Wet tijdelijke verhoging bijdragen Wet individuele huursubsidie

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-07-1991 t/m heden

Wet van 27 juni 1990, tot tijdelijke verhoging van op grond van de Wet individuele huursubsidie toe te kennen bijdragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met het oog op het behoud van de koopkracht bepaalde bijdragen die op grond van de Wet individuele huursubsidie worden verstrekt tijdelijk te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

In afwijking van artikel 25, aanhef en onder a van de Wet individuele huursubsidie (Stb. 1990, 394) vervangt onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het bedrag, genoemd in artikel 7, eerste lid, onder a, van deze wet met ingang van 1 juli 1991 voor de periode van 1 juli 1991 tot 1 juli 1992 door een bedrag, gelijk aan het te vervangen bedrag, verhoogd met 4½ procent en daarna afgerond op het naast hogere veelvoud van f 5,-.

Artikel II

In afwijking van artikel 25, aanhef en onder c, van de Wet individuele huursubsidie vervangt Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het eerste bedrag, genoemd in artikel 7, derde lid, van deze wet met ingang van 1 juli 1991 voor de periode van 1 juli 1991 tot 1 juli 1992 door een bedrag, gelijk aan het te vervangen bedrag, eerst verminderd met f 780,-, vervolgens verhoogd met 4½ procent, daarna verhoogd met f 780,- en tenslotte afgerond op het naast hogere veelvoud van f 5,-.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 juni 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven