Instelling Adviescommissie Milieuvriendelijke Agrificatie

[Regeling vervallen per 21-10-2007.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 22-06-1990 t/m 20-10-2007

Instelling Adviescommissie Milieuvriendelijke Agrificatie

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende, dat in het kader van de Stimuleringsregeling milieuvriendelijke agrificatie (Stcrt. 1989, 248) financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor projecten van ondernemers en samenwerkingsverbanden die aan de voorwaarden van deze regeling voldoen.

Overwegende, dat het wenselijk is dat een Commissie van deskundigen uit het bedrijfsleven en van onderzoeksinstellingen de minister adviseert omtrent de voor de in het kader van voornoemde regeling ingediende subsidieaanvragen:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. commissie:

adviescommissie inzake de stimulering van milieuvriendelijke agrificatie;

c. stimuleringsregeling:

Stimuleringsregeling milieuvriendelijke agrificatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

Er is een adviescommissie inzake de stimulering van milieuvriendelijke agrificatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

 • 1 De Commissie heeft tot taak de minister, zo mogelijk binnen drie maanden na afloop van de betrokken aanvraagperiode, gemotiveerd te adviseren over de aanvragen voor een bijdrage voor haalbaarheids- en onderzoeksprojecten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b en c, van de stimuleringsregeling.

 • 2 Het advies, als bedoeld in het eerste lid, betreft het oordeel over de vraag of aan alle voorwaarden voor de toezegging van een bijdrage is voldaan en houdt met name een toetsing in aan de criteria van artikel 12, tweede lid, van de stimuleringsregeling. Het advies behelst tevens de toekenning van een rangorde conform het bepaalde in artikel 12, derde lid van de stimuleringsregeling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

 • 1 De Commissie heeft vijf leden.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. de heer drs. W. C. Bus te Haren, tevens voorzitter;

  • b. de heer dr. T. J. Buma te Leeuwarden;

  • c. de heer Prof. dr. ir. J. A. M. de Bont te Nijmegen;

  • d. de heer dr. G. Pol te Blokker;

  • e. mevrouw dr. ir. M. P. C. Weijnen te Leiden.

 • 3 De minister voorziet in het secretariaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen over een uit te brengen advies. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

Leden van de Commissie nemen niet deel aan de voorbereiding en de vaststelling van een advies, indien zij:

 • a. uit anderen hoofde dan hun taak bij de Commissie betrokken zijn bij de desbetreffende aanvraag voor een bijdrage;

 • b. belang hebben bij het al dan niet toekennen van een bijdrage op een ingediende aanvraag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

Ter uitvoering van haar taak kan de Commissie door tussenkomst van het secretariaat onder meer:

 • a. zich tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen;

 • b. daarvoor in aanmerking komende personen ter vergadering uitnodigen om hun mening uiteen te zetten of inlichtingen te verstrekken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

Voor de leden van de Commissie en voor alle personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden van de Commissie geldt een geheimhoudingsplicht ter zake van gegevens verstrekt of verkregen in het kader van de stimuleringsregeling waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden indien voor hen niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, en behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of uit hun taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit Algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en visserij. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 31 maart 1990.

 • 2 Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 18 juni 1990

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

voor deze:

De

secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

Naar boven