Herindelingswet Waterland

Toekomstige wijziging(en) op 22-05-1992. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 28-07-1990 t/m heden

Wet van 27 juni 1990, houdende gemeentelijke herindeling van Waterland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van Waterland te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Grenswijzigingen

Artikel 1

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Broek in Waterland, Ilpendam, Jisp, Katwoude, Landsmeer, Marken, Monnickendam, Wormer en Wijdewormer opgeheven.

 • 2 Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd:

  • A. Waterland, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken, Monnickendam, Ilpendam, behoudens de delen die worden ingedeeld bij de gemeente Purmerend en de nieuw te vormen gemeente Landsmeer, en uit Landsmeer, behoudens het deel dat wordt ingedeeld bij de nieuw te vormen gemeente Landsmeer, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland komt te lopen als volgt:

   • 1. Grens met de gemeente Purmerend

    Vanaf het punt waar het in westelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1182 en 1183 raakt, volgt de nieuwe gemeentegrens genoemd verlengde tot het punt waar de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083, 957 en 1109 tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1183 en 1109. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 en vervolgens het in oostelijke richting verlengde van deze grens tot de bestaande grens tussen de gemeenten Purmerend en Ilpendam wordt bereikt, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1113 en 1161. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Monnickendam enerzijds en de gemeente Purmerend anderzijds tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Monnickendam tezamen komen.

   • 2. Grens met de gemeente Edam-Volendam

    Vanaf laatstgenoemd punt volgt de gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Monnickendam en Katwoude enerzijds en de gemeente Edam-Volendam anderzijds tot het punt is bereikt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie B, nr. 231, sectie A, nrs. 920 en 919 en gemeente Edam, sectie D, nrs. 6930 en 8365 tezamen komen.

    Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nr. 920, gemeente Edam, sectie D, nrs. 9841, 9839 en 9836 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nr. 919, gemeente Edam, sectie D, nrs. 9840, 9838 en 9837 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie D, nrs. 9836, 9837 en 6711 en gemeente Katwoude, sectie A, nr. 874 tezamen komen.

    Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Edam-Volendam en Katwoude tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie D, nrs. 7271 en 5093 en gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 903 en 914 tezamen komen.

    Hierna volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 914, 805, 916, 297, 549, 728, 685, 784, 802, 836, 909, 908, 904, 902, 900, 898 en 896 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 903, 901, 899, 897 en 895 anderzijds tot het punt is bereikt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie A, nrs. 895 en 896 en gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 37 en 38 tezamen komen.

   • 3. Grens in het IJsselmeer

    Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x 136.378,50 en y = 501.166,91. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de bestaande provinciegrens via de punten met de coördinaten x 138.950,00 en y = 497.650,00, x = 141.276,00 en y = 492.000,00, x 138.000,00 en y = 492.000,00 en x = 134.029,81 en y = 489.022,36. Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens een lijn naar het punt met de coördinaten x = 133.708,30 en y = 491.825,92. Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens een lijn tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaar, sectie V, nrs. 38 en 41 en gemeente Amsterdam, sectie K, nrs. 7143 en 7142 tezamen komen.

   • 4. Grens met de gemeente Amsterdam

    Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nr. 38 en gemeente Amsterdam, sectie K, nr. 7143 tot de bestaande grens tussen de gemeenten Broek in Waterland en Amsterdam wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nrs. 988 en 982 en gemeente Broek in Waterland, sectie C, nr. 1148 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nrs. 982, 1068, 1081, 1080, 986, 1077, 1076, 1077, 985, 983, 88, 83, 82, gemeente Nieuwendam, sectie C, nrs. 798, 797, 796, 795, 595, 737, 535, 667, 736 en 80 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Ransdorp, sectie A, nr. 988, gemeente Nieuwendam, sectie C, nrs. 7, 706 en 743 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Amsterdam en Broek in Waterland wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 889 en 63 en gemeente Broek in Waterland, sectie B, nr. 21 tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 889, 903, 885, 888, 897, 733 en 896 enerzijds en de percelen van dezelfde gemeente en sectie nr. 63 anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel van genoemde gemeente en sectie nr. 887. Vanaf dit hoekpunt gaat de nieuwe gemeentegrens in een rechte lijn naar het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nr. 894, daarbij doorsnijdende de percelen van genoemde gemeente en sectie, nrs. 63, 489 en 797. Vanaf dit hoekpunt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 894, 895, 884, 886, 821, 820, 819, 883, 817, 802, 882, 798, 795, 790, gemeente Landsmeer, sectie C, nr. 1328 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie B, nrs. 797, 796, gemeente Landsmeer, sectie C, nr. 1284 anderzijds tot de noordwesthoek van het perceel van laatstgenoemde gemeente en sectie nr. 1284. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens een rechte lijn in het in noordelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1328 en 1284 tot de zuidgrens van het perceel van genoemde gemeente en sectie nr. 1289, daarbij doorsnijdende het perceel van dezelfde gemeente en sectie nr. 1328. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1289, 1327, 1326, 1265, 1268, 1256 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1328 en 1281 anderzijds tot het punt waar het in noordelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen van genoemde gemeente en sectie nrs. 1033 en 1281 de zuidelijke grens van het perceel van dezelfde gemeente en sectie nr. 1256 raakt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens genoemd verlengde en verder de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie C, nrs. 1033, 1290, 1291 en 1222 enerzijds en de percelen van genoemde gemeente en sectie, nr. 1281 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeente Amsterdam en Landsmeer wordt bereikt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens deze bestaande grens tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nrs. 2897 en 2898 en gemeente Amsterdam, sectie AQ, nrs. 2143 en 2144 tezamen komen.

   • 5. Grens met de nieuwe gemeente Landsmeer

    Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nr. 2897, gemeente Landsmeer, sectie B, nrs. 2892 en 2894 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie D, nr. 2898, sectie B, nrs. 2893 en 2895 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie B, nrs. 2894 en 2895 en gemeente Ilpendam, sectie F, nrs. 851 en 852 tezamen komen. Hierna volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Waterland de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie F, nr. 851, gemeente Ilpendam, sectie E, nrs. 2410, 2408, 2405, 2403, en gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1184 en 1182 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie F, nr. 852, gemeente Ilpendam, sectie E, nrs. 2409, 2407, 2406, 2404 en gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1185 en 1183 anderzijds tot het punt is bereikt waar deze grensomschrijving is aangevangen.

  • B. Landsmeer, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Ilpendam, behoudens de delen die worden ingedeeld bij de gemeente Purmerend en de nieuw te vormen gemeente Waterland, en uit de op te heffen gemeente Landsmeer, behoudens het deel dat wordt ingedeeld bij de nieuw te vormen gemeente Waterland en een deel van de gemeente Amsterdam, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Landsmeer komt te lopen als volgt:

   • 1. Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland

    Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Purmerend, Ilpendam en Wijdewormer tezamen komen volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeente Wijdewormer enerzijds en de gemeente Ilpendam anderzijds tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Ilpendam, Oostzaan en Wijdewormer tezamen komen.

   • 2. Grens met de gemeente Oostzaan

    Vanaf het onder 1, laatstgenoemde punt, volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Landsmeer enerzijds en Oostzaan en Amsterdam anderzijds tot het punt waar de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Landsmeer, sectie A, nr. 3015 en gemeente Amsterdam, sectie AN, nr. 1855 en sectie AP, nr. 2845 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de grens in zuid-oostelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AN, nr. 1855 enerzijds en sectie AP, nrs. 2845 en 3032 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1855, 1854 en sectie AP, nrs. 3032 en 3033 tezamen komen.

   • 3. Grens met de gemeente Amsterdam

    Vanaf het laatstgenoemde punt volgt de grens van de nieuw te vormen gemeente Landsmeer de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AP, nrs. 3032, 3027, 3025, 3024, 3022 en 3030 en sectie AQ, nrs. 2118, 2107, 2112, 2102, 2111, 2113, 2116, 2119, 2126, 2121, 2126, 2131, 2132, 2135, 2157, 2158, 2151, 2152 en 2143 enerzijds en gemeente Amsterdam, sectie AP, nrs. 3033, 3028, 3026, 3028, 3023 en 3046 en sectie AQ, nrs. 2117, 2106, 2105, 2108, 2103, 2110, 2114, 2115, 2120, 2123, 2124, 2125, 2122, 2127, 2130, 2133, 2136, 2138, 2140, 2153, 2154 en 2144 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Landsmeer en Amsterdam wordt bereikt.

   • 4. Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland

    Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, tweede lid, onder A, sub 5, is omschreven.

   • 5. Grens met de gemeente Purmerend

    Vanaf het punt waar het in westelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1083 en 957 de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1182 en 1183 raakt, volgt de nieuwe gemeentegrens in noordelijke richting de grens tussen de twee laatstgenoemde percelen, om na ca. 350 meter om te buigen in algemeen westelijke richting, om vervolgens na ca. 300 meter om te buigen in algemeen noordelijke richting tot het punt waar de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Purmerend raakt (noordzijde van de spoorlijn Amsterdam-Enkhuizen), waarbij de percelen, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie B, nrs. 1182, 1148, 991, 992, 289, 657, 1052, 1014, 1012, 654, 1012, 632, 1012, 62, 1012, 1188, 1187, 997, 1187, 997, 1009, 1010, 1009, 1051, 1050, gemeente Ilpendam, sectie A, nrs. 991 en 1300, worden doorsneden.

    Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in westelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Ilpendam en Purmerend tot het punt is bereikt waar deze grensomschrijving is aangevangen.

  • C. Wormerland, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Jisp, behoudens het gedeelte dat naar de gemeente Graft-De Rijp overgaat, Wormer, behoudens het gedeelte dat naar de gemeente Graft-De Rijp overgaat, en Wijdewormer, alsmede uit een gedeelte van de gemeente Purmerend, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Wormerland komt te lopen als volgt:

   • 1. Grens met de gemeente Beemster

    Vanaf het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2185 en 2186 en Beemster, sectie D, nr. 2937 tezamen komen, volgt de nieuwe gemeentegrens in westelijke en noordwestelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Purmerend en Jisp enerzijds en de gemeente Beemster anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie B, nrs. 465 en 466 en gemeente Beemster, sectie F, nr. 1193 tezamen komen.

   • Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie B, nrs. 465, 467, 474, sectie A, nr. 197 enerzijds en de gemeente Jisp, sectie B, nrs. 466, 475, sectie A, nr. 196 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 195, 196 en 197 tezamen komen.

   • 2. Grens met de gemeente Graft-De Rijp

    Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 197 en 199 enerzijds en de percelen van laatstgenoemde gemeente en sectie, nrs. 195 en 198 anderzijds, tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 198 en 199 en gemeente Graft, sectie D, nr. 2235 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in zuidelijke en daarna in westelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Graft-De Rijp en Jisp tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200 en 205 en gemeente Graft, sectie E, nr. 142 tezamen komen. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200 en 205 tot het meest westelijk hoekpunt van het perceel van laatstgenoemde gemeente en sectie, nr. 200. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 200, 202, sectie B, nrs. 476 en 473 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 201 en 203, sectie B, nr. 477 anderzijds tot de bestaande grens met de gemeente Wormer wordt bereikt. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Jisp tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie B, nr. 473 en Wormer, sectie A, nrs. 1063 en 1087 tezamen komen.

    De nieuwe gemeentegrens wordt hierna gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1063, 1088 en 1090 enerzijds en gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1087 en 1089 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1089, 1090 en 1098 tezamen komen.

   • 3. Grens met de gemeente Zaanstad

    Vanaf laatstgenoemd punt wordt de nieuwe grens gevormd door de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Zaanstad tot het punt naar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, sectie A, nr. 6886 en gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1092 en 1098 tezamen komen. Hierna wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1091 en 1094 enerzijds en gemeente Wormer, sectie A, nrs. 1092 en 1093 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeenten Wormer, sectie A, nrs. 1093 en 1094 en gemeente Wormerveer, sectie A, nr. 6792 tezamen komen.

    Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Wijdewormer enerzijds en Zaanstad en Oostzaan anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie E, nrs. 1358 en 1359 en gemeente Wijdewormer, sectie D, nr. 411 tezamen komen.

   • 4. Grens met de gemeente Oostzaan

    Vanaf het laatstgenoemde punt, volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Oostzaan en Wijdewormer tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Oostzaan, Ilpendam en Wijdewormer tezamen komen.

   • 5. Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer

    Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Wijdewormer en Ilpendam tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Wijdewormer, Ilpendam en Purmerend tezamen komen.

   • 6. Grens met de gemeente Purmerend

    Vanaf het laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Wijdewormer en Purmerend tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wijdewormer, sectie B, nr. 299 en gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2199 en 2200 tezamen komen. Hierna wordt de grens van de nieuw te vormen gemeente Wormerland gevormd door de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2200, 2198, 2196, 2193, 2191, 2189, 2059, 2187 en 2185 enerzijds en gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2199, 2197, 2195, 2194, 2192, 2190, 2058, 2188 en 2186 anderzijds tot het punt waar deze grensomschrijving is aangegeven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling worden de grenzen van de hierna te noemen gemeenten, voor zover niet reeds in artikel 1 aangegeven, gewijzigd op de wijze als bij elk afzonderlijk is beschreven.

 • A. Aan de gemeente Edam-Volendam wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeenten Zeevang en Katwoude. Tevens zal van de gemeente Edam-Volendam een gedeelte (Oosterweeren) overgaan naar de gemeente Zeevang, een en ander in dier voege dat de grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder A, sub 2, staat omschreven.

  • 2. Grens in het IJsselmeer

   Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens een rechte lijn tot het punt met de coördinaten x = 136.378,50 en y = 501.166,91. Hierna volgt de nieuwe grens de bestaande provinciegrens tot het punt met de coördinaten x = 134.165,25 en y = 506.351,67. Vervolgens wordt de nieuwe grens gevormd door een lijn tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 34 en 35 en gemeente Edam, sectie G, nrs. 370 en 371 tezamen komen.

  • 3. Grens met de gemeente Zeevang

   Vanaf het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 34 en 35 en gemeente Edam, sectie G, nrs. 370 en 371 tezamen komen wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Edam, sectie G, nrs. 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386 en gemeente Middelie, sectie D, nrs. 445, 447, 449, 451, 155, 162, 440, 453, 455, 457, 459 en 461 enerzijds en de percelen kadastraal bekend gemeente Edam, sectie G, nrs. 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387 en gemeente Middelie, sectie D, nrs. 446, 448, 450, 452, 441, 454, 456, 458, 460 en 462 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Middelie, sectie D, nrs. 461 en 462 en gemeente Edam, sectie E, nr. 498 tezamen komen.

  • 4. Grens met de gemeente Purmerend

   Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens de bestaande grens tussen Edam-Volendam en Purmerend tot het punt is bereikt waar deze grensomschrijving is aangevangen.

 • B. Aan de gemeente Purmerend wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeente Zeevang en een gedeelte van de op te heffen gemeente Ilpendam. Tevens zal een gedeelte van de gemeente Purmerend (westelijke uitloper) overgaan naar de nieuw te vormen gemeente Wormerland, een en ander in dier voege dat de grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 7, is omschreven.

  • 2. Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder B, sub 5, is omschreven.

  • 3. Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder A, sub 1, is omschreven.

  • 4. Grens met de gemeente Edam-Volendam

   Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder A, sub 4, is omschreven.

  • 5. Grens met de gemeente Zeevang

   Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Edam, Purmerend en Zeevang tezamen komen, volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Zeevang en Purmerend tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 756 en 757 en gemeente Purmerend, sectie I, nr. 246 tezamen komen. Vanaf dat punt volgt de grens van de gemeente Purmerend de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 756, 754, 752, 750, 748, 746, 744, 742, 740, 738, 736, 734, 732, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 859, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 728, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 863, sectie D, nr. 4991, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 725, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4990, 4989, 4986, gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 723, 719, 718, 721, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4984, 4987, 4977, 4983, gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 635, 630, 633, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4981, 4976, 4981, gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 633, 626, 631, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4979, 4974, 4973, 4971 en 4969 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 757, 755, 753, 751, 749, 747, 745, 743, 741, 739, 737, 735, 733, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 857, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 729, gemeente Purmerend, sectie F, nr. 857, sectie D, nr. 4988, gemeente Kwadijk, sectie B, nr. 726, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4988, 4985, gemeente Kwadijk, sectie B, nrs. 722, 720, 722, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4988, 4975, 4982, gemeente Oosthuizen, sectie C, nr. 634, gemeente Purmerend sectie D, nrs. 4982, 4975, 4980, gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 632, 627, 632, gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4980, 4975, 4978, 4972 en 4970 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie D, nrs. 4969 en 4970 en gemeente Beemster, sectie D, nr. 3213 tezamen komen.

  • 5. Grens met de gemeente Beemster

   Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe gemeentegrens in zuidelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Beemster en Purmerend tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie D, nr. 2937 en gemeente Purmerend, sectie E, nrs. 2185 en 2186 tezamen komen.

 • C. Aan de gemeente Graft-De Rijp worden gedeelten van de op te heffen gemeenten Jisp en Wormer toegevoegd, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland

   Deze grens komt te lopen als omschreven in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 2.

  • 2. Grens met de gemeente Uitgeest

   Vanaf het in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 2 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Wormer en Uitgeest, tot het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Uitgeest, Wormer en Akersloot tezamen komen.

  • 3. Grens met de gemeente Akersloot

   Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Akersloot en Wormer tot het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Akersloot, Wormer en Jisp tezamen komen. Vervolgens volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Akersloot en Jisp, tot het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Akersloot, Graft-De Rijp en Jisp tezamen komen.

 • D. Aan de gemeente Zaanstad wordt een gedeelte van de gemeente Wormer en van de gemeente Oostzaan toegevoegd, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 3, is omschreven.

  • 2. Grens met de gemeente Oostzaan

   Vanaf het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Wijdewormer, sectie D, nr. 411 en gemeente Oostzaan, sectie E, nrs. 1358 en 1359 tezamen komen, wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie E, nr. 1358, sectie D, nrs. 2556, 2395, 2396, 2431, 2557, 2431, 2558, 2431, 2559, 2431, 2398, 2431, 2560, 2431, 2561, 2431, 2562, 2431, 2563, 2431, 2564, 2431, 2565, 2431, 2566, 2431, 2567, 2431, 2568, 2431, 2569, 2431, 2570, 2431, 2571, 2431, 2572, 2405, 2573, 2405, 2574, 2405, 2575, 2405, 2576, 2405, 2577, 2405, 2578, 2405, 2579, 2405, 2401, 2405, 2402, 2405, 2403, 2405, 2614, 2626, 2251, 2253, 2250, 2253, 2618, 2253, 2619, 2253, 2247, 2253, 2246, 2253, 2245, 2253, 2244, 2253, 2243, 2253, 2242, 2253, 2241, 2254, 2240, 2475, 2239, 2475, 2238, 2475, 2237, 2475, 2236, 2475, 2235, 2475, 2234, 2475, 2233, 2475, 2232, 2475, 2620, 2475, 2231, 2475, 2230, 2611, 2229, 2611, 2228, 2621 en 2624 enerzijds en gemeente Oostzaan, sectie E, nr. 1359 en sectie D, nrs. 2612, 2615, 2625, 2584, 2622 en 2628 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Oostzaan en Zaanstad wordt bereikt.

   De nieuwe grens volgt laatstgenoemde grens tot deze het punt bereikt waar de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2191 en 1451 laatstgenoemde grens raakt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nr. 2191 enerzijds en sectie C, nrs. 1451, 1213 en 1451 anderzijds tot de bestaande grens tussen de gemeenten Amsterdam en Oostzaan wordt bereikt.

 • E. Aan de gemeente Oostzaan wordt een gedeelte van de gemeente Amsterdam toegevoegd en van Oostzaan wordt een gedeelte aan Zaanstad toegevoegd, een en ander in dier voege dat de grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder B, sub 2, staat omschreven.

  • 2. Grens met de gemeente Amsterdam

   Vanaf het in dit artikel, onder F, sub 2, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Amsterdam en Oostzaan tot het punt waar de grenzen van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2496 en 2498 en gemeente Amsterdam, sectie AH, nr. 338 tezamen komen. Vanaf laatstgenoemd punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2496, 2454, 2439, 2442, 2445, 2451, 2447, 2449, 2453, gemeente Amsterdam, sectie AO, nrs. 2118, 2116, 2115, 2114, gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1849, 1861, 1855, 1845, 1855, 1844, 1829, 1840, 1829, 1837, 1829, 1833, 1829, 1832, 1829, 1810, 1829, 1807, 1829, 1802, 1815, 1798 en 1855 enerzijds en de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie C, nrs. 2498, 2497, 2440, 2497, 2443, 2472, 2474, 2476, 2479, 2482, gemeente Amsterdam, sectie AO, nr. 2117, gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1847, 1850, 1842, 1846, 1851, 1843, 1823, 1841, 1822, 1838, 1821, 1834, 1820, 1831, 1819, 1811, 1818, 1808, 1817, 1803, 1816, 1799 en 1854 anderzijds tot het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AN, nrs. 1855 en 1854 en sectie AP, nrs. 3032 en 3033 tezamen komen.

  • 3. Grens met de gemeente Zaanstad

   Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder F, sub 2 is omschreven.

  • 4. Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 6, is omschreven.

 • F. De grens van de gemeente Amsterdam wordt ten opzichte van de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Broek in Waterland in dier voege gewijzigd dat hij als volgt komt te lopen:

  • 1. Grens met de gemeente Oostzaan

   Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder G, sub 2 is omschreven.

  • 2. Grens met de nieuw te vormen gemeente Landsmeer

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder B, sub 3, is omschreven.

  • 3. Grens met de nieuw te vormen gemeente Waterland

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder A, sub 4, is omschreven.

 • G. Aan de gemeente Zeevang wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeente Edam-Volendam en van de gemeente Zeevang worden gedeelten toegevoegd aan de gemeente Purmerend, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de gemeente Purmerend

   Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder B, sub 5 is omschreven.

  • 2. Grens met de gemeente Edam-Volendam

   Deze grens komt te lopen zoals in dit artikel, onder A, sub 3, is omschreven.

  • 3. Grens in het IJsselmeer

   Vanaf het punt waar de bestaande grens tussen de gemeenten Wester-Koggenland en Zeevang de grens met het gebied, kadastraal bekend gemeente Markerwaard bereikt, volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting een lijn tot het punt met de coördinaten x = 130.605,17 en y = 513.957,92. Hierna volgt de nieuwe grens een lijn tot het punt met de coördinaten x = 132.850,00 en y = 510.200,00. Vervolgens wordt de nieuwe grens gevormd door een lijn tot het punt met de coördinaten x = 134.165,25 en y = 506.351,67. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens een lijn tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Markerwaard, sectie V, nrs. 36, 35 en 34 tezamen komen, zijnde het punt waar deze grensbeschrijving is aangevangen.

 • H. Aan de gemeente Beemster wordt toegevoegd een gedeelte van de gemeente Jisp, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de nieuw te vormen gemeente Wormerland

   Deze grens komt te lopen zoals in artikel 1, tweede lid, onder C, sub 1, is aangegeven.

  • 2. Grens met de gemeente Graft-De Rijp

   Hierna volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 195 en 193 enerzijds en de nrs. van dezelfde gemeente en sectie, 196 en 194 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie F, nr. 1002 en gemeente De Rijp, sectie C, nr. 343 en gemeente Jisp, sectie A, nrs. 193 en 194 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Beemster en Graft-De Rijp tot het punt is bereikt waar de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Beemster tezamen komen.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

 • 1 Voor de secretaris en de ontvanger, dan wel de met toepassing van artikel 127a van de gemeentewet aangewezen ambtenaar of ambtenaren, belast met de taak van ontvanger, van de nieuw te vormen gemeenten Landsmeer, Waterland en Wormerland, gelden de instructies voor evenbedoelde functionarissen van onderscheidenlijk de op te heffen gemeenten Landsmeer, Monnickendam en Wormer, totdat zij door andere zijn vervangen.

 • 2 Voor de vergaderingen van de raad en van burgemeester en wethouders van de nieuw te vormen gemeenten Landsmeer, Waterland en Wormerland, gelden de reglementen van orde voor de vergaderingen van die colleges van onderscheidenlijk de op te heffen gemeenten Landsmeer, Monnickendam en Wormer, totdat zij door andere zijn vervangen.

Artikel 4

Ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling (Stb. 1984, 475), treden de organen en ambtenaren van de nieuw te vormen gemeente:

 • a. Landsmeer in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Ilpendam en Landsmeer;

 • b. Waterland in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken en Monnickendam;

 • c. Wormerland in de plaats van die van de op te heffen gemeenten Jisp, Wormer en Wijdewormer.

Artikel 5

 • 1 Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door:

  • 1. de op te heffen gemeenten Ilpendam en Landsmeer;

  • 2. twee of meer van de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken en Monnickendam;

  • 3. twee of meer van de op te heffen gemeenten Jisp, Wormer en Wijdewormer

  vervallen met ingang van de datum van herindeling.

  De besturen van onderscheidenlijk de nieuw te vormen gemeenten Landsmeer, Waterland en Wormerland treffen in verband hiermee de nodige voorzieningen.

 • 2 Voor de overige gemeenschappelijke regelingen treden, zolang nog geen uitvoering is gegeven aan artikel 14, vierde of vijfde lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling, onderscheidenlijk de in het eerste lid genoemde nieuwe gemeenten in de plaats van de in het eerste lid genoemde op te heffen gemeenten.

Artikel 6

De in artikel 16, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde rechten en verplichtingen gaan van:

 • 1. de op te heffen gemeenten Ilpendam en Landsmeer over naar de nieuw te vormen gemeente Landsmeer;

 • 2. de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken en Monnickendam over naar de nieuw te vormen gemeente Waterland;

 • 3. de op te heffen gemeenten Jisp, Wormer en Wijdewormer over naar de nieuw te vormen gemeente Wormerland.

Artikel 7

Voor de toepassing van de artikelen 17, tweede lid, en 20, tweede lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling treedt de nieuw te vormen gemeente:

 • 1. Landsmeer in de plaats van de op te heffen gemeenten Ilpendam en Landsmeer;

 • 2. Waterland in de plaats van de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken en Monnickendam;

 • 3. Wormerland in de plaats van de op te heffen gemeenten Jisp Wormer en Wijdewormer.

Artikel 8

Een verkiezing als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling wordt gehouden in de nieuw te vormen gemeenten Landsmeer, Waterland en Wormerland, met de voorbereiding waarvan onderscheidenlijk zijn belast de op te heffen gemeenten Landsmeer, Monnickendam en Wormer.

Artikel 9

De in artikel 31, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde ambtenaren gaan voorlopig over in dienst van de nieuw te vormen gemeente:

 • 1. Landsmeer, voor zover het betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Ilpendam en Landsmeer;

 • 2. Waterland, voor zover het betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Broek in Waterland, Katwoude, Marken en Monnickendam;

 • 3. Wormerland, voor zover het betreft de ambtenaren van de op te heffen gemeenten Jisp, Wormer en Wijdewormer.

Artikel 10

De in artikel 42, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde archiefbescheiden gaan van de op te heffen gemeenten:

 • 1. Ilpendam en Landsmeer over naar de nieuw te vormen gemeente Landsmeer;

 • 2. Broek in Waterland, Katwoude, Marken en Monnickendam over naar de nieuw te vormen gemeente Waterland;

 • 3. Jisp, Wormer en Wijdewormer over naar de nieuw te vormen gemeente Wormerland.

Artikel 11

In het gebied waarop deze wet van toepassing is blijft de organisatie van het Korps Rijkspolitie gelijk aan die op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling tot het tijdstip waarop Onze Minister van Justitie de organisatie van dat Korps in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Politiewet (Stb. 1957, 244) heeft gebracht.

Artikel 14

Door Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt voor zover nodig binnen één maand na inwerkingtreding van deze wet de definitieve grensbeschrijving vastgelegd.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 27 juni 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de twaalfde juli 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven