Privacyreglement alimentatie-administratie raden voor de kinderbescherming

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-07-1990 t/m heden

Privacyreglement alimentatie-administratie raden voor de kinderbescherming

De staatssecretaris van justitie,

Overwegende dat, ingevolge de artikelen 19, 20 en 22 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) een reglement dient te worden vastgesteld voor de geautomatiseerde alimentatie-administratie bij de raden voor de kinderbescherming;

Besluit het volgende reglement vast te stellen:

Par. 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de registratie:

de geautomatiseerde alimentatie-administratie bij een raad voor de kinderbescherming;

b. houder:

de raad voor de kinderbescherming

c. beheerder:

het hoofd van administratie bij de raad voor de kinderbescherming;

d. bewerker:

het Rijkscomputercentrum;

e. jeugdige:

een persoon die de leeftijd van 21 jaren nog niet heeft bereikt.

Artikel 2. Doelstelling

De registratie heeft ten doel een vereenvoudiging van de procedure tot inning en bestemming van gelden ten behoeve van jeugdigen, voor zover één en ander geschiedt door een raad voor de kinderbescherming.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden

 • 1 De houder is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de registratie en treft daartoe de nodige voorzieningen op het gebied van organisatie en beveiliging.

 • 2 De beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Voor het geheel of gedeelte van de apparatuur dat de bewerker onder zich heeft, heeft deze een gelijke verantwoordelijkheid als die welke krachtens het eerste lid op de houder rust.

Artikel 4. Invoer en verwerking van de gegevens

De invoer en verwerking van de in de registratie opgenomen gegevens, met inbegrip van de verbetering, aanvulling of verwijdering daarvan geschiedt op de financiële afdeling van de raad door daartoe door of namens de houder van de registratie aangewezen ambtenaren.

Par. 2. Registratie en herkomst van gegevens

Artikel 5. Personen omtrent wie gegevens zijn opgenomen

In de registratie worden uitsluitend persoonsgegevens opgenomen over:

 • a. personen, die ingevolge de wet, rechterlijke beslissing of krachtens overeenkomst zijn verplicht tot een bijdrage ten behoeve van een jeugdige;

 • b. de tot het ontvangen van deze bijdragen gerechtigden;

 • c. de jeugdigen ten behoeve van wie de bijdragen zijn bestemd.

Artikel 6. Opgenomen gegevens

Ten aanzien van de in artikel 5 bedoelde personen worden in de registratie uitsluitend de volgende gegevens opgenomen:

 • -

  dossiernummer;

 • -

  naam, voorletters en geboortedatum;

 • -

  geslacht;

 • -

  adres;

 • -

  woonplaats;

 • -

  giro-, bankrekeningnummer;

 • -

  rechterlijke instantie die de bijdrage heeft opgelegd;

 • -

  datum van beslissing/overeenkomst;

 • -

  hoogte van de bijdrage, alsmede eventuele uitsluiting van de indexatie;

 • -

  periodiciteit van de bijdrage;

 • -

  datum van ingang van de betalingsplicht;

 • -

  bedrag achterstand;

 • -

  datum waarop de betalingsplicht eindigt;

 • -

  kosten verbonden aan de inning.

Artikel 7. Herkomst van de gegevens

De gegevens die in de registratie zijn opgenomen zijn slechts afkomstig van:

 • -

  rechterlijke instanties;

 • -

  personen, bedoeld in artikel 5.

Par. 3. Verwijdering van gegevens

Artikel 8. Verwijdering van opgenomen gegevens

 • 1 Verwijdering van opgenomen gegevens vindt plaats binnen een jaar en zes maanden nadat aan de betalingsverplichting is voldaan.

 • 2 Indien blijkt dat gegevens ten onrechte, onjuist danwel onvolledig in de registratie zijn opgenomen, draagt de houder zorg voor een zo spoedig mogelijke verwijdering, verbetering of aanvulling van die gegevens. De op grond van dit lid verwijderde gegevens worden vernietigd.

Par. 4. Toegang tot en verstrekking van gegevens uit de registratie

Artikel 9. Rechtstreekse toegang tot de registratie

Rechtstreekse toegang tot de registratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen persoonsgegevens is, voor zover nodig voor de uitoefening van hun taak en met inachtneming van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, voorbehouden aan:

 • -

  de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de raad voor de kinderbescherming;

 • -

  het hoofd en de ambtenaren van de financiële afdeling van de raad voor de kinderbescherming;

 • -

  de door het hoofd van het Rijkscomputercentrum daartoe aangewezen personen, werkzaam bij dat computercentrum, voor zover een goede werking van de registratie hun toegang vereist.

Artikel 10. Personen aan wie gegevens worden verstrekt

 • 1 Uit de registratie worden uitsluitend aan de volgende personen of instanties persoonsgegevens verstrekt:

  • -

   ambtenaren van het ministerie van Justitie, die met het toezicht, dan wel de controle op de registratie zijn belast, voor zover nodig voor de uitoefening van hun taak;

  • -

   instellingen met een taak op het gebied van het betalingsverkeer, voor zover de verstrekking nodig is voor het verrichten of ontvangen van betalingen welke samenhangen met de inning of bestemming van bijdragen ten behoeve van jeugdigen, en andere instanties die daarbij in bijzondere gevallen betrokken zijn;

  • -

   personen behorende tot de in artikel 5 genoemde categorieën, voor zover het betreft de bijdrage waarbij zij zijn betrokken;

  • -

   ambtenaren van een raad voor de kinderbescherming voor zover de informatieverstrekking het in artikel 2 genoemde doel dient.

 • 2 Verstrekking van persoonsgegevens aan andere dan in het eerste lid bedoelde personen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, kan alleen plaatsvinden nadat daartoe schriftelijk toestemming is verkregen van de minister van Justitie en met inachtneming van de door deze gestelde voorwaarden.

 • 3 Van elke verstrekking van gegevens aan de in het eerste en het tweede lid van dit artikel bedoelde personen en instanties wordt deugdelijk aantekening gehouden.

Par. 5. Kennisneming en correctie van opgenomen gegevens

Artikel 11. Recht op kennisneming door geregistreerde van opgenomen persoonsgegevens

 • 1 De geregistreerde of – indien deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt danwel onder curatele is gesteld – diens wettelijke vertegenwoordiger, kan de houder verzoeken hem mede te delen of en zo ja welke op de geregistreerde betrekking hebbende persoonsgegevens zijn opgenomen.

 • 2 Een zodanig verzoek dient schriftelijk te worden gericht aan de houder van de betreffende registratie, onder vermelding van het dossiernummer en naam.

 • 3 Bij het verzoek om kennisneming van opgenomen gegevens kan verzoeker de houder tevens vragen de herkomst van de opgenomen gegevens mede te delen.

 • 4 Voordat aan het verzoek wordt voldaan dient verzoeker zich ter vaststelling van zijn identiteit te legitimeren door overlegging van een geldig legitimatiebewijs dan wel een copie daarvan.

 • 5 De houder beantwoordt het verzoek binnen een maand na ontvangst schriftelijk, vergezeld van de nodige toelichting.

 • 6 Een verzoek om kennisneming van opgenomen gegevens wordt ingevolge artikel 30 van de Wet persoonsregistraties geweigerd, indien dit noodzakelijk is om de persoonlijke levenssfeer van een ander dan verzoeker te beschermen

 • 7 Een weigering op het verzoek wordt door de houder met redenen omkleed. Hierbij wordt aangegeven waar, op welke wijze en tegen welke kosten tegen de beslissing van de houder kan worden opgekomen.

Artikel 12. Correctierecht van geregistreerde met betrekking tot opgenomen persoonsgegevens

 • 1 Degene aan wie overeenkomstig artikel 11 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien de gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.

 • 3 Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek bericht de houder schriftelijk of, en in hoeverre hij daaraan voldoet. Artikel 11, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 13. Kennisneming van verstrekking van gegevens

 • 1 De geregistreerde of – indien deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt danwel onder curatele is gesteld – diens wettelijke ve tegenwoordiger kan de houder tevens verzoeken hem mede te delen of en zo ja welke op de geregistreerde betrekking hebbende gegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de registratie aan derden zijn verstrekt.

Par. 6. Slotbepalingen

Artikel 14. Bekendmaking en terinzagelegging

 • 1 Dit reglement wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Het reglement ligt voor ieder ter inzage bij:

  • -

   de houder van de registratie;

  • -

   de afdeling pers- en publieksvoorlichting van het ministerie van justitie.

Artikel 15

 • 1 Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 1990.

 • 2 Het reglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement alimentatie-administratie raden voor de kinderbescherming’.

's-Gravenhage, 25 juni 1990

De

staatssecretaris

van Justitie,
namens de

staatssecretaris

,
De

Directeur-Generaal Jeugdbescherming en Delinkwentenzorg

mr. H.B. Greven

Naar boven