Regeling beheer resten en gebruikte verpakkingen houtverduurzamingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 08-05-2002 t/m 16-10-2007

Regelen beheer resten en gebruikte verpakkingen houtverduurzamingsmiddelen

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 13, derde lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit;

Gezien het advies van de Bestrijdingsmiddelencommissie (advies van 4 oktober 1989);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. houtverduurzamingsmiddelen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de wet, bestemd om te worden gebruikt voor de behandeling of bescherming van hout;

  • b. resten: houtverduurzamingsmiddelen, niet vermengd met andere stoffen of produkten, in hun oorspronkelijke verpakking, die door gebruiker niet meer voor gebruik zijn bestemd of niet meer zijn toegelaten;

  • c. gebruikte verpakkingen: verpakkingen of delen van verpakkingen van houtverduurzamingsmiddelen die volledig zijn geledigd;

  • d. leverancier: degene die rechtstreeks houtverduurzamingsmiddelen levert aan de gebruiker.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Het is verboden resten en gebruikte verpakkingen op een andere wijze te verwijderen dan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 en 4.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

  • 1 De gebruiker van een houtverduurzamingsmiddel is verplicht de resten en gebruikte verpakkingen aan de leverancier terug te geven.

  • 2 Op alle verpakkingen van houtverduurzamingsmiddelen moet zijn vermeld: Resten en de gebruikte verpakkingen moeten worden ingeleverd bij de leverancier van het houtverduurzamingsmiddel. De zin wordt op het etiket vet gedrukt, omkaderd en geplaatst tussen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De leverancier is verplicht de hem aangeboden resten en gebruikte verpakkingen van door hem geleverde houtverduurzamingsmiddelen in ontvangst te nemen, op te slaan en overeenkomstig volgens de bij of krachtens de Wet milieubeheer gestelde voorschriften te doen beheren.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. carbolineum en schimmelwerende verf en de verpakkingen daarvan;

  • b. houtverduurzamingsmiddelen in verpakking met een netto inhoudsgewicht kleiner of gelijk aan 10 kilogram dan wel een netto volume kleiner dan of gelijk aan 10 liter.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1990, met uitzondering van artikel 3, tweede lid, dat in werking treedt met ingang van 1 september 1990.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als Regeling beheer resten en gebruikte verpakkingen houtverduurzamingsmiddelen.

's-Gravenhage, 11 juni 1990

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Naar boven