichtstbijzijnde punt van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 722 en 1 807. Hierna wordt gevolgd de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 807 en 1 806 enerzijds en het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1 722 anderzijds tot aan de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1 171, vanwaar de oostzijde van de Generaal van Merleweg gevolgd wordt in de vorm van de oostgrenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 171, 1 777, 1 776 en 849, alsmede het verlengde hiervan tot aan de noordelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nr. 2 302, bereikt wordt, welke grens gevolgd wordt tot het noordwestelijke hoekpunt van het laatstgenoemde perceel, daarna in rechte lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nr. 2260 en volgt hierna de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nrs. 2 260, 2 303, 2 259, 2 337 en 2 338 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nrs. 2 303, 1 168, 1 167, 791, 792, 757, 1 737 en 750 tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Rijnsaterwoude en de gemeente Ter Aar. Hier vanaf worden de grenzen gevolgd tussen enerzijds de gemeente Ter Aar en anderzijds de op te heffen gemeenten Rijnsaterwoude en Woubrugge tot aan de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Ter Aar.

   • 8°. Grens met de gemeente Alphen aan den Rijn.

    Vanaf het bij b, onder 7°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de op te heffen gemeente Woubrugge tot aan de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de op te heffen gemeente Koudekerk aan den Rijn.

  • c. Nieuwveen, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven, alsmede uit gedeelten van het gebied van de op te heffen gemeente Leimuiden, een en ander met dien verstande, dat de grens van de nieuwe gemeente Nieuwveen komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de gemeente Ter Aar.

    Vanaf het punt waar het verlengde van het midden van perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1661, de bestaande noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1576, snijdt, volgt de nieuwe grens het verlengde van voornoemd midden en dat midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1661 (Aarkanaal) tot aan het punt waar de bestaande grenzen van de op te heffen gemeenten Leimuiden en Nieuwveen en de gemeente Ter Aar samenkomen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven enerzijds en de gemeente Ter Aar anderzijds tot aan de grens met de gemeente Nieuwkoop.

   • 2°. Grens met de gemeente Nieuwkoop.

    Vanaf het bij c, onder 1°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeente Nieuwkoop en anderzijds de op te heffen gemeente Zevenhoven tot aan de grens tussen de gemeente Nieuwkoop en de gemeente De Ronde Venen.

   • 3°. Grens met de gemeente De Ronde Venen.

    Vanaf het bij c, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen enerzijds de gemeente De Ronde Venen en anderzijds de op te heffen gemeenten Zevenhoven en Nieuwveen tot aan de grens tussen de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Uithoorn.

   • 4°. Grens met de gemeente Uithoorn.

    Vanaf het bij c, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeente Uithoorn en anderzijds de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Leimuiden tot aan het bij c, onder 4°, eerstbeschreven punt.

  • d. Moerhuizen, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen, alsmede uit gedeelten van de gemeente Waddinxveen, een en ander in dier voege dat de grens van de nieuwe gemeente Moerhuizen komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de gemeente Bleiswijk.

    Vanaf het bij a, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeente Bleiswijk en anderzijds de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeenten Bleiswijk en Bergschenhoek.

   • 2°. Grens met de gemeente Bergschenhoek.

    Vanaf het bij d, onder 1°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Bergschenhoek en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeente Rotterdam en de op te heffen gemeente Zevenhuizen.

   • 3°. Grens met de gemeente Rotterdam.

    Vanaf het bij d, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Rotterdam en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de op te heffen gemeente Zevenhuizen.

   • 4°. Grens met de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

    Vanaf het bij d, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.

   • 5°. Grens met de gemeente Moordrecht.

    Vanaf het bij d, onder 4°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Moordrecht en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 2 550 en 2 292.

   • 6°. Grens met de gemeente Waddinxveen.

    Vanaf het bij d, onder 5°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de noordelijke grens van perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 648 tot aan de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Zevenhuizen en vandaar volgt de nieuwe grens de grens tussen enerzijds de gemeente Waddinxveen en anderzijds de op te heffen gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle tot het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Moerkapelle, sectie C, nr. 2 219 en gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 2 546 vanwaar de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 2 546, 2 547, 2 548 en 1 896 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 2 587, 2 584 en 1 897 en weer 2 584, waarna de nieuwe grens oversteekt naar het punt waar de grenzen samenkomen van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 1 253, 762, en 2 584, de grens volgt tussen beide laatstgenoemde percelen tot aan de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Moerkapelle, welke gevolgd wordt tot aan de grens tussen de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Benthuizen.

   • 7°. Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld.

    Deze komt te lopen zoals bij a, onder 4°, is beschreven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling worden de grenzen van de hierna te noemen gemeenten gewijzigd op de wijze als bij elk afzonderlijk is aangegeven.

 • a. Aan het gebied van de gemeente Alkemade worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Warmond en de op te heffen gemeente Woubrugge en aan het gebied van de gemeente Leiderdorp gedeelten van het gebied van de gemeente Alkemade, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Alkemade komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Jacobswoude.

   Deze komt te lopen als beschreven in artikel 1, bij b, onder 3°.

  • 2°. Grens met de gemeente Warmond.

   Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Alkemade, Haarlemmermeer en Warmond samenkomen wordt de grens gevolgd tussen de gemeenten Warmond en Alkemade tot het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de percelen, voorheen kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 217 en 1 218, aldaar knikt de nieuwe grens loodrecht om ter lengte van 30 meter en vanaf dit punt loopt de nieuwe grens op 35 meter afstand westelijk respectievelijk zuidelijk van de grens tussen de gemeenten Warmond en Alkemade tot het punt waar deze nieuwe grens gesneden wordt door het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 901 en 1 351.

   Vanaf het laatstgenoemd snijpunt loopt de nieuwe grens naar een punt op 20 meter afstand vanuit de bestaande gemeentegrens op het in zuidoostelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 163 en 1 332, loopt vandaar naar het punt, waar de grenzen van de percelen, voorheen kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 en 1 022 en gemeente Warmond, sectie A, nr. 236 samenkomen, volgt dan in ongeveer noordwestelijke tot westelijke richting de grens tussen de gemeenten Alkemade en Warmond totdat de grens tussen de percelen, voorheen kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 en 1 022 wederom bereikt wordt, volgt over een lengte van 10 meter het in zuidwestelijke richting verlengde van de grens tussen laatstgenoemde percelen en loopt vandaar in rechte lijn naar een punt op 10 meter afstand vanuit de bestaande gemeentegrens op het in ongeveer noordwestelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 291 en 1 010, volgt genoemd verlengde tot aan de grens tussen de gemeenten Warmond en Alkemade, welke grens gevolgd wordt tot het snijpunt met de rechte verbindingslijn tussen de punten met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:

   x=97 330,626

   y=466 938,742 en

   x=97 318,575

   y=466 924,531.

   Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de genoemde verbindingslijn tot laatstgenoemd punt en de rechte verbindingslijnen tussen de punten, met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:

   x=97 318,575

   y=466 924,531,

   x=97 308,901

   y=466 908,465,

   x=97 291,040

   y=466 862,130,

   x=97 292,807

   y=466 861,194,

   tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectie B, nrs. 250 en 438 en volgt daarna de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectie B, nrs. 250, 331 en 325 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectie B, nrs. 438, 437, 438, 292, 345 en 324 tot het snijpunt met het verlengde van de rechte verbindingslijn bepaald door twee punten met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:

   x=97 082,734

   y=466 513,278,

   x=97 080,554

   y=466 501,220.

   Vanaf voornoemd snijpunt volgt de nieuwe grens de genoemde verbindingslijn en de rechte verbindingslijnen tussen de punten met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:

   x=97 080,554

   y=466 501,220,

   x=97 084,253

   y=466 487,535,

   x=97 090,799

   y=466 478,803,

   x=97 068,810

   y=466 440,566,

   x=97 021,318

   y=466 336,677,

   x=97 008,402

   y=466 310,043,

   x=96 993,960

   y=466 284,284,

   x=96 978,239

   y=466 258,945,

   x=96 960,954

   y=466 234,497,

   x=96 941,759

   y=466 209,527,

   x=96 941,217

   y=466 204,541,

   x=96 946,221

   y=466 197,772,

   x=96 941,860

   y=466 145,185,

   x=96 939,488

   y=466 122,993,

   x=96 929,181

   y=466 115,658, en

   x=96 929,453

   y=466 107,796,

   tot het snijpunt van het laatste lijnstuk met de grens tussen de gemeenten Warmond en Leiderdorp.

  • 3°. Grens met de gemeente Leiderdorp.

   Vanaf het bij a, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen enerzijds de gemeenten Warmond en Alkemade en anderzijds de gemeente Leiderdorp tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie F, nrs. 833 en 789, volgt dan de grens tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie F, nrs. 833 en 784 tot het zuidwestelijk hoekpunt van laatstgenoemd perceel en steekt van daar in rechte lijn over naar het punt, waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie F, nrs. 787, 789 en gemeente Leiderdorp, sectie A, nr. 4 924, zijnde een punt op de grens tussen de gemeenten Alkemade en Leiderdorp, vanwaar de oostelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leiderdorp, sectie A, nr. 4 924, en sectie B, nr. 2 328 en gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1 399 worden gevolgd, alsmede de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1 398 tot het zuidoostelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1 819, loopt vandaar naar het punt waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 398, 1 616 en 1 773.

   Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 773 en 1 724 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 616 en 1 388 tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 724 en 1 395 en loopt ten slotte van daar naar het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 388, 1 616 en 1 617 samenkomen.

 • b. Aan het gebied van de gemeente Boskoop worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeenten Waddinxveen, Reeuwijk en Bodegraven en van het gebied van de gemeente Boskoop worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Reeuwijk, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Boskoop komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld.

   Deze komt te lopen zoals beschreven in artikel 1, bij a, onder 6°.

  • 2°. Grens met de gemeente Waddinxveen.

   Vanaf het in artikel 1, bij a, onder 5°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 165 en 1 319, het rechtlijnig verlengde hiervan tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 172 en 1 269, vervolgens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 269, 1 270 en 1 212 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 172, 66 en 1 131 en het rechtlijnig verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Waddinxveen, welke grens in zuidelijke richting gevolgd wordt tot het snijpunt met het verlengde van het midden van de maaltocht, gelegen in onder andere perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nr. 6 776, vanwaar genoemd verlengde en genoemd midden in oostelijke richting gevolgd wordt tot aan de westelijke gevel van het gemaal in het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nr. 6 786, waarna de westelijke, noordelijke en oostelijke gevel van dit gemaal gevolgd worden tot aan het snijpunt met het verlengde van het midden van de maaltocht gelegen in perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nr. 6 786.

   Vervolgens volgt de nieuwe grens genoemd verlengde en genoemd midden en het verlengde hiervan in oostelijke richting tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nrs. 6 788 en 6 791 en steekt in rechte lijn over naar het zuidwestelijke hoekpunt van perceel, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nr. 1 155 en volgt ten slotte de zuidelijke grens van dit perceel tot het punt waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 299, 1 155 en 1 291.

  • 3°. Grens met de gemeente Reeuwijk.

   Vanaf het bij b, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 291, 1 355, 1 354, 1 288, 1 287 en 1 286 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 155, 1 154, 1 290, 1 353, 1 200, 1 150 en 1 198, tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Reeuwijk, welke gevolgd wordt tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie D, nrs. 1 825 en 1 822, waarna de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie D, nrs. 1 825, 1 823, 941 en 1 462 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie D, nrs. 1 822, 1 327 en nogmaals 1 822 tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Reeuwijk, welke wederom gevolgd wordt tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie G, nrs. 102 en 149, waarna de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie G, nrs. 102, 103, 158, 105, 170, 171, 118, 119, 180 en sectie K, nrs. 330 en 331 gevolgd worden tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Reeuwijk, welke gevolgd worden tot de grens tussen de gemeenten Boskoop en Bodegraven.

  • 4°. Grens met de gemeente Bodegraven.

   Vanaf het bij b, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Boskoop en Bodegraven tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nr. 72 en sectie E, nr. 2 381, welke grens over kleine afstand in ongeveer noordelijke richting gevolgd wordt, waarna de nieuwe grens in rechte lijn de Warmoeskade oversteekt naar het punt, waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nrs. 71, 72 en 65, vanaf welk punt de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel wordt gevolgd tot waar dit perceel omknikt in oostelijke richting, vanwaar de oostelijke waterlijn van de sloot, gelegen in de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nrs. 246, 244, 243 en 61, langs de oostzijde van de Dammekade wordt gevolgd en verlengd tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nrs. 59 en 60 waarna de grens tussen laatstgenoemde percelen in westelijke richting wordt gevolgd tot de grens tussen de gemeenten Boskoop en Bodegraven, die op zijn beurt wordt gevolgd tot de grens tussen de gemeenten Boskoop en Alphen aan den Rijn.

 • c. Van het gebied van de gemeente Reeuwijk worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven en Boskoop en aan het gebied van de gemeente Reeuwijk worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeenten Boskoop en Waddinxveen, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Reeuwijk komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de gemeente Waddinxveen.

   Vanaf het bij b, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de oostelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 299 en 1 300 tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 132 en 1 190, volgt dan de grens tussen laatstgenoemde percelen tot het snijpunt met het verlengde van de rechte verbindingslijn bepaald door twee punten, waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting respectievelijk x=105 607,47, y=452 387,56 en x=105 777,11, y=452 169,60 zijn, waarna genoemd verlengde, de genoemde verbindingslijn en het verlengde hiervan tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 190 en 1 311 wordt gevolgd. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 190 en 1 304 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 311, 1 137 en 1 136 tot aan het zuidwestelijk hoekpunt van laatstgenoemd perceel en vandaar in ongeveer zuidelijke richting naar een punt, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=105 738 en y=451 805, waarna laatstbeschreven grensgedeelte over zeer kleine afstand verlengd wordt tot de grens tussen de gemeenten Waddinxveen en Reeuwijk, welke verder gevolgd wordt tot het noordoostelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nr. 1 275, vanwaar de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie H, nr. 1274 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nr. 1 315 en sectie B, nr. 3 553 tot aan het snijpunt met de lijn door het midden van de Omloops Watering, gelegen in het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie I, nr. 1 063, welke lijn gevolgd wordt tot het snijpunt met de grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie I, nr. 1 073, welke grens op zijn beurt weer gevolgd wordt in noordoostelijke richting tot aan de grens tussen de gemeenten Reeuwijk en Waddinxveen, welke gevolgd wordt tot de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen.

  • 2°. Grens met de gemeente Gouda.

   Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Gouda, Reeuwijk en Vlist samenkomen volgt de grens de huidige grens tussen de gemeenten Gouda en Reeuwijk tot aan het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn: x=109 570,58 en y=448 812,59.

   Vanaf dat punt volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijn tussen de punten A tot en met V waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

   A x=109 570,58

   y=448 812,59

   B x=109 557,50

   y=448 816,00

   C x=109 547,50

   y=448 817,50

   D x=109 537,00

   y=448 818,60

   E x=109 452,04

   y=448 823,47

   F x=109 450,97

   y=448 830,09

   G x=109 435,40

   y=448 831,00

   H x=109 425,10

   y=448 833,80

   I x=109375.91

   y=448836.84

   J x=109375.40

   y=448840.00

   K x=109367.11

   y=448837.49

   L x=109 362,68

   y=448 866,80

   M x=109 366,55

   y=448 867,72

   N x=109 366,17

   y=448 870,70

   O x=109 342,92

   y=448 865,00

   P x=109 334,96

   y=448 862,10

   Q x=109 328,64

   y=448 858,00

   R x=109 321,89

   y=448 850,42

   S x=109 312,63

   y=448 841,30

   T x=109 292,07

   y=448 849,87

   U x=109 290,33

   y=448 891,06

   V x=109 259,00

   y=448 889,00

   W x=109 199,21

   y=448 892,62,

   welk laatste punt gelegen is op de grens tussen de gemeenten Gouda en Reeuwijk. Vanaf dat punt volgt de grens de huidige grens tussen de gemeenten Gouda en Reeuwijk tot het punt waar deze samenkomt met de grens van de gemeente Waddinxveen.

  • 3°. Grens met de gemeente Bodegraven.

   Deze grens wordt in die zin gewijzigd dat zij vanaf het punt waar de huidige grens tussen de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk gesneden wordt door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 576 en 572, de nieuwe grens de grenzen volgt tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 572 en 648 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 576, 573, 575, 571 en 544 tot aan een punt op deze grens, waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

   x=110 461,92 en y=452 982,60. Vanaf laatstbeschreven punt steekt de nieuwe grens in rechte lijn de rijksweg over naar het zuidoostelijk hoekpunt van perceel, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nr. 665, en volgt vandaar de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 648 en 539 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 664, 665, 536, 535 en 468 totdat de grens tussen de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk wederom bereikt wordt.

  • 4°. Grens met de gemeente Boskoop.

   Deze komt te lopen als bij b, onder 3°, is beschreven.

 • d. Van het gebied van de gemeente Moordrecht worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Waddinxveen en van het gebied van de gemeente Waddinxveen worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeenten Moordrecht, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeenten Moordrecht en Waddinxveen komt te lopen als volgt:

  Vanaf het in artikel 1, bij d, onder 5°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Moordrecht en Waddinxveen tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie E, nrs. 313 en 410, volgt de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie E, nrs. 313 en 312 tot aan het snijpunt met de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie E, nrs. 312 en 414, alwaar de nieuwe grens in oostelijke richting omknikt, hierbij de spoorbaan Waddinxveen-Gouda kruist en in rechte lijn loopt naar een punt ongeveer in het midden van de zuidelijke wegsloot van de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht), waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=104 352 en y=448 284. Vanaf laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens ongeveer het midden van genoemde wegsloot in de vorm van een rechte lijn naar het punt, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=104 609 en y=448 365, steekt dan in rechte lijn de Rijksweg A20 (Rotterdam-Utrecht) over naar een punt ongeveer in het midden van de zuidelijke wegsloot van deze rijksweg, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=104 755 en y=448 327, volgt ongeveer het midden van laatstgenoemde wegsloot in de vorm van rechte lijnstukken tussen de punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

  X=104 755

  y=448 327,

  x=104 781

  y=448 360,

  x=104 810

  y=448 390,

  x=104 837

  y=448 415,

  x=104 870

  y=448 441,

  x=104 905

  y=448 463,

  x=104 973

  y=448 500,

  x=105 000

  y=448 512,

  x=105 111

  y=448 571,

  x=105 210

  y=448 620,

  x=105 281

  y=448 652,

     

  en volgt vanaf het laatste punt ongeveer het midden van een sloot in zuidoostelijke richting in de vorm van een rechte lijn, naar een punt waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=105 326 en y=448 604 en loopt vandaar in een rechte lijn naar het snijpunt van de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, nrs. 3 143, 3 145 en 3 144, volgt vanaf dit snijpunt de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, nrs. 3 145 en 3 146 tot het punt waar de grens van globaal noordoostelijke richting omknikt in globaal noordwestelijke richting, vanwaar de nieuwe grens in rechte lijn oversteekt naar een punt, liggende op de grens tussen de gemeenten Moordrecht en Waddinxveen en waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn: x=105 590 en y=448 505, waarna de gemeentegrens wordt gevolgd tot de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen.

 • e. Aan het gebied van de gemeente Leidschendam worden gedeelten toegevoegd van het gebied van de gemeente Zoeterwoude en van het gebied van de gemeente Leidschendam worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Zoetermeer, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeente Leidschendam enerzijds en de gemeenten Zoetermeer, Zoeterwoude en Leiden anderzijds komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de gemeente Zoetermeer.

   Vanaf het snijpunt van de grenzen van de gemeenten Leidschendam, Nootdorp en Zoetermeer volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Leidschendam en Zoetermeer tot aan het snijpunt van de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie C, nrs. 1 831 en 1 696; vandaar volgt de grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie C, nrs. 1 831 en 1 832 enerzijds en het perceel, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie C, nr. 1 696 anderzijds, tot aan het snijpunt met de grens tussen de gemeenten Leidschendam en Zoetermeer, welke grens hierna gevolgd wordt tot aan het snijpunt met de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Zoeterwoude.

  • 2°. Grens met de gemeente Zoeterwoude.

   Vanaf het bij e, onder 1°, laatstbeschreven punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Leidschendam en Zoeterwoude tot het snijpunt van de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend, gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 2 750 en 2 751 en het perceel, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie A, nr. 941, en vandaar volgt de nieuwe grens de grens tussen de genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 2 750 en 2 751, totdat de bestaande grens tussen de gemeenten Zoeterwoude en Leiden wordt bereikt.

  • 3°. Grens met de gemeente Leiden.

   Vanaf het bij e, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Zoeterwoude en Leiden tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 3 198 en 1 872, vandaar de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 3 198, 3 199 en weer 3 198 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 1872, 3195, 3196, 2624, 2534, 2625, 3234, 3236, 3235 en ten slotte het rechte verlengde van het laatste deel van de hiervoor beschreven grens tot aan de bestaande grens tussen de gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude.

 • f. Aan het gebied van de gemeente Leiden worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Zoeterwoude en van het gebied van de gemeente Leiden worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Zoeterwoude, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeente Leiden en de gemeenten Leidschendam en Zoeterwoude komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de gemeente Leidschendam.

   Deze komt te lopen als beschreven bij e, onder 3°.

  • 2°. Grens met de gemeente Zoeterwoude.

   Vanaf het bij e, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie V, nrs. 2 140 en 2 141 tot waar de bestaande grens tussen de gemeente Leiden en de gemeente Zoeterwoude weer bereikt wordt, welke grens gevolgd wordt tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nr. 3 022 en gemeente Leiden, sectie T, nr. 6128. Vandaar volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie T, nrs. 5 890 en 5 891 tot het punt waar deze grens gesneden wordt door het rechtlijnig verlengde van de verbindingslijn van het punt x=95 146 en y=461 940 met het punt x=95 046 en y=461 770 (coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting), waarna genoemd verlengde, genoemde verbindingslijn en het rechtlijnig verlengde van genoemde verbindingslijn gevolgd wordt, totdat de grens tussen de gemeenten Zoeterwoude en Leiden weer bereikt wordt en daarna gevolgd wordt tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nrs. 3 001 en 3 502. In dit punt knikt de nieuwe grens en volgt ter lengte van 12 meter het in noordwestelijke richting verlengde van de grens tussen laatstgenoemde percelen, alwaar de grens wederom knikt en via rechte verbindingslijnen loopt naar en tussen de punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting respectievelijk zijn:

   x=95 502

   y=462 271

   x=95 575

   y=462 290

   x=95 653

   y=462 286

   x=95 684

   y=462 295

   x=95 788

   y=462 363,

   en vanaf dit laatstbeschreven punt evenwijdig aan de grens tussen de gemeenten Leiden en Zoeterwoude tot aan de westgrens van perceel kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nr. 3531, tevens grens zijnde tussen de laatstgenoemde gemeenten waarna wederom de grens tussen de gemeenten Leiden en Zoeterwoude gevolgd wordt tot aan de grens van de gemeente Leiderdorp.

 • g. Aan het gebied van de gemeente Zoetermeer worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Leidschendam en van het gebied van de gemeente Zoetermeer worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de nieuwe gemeente Rijneveld en de gemeente Bleiswijk, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Zoetermeer komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de gemeente Leidschendam.

   Deze komt te lopen zoals bij e, onder 1°, is beschreven.

  • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld.

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, bij a, onder 2°, is beschreven.

  • 3°. Grens met de gemeente Bleiswijk.

   Vanaf het snijpunt van de grenzen van de gemeenten Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie E, nrs. 503 en 405, daarna de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie E, nrs. 503 en 502 tot aan de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Bleiswijk, welke laatste grens gevolgd wordt tot aan de grens tussen de gemeente Zoetermeer en de op te heffen gemeente Benthuizen.

 • h. Aan het gebied van de gemeente Nieuwkoop worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, komt te lopen als volgt:

  Vanaf het punt waar de grens tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Ter Aar gesneden wordt door het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nrs. 2 260 en 2 932 volgt de nieuwe grens dit verlengde en vervolgens de westelijke begrenzing van laatstgenoemd perceel en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nr. 2 933 tot het zuidwestelijk hoekpunt van dit perceel, steekt in rechte lijn over naar het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nr. 2 378, volgt dan de westelijke begrenzing van laatstgenoemd perceel tot het zuidwestelijk hoekpunt hiervan, loopt daarna in rechte lijn naar het noordwestelijk hoekpunt van perceel, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nr. 3 238, en vandaar over de westelijke en ten slotte de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot aan de grens tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, welke verder gevolgd wordt tot de grens tussen de gemeenten Nieuwkoop en Bodegraven.

 • i. Aan het gebied van de gemeente Gouda worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Waddinxveen, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen komt te lopen als volgt:

  Vanaf het zuidwestelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nr. 2 891, zijnde een punt op de grens van de gemeenten Gouda en Waddinxveen, ongeveer in het midden van de Gouwe, volgt de nieuwe grens ongeveer genoemd midden in globaal noordwestelijke richting in de vorm van rechte lijnstukken vanaf voornoemd punt naar en tussen de punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:

  x=105 800

  y=448 519,

  x=105 767

  y=448 537,

  x=105 720

  y=448 574,

  x=105 674

  y=448 621,

  x=105 654

  y=448 650,

  x=105 630

  y=448 692,

  x=105 620

  y=448 714,

  x=105 610

  y=448 739 en

  x=105 581

  y=448 784,

     

  tot aan het punt, waar het verlengde van het laatste van deze lijnstukken gesneden wordt door een lijn, die evenwijdig aan het midden van de middenberm van Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht) op ongeveer 50 meter zuidelijk hiervan loopt. Deze lijn is bepaald door twee punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=105 660 y=448 800 en x=106 200 en y=449 025. Vanaf laatstgenoemd snijpunt volgt de nieuwe grens in oostelijke richting de laatstbeschreven lijn tot aan het laatste in coördinaten genoemde punt en loopt vandaar in rechte lijnstukken naar en tussen de punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=106 403 y=449 109, x=106 410 y=449 094, x=106 437 y=449 096, x=106 461 y=449 095, x=106 482 y=449 091 en ten slotte vanaf het laatstgenoemde punt in een rechte lijn naar het snijpunt van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nrs. 3 063 en 3 777 met de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen.

 • j. Aan het gebied van de gemeente Ter Aar worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de op te heffen gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude in dier voege dat: de grens met de nieuwe gemeente Jacobswoude komt te lopen als beschreven in artikel 1, lid 2, bij b, onder 7°, de grens met de gemeente Uithoorn vanaf het in artikel 1, lid 2, bij b, onder 6° laatstbeschreven punt de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Leimuiden en de gemeente Uithoorn volgt tot het in artikel 1, lid 2, bij c, onder 1°, eerstgenoemde punt en de grens met de nieuwe gemeente Nieuwveen komt te lopen als beschreven in artikel 1, lid 2, bij c, onder 1°.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

 • 1 Voor de secretaris en de ontvanger, dan wel de met toepassing van artikel 127a van de gemeentewet aangewezen ambtenaar of ambtenaren, belast met de taak van ontvanger, van de nieuwe gemeenten Nieuwveen, Rijneveld, Jacobswoude en Moerhuizen gelden de instructies voor evenbedoelde functionarissen van onderscheidenlijk de op te heffen gemeenten Nieuwveen, Hazerswoude, Woubrugge en Zevenhuizen, totdat zij door andere zijn vervangen.

 • 2 Voor de vergaderingen van de raad en van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeenten Nieuwveen, Rijneveld, Jacobswoude en Moerhuizen gelden de reglementen van orde voor de vergaderingen van die colleges van onderscheidenlijk de op te heffen gemeenten Nieuwveen, Hazerswoude, Woubrugge en Zevenhuizen, totdat zij door andere zijn vervangen.

Artikel 4

Ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling (Stb. 1984, 475) treden de organen en ambtenaren van de nieuwe gemeente:

 • a. Nieuwveen, in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven;

 • b. Rijneveld, in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn;

 • c. Jacobswoude, in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge;

 • d. Moerhuizen, in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen.

Artikel 5

 • 1 Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door:

  • a. twee of meer van de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn;

  • b. twee of meer van de op te heffen gemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge;

  vervallen met ingang van de datum van herindeling. De besturen van onderscheidenlijk de nieuwe gemeenten Rijneveld en Jacobswoude treffen in verband hiermede de nodige voorzieningen.

 • 2 Voor de overige gemeenschappelijke regelingen treden, zolang nog geen uitvoering is gegeven aan artikel 14, vierde of vijfde lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling, onderscheidenlijk de bovengenoemde nieuwe gemeenten in de plaats van de bovengenoemde op te heffen gemeenten.

Artikel 6

De in artikel 16, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde rechten en verplichtingen gaan van:

 • a. de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven over naar de nieuwe gemeente Nieuwveen;

 • b. de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn over naar de nieuwe gemeente Rijneveld;

 • c. de op te heffen gemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge over naar de nieuwe gemeente Jacobswoude;

 • d. de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen over naar de nieuwe gemeente Moerhuizen.

Artikel 7

Voor de toepassing van de artikelen 17, tweede lid, en 20, tweede lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling treedt de nieuwe gemeente:

 • a. Nieuwveen in de plaats van de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven;

 • b. Rijneveld in de plaats van de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn;

 • c. Jacobswoude in de plaats van de op te heffen gemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge;

 • d. Moerhuizen in de plaats van de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen.

Artikel 8

Een verkiezing als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling wordt gehouden in de gemeenten Alkemade en Ter Aar alsmede in de nieuwe gemeenten Nieuwveen, Rijneveld, Jacobswoude en Moerhuizen, met de voorbereiding waarvan onderscheidenlijk zijn belast de op te heffen gemeenten Nieuwveen, Hazerswoude, Woubrugge en Zevenhuizen.

Artikel 9

De in artikel 31, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde ambtenaren gaan voorlopig over in dienst van de nieuwe gemeente:

 • a. Nieuwveen voor zover het betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven;

 • b. Rijneveld voor zover het betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn;

 • c. Jacobswoude voor zover het betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge;

 • d. Moerhuizen voor zover het betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen.

Artikel 10

De in artikel 42, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde archiefbescheiden gaan van de op te heffen gemeenten:

 • a. Nieuwveen en Zevenhoven over naar de nieuwe gemeente Nieuwveen;

 • b. Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn over naar de nieuwe gemeente Rijneveld;

 • c. Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge over naar de nieuwe gemeente Jacobswoude;

 • d. Moerkapelle en Zevenhuizen over naar de nieuwe gemeente Moerhuizen.

Artikel 11

In het gebied waarop deze wet van toepassing is blijft de organisatie van het Korps Rijkspolitie gelijk aan die op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling tot het tijdstip waarop Onze Minister van Justitie de organisatie van dat Korps in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Politiewet heeft gebracht.

Artikel 14

Door Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt voor zover nodig binnen één maand na inwerkingtreding van deze wet de definitieve grensbeschrijving vastgelegd.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 4 juli 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de negentiende juli 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven