Regeling ex. artikel 3a Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 20-03-2014.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-07-1990 t/m 19-03-2014

Regeling ex. artikel 3a Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3a, derde lid, van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1990, 240),

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Op motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1990, 240), die zijn uitgerust met een dieselmotor en behoren tot een goedgekeurd type, dient het symbool, bedoeld in bijlage IX van de richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (72/306/EEG, PbEG L 190) met daarop vermeld de gecorrigeerde waarde van de absorptiecoëfficiënt, bedoeld in bijlage IV van die richtlijn, op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats te zijn aangebracht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Het symbool bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging dient ten minste te bevatten:

  • a. het automerk en type;

  • b. het typegoedkeuringsnummer zoals afgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor het type motorrijtuig met gasapparatuur;

  • c. het unieke nummer van de relevante onderdelen van de gasapparatuur;

  • d. het toerental van de stationaire afstelling en daarbij het gehalte aan koolstofmonoxide in de vorm van:

   bij N1 = /min–1: CO = % vol.

 • 2 Bij de in het eerste lid, onder d, bedoelde gegevens dient tevens een tolerantieband aangegeven te worden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Het symbool, bedoeld in artikel 2, dient duidelijk leesbaar en onuitwisbaar te zijn en bestand te zijn tegen de stoffen die in de garagebranche gebruikelijk zijn. Voorts dient het niet zonder beschadiging te kunnen worden verwijderd.

 • 2 De afmeting van het symbool is ten minste 4 cm bij 10 cm.

 • 3 Het symbool dient te worden aangebracht in de motorruimte.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De Regeling van de Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Verkeer en Waterstaat van 12 maart 1981, nr. 50273, Afdeling DGMH/L, Stcrt. 55, ter uitvoering van art. 3a, tweede lid, van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1990.

's-Gravenhage, 18 juni 1990

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De

minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.

J. G. M. Alders

Naar boven