Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 06-07-2001 t/m 31-12-2004

Besluit van 7 juni 1990, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake de financiering van de uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 5 januari 1990, VTA/VERZ/FC-411755;

Gelet op artikel 40, eerste en tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129);

De Raad van State gehoord (advies van 9 april 1990, nr. W13.90.0013);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 mei 1990 VMP/FAV-414021;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

In het bepaalde bij of krachtens dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Het College zorgverzekeringen vergoedt uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten jaarlijks aan de uitvoeringsorganen de kosten van verstrekkingen en uitkeringen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft het College zorgverzekeringen jaarlijks een aanwijzing ter zake van de voor alle uitvoeringsorganen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren en het centraal administratiekantoor tezamen voor dat kalenderjaar ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

  • 1 Het College zorgverzekeringen stelt jaarlijks, in het kader van de verdeling van de voor het kalenderjaar krachtens artikel 3 besteedbare middelen, de voor ieder uitvoeringsorgaan afzonderlijk ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen vast ter dekking van de beheerskosten die zij maken anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor of regionaal contactkantoor.

  • 2 De vaststelling van de besteedbare middelen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt aan de hand van de door het College zorgverzekeringen vast te stellen beleidsregels.

  • 3 De in het tweede lid bedoelde beleidsregels behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 4 In geval van onthouding van goedkeuring aan een beleidsregel stelt het College zorgverzekeringen met inachtneming van door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te geven instructies een nieuwe beleidsregel vast.

  • 5 Indien Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de in het vierde lid bedoelde beleidsregel eveneens goedkeuring onthoudt, stelt hij ter zake zelf de beleidsregel vast.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

  • 1 Het College zorgverzekeringen stelt jaarlijks, in het kader van de verdeling van de voor het kalenderjaar krachtens artikel 3 besteedbare middelen, de voor ieder verbindingskantoor en regionaal contactkantoor afzonderlijk besteedbare middelen vast ter dekking van de beheerskosten die het in de hoedanigheid van verbindingskantoor of regionaal contactkantoor maakt.

  • 2 De vaststelling van de besteedbare middelen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt aan de hand van door het College zorgverzekeringen vast te stellen beleidsregels. Ten aanzien van die beleidsregels is artikel 4, derde tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Het College zorgverzekeringen stelt jaarlijks, in het kader van de verdeling van de voor het kalenderjaar krachtens artikel 3 besteedbare middelen, vast welke middelen voor het centraal administratiekantoor maximaal besteedbaar zijn ter dekking van zijn beheerskosten in dat kalenderjaar.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

  • 1 Het College zorgverzekeringen keert jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten aan een uitvoeringsorgaan de voor dat uitvoeringsorgaan voor het desbetreffende kalenderjaar krachtens artikel 4, eerste lid, vastgestelde besteedbare middelen uit.

  • 2 Indien een uitvoeringsorgaan op een naar het oordeel van het College toezicht onverantwoorde wijze op beheerskosten bespaart, wordt de uitkering, bedoeld in het eerste lid, voor het desbetreffende kalenderjaar door het College zorgverzekeringen verlaagd met het bedrag van die besparing.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Het College zorgverzekeringen keert jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten aan de verbindingskantoren en regionale contactkantoren, de voor hen ingevolge artikel 5, eerste lid, vastgestelde besteedbare middelen uit. Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Het College zorgverzekeringen doet jaarlijks uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten uitkeringen aan het centraal administratiekantoor ter dekking van de door hem werkelijk gemaakte beheerskosten tot ten hoogste de voor hem voor het kalenderjaar besteedbare middelen. Ter bepaling van de door het centraal administratiekantoor werkelijk gemaakte beheerskosten wordt een eventueel tekort uit voorgaande jaren mede in aanmerking genomen.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Het College toezicht is bevoegd opgaven en gegevens van een uitvoeringsorgaan, verbindingskantoor, regionaal contactkantoor en het Centraal administratiekantoor, die van invloed zijn op de omvang van de ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen en op de hoogte van de vergoedingen en uitkeringen ingevolge dit besluit, op hun juistheid te beoordelen en te verbeteren.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Het College zorgverzekeringen bepaalt met inachtneming van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en het bepaalde bij en krachtens het Besluit regeling vergoeding bijzondere ziektekostenverzekering, de wijze van betaalbaarstelling van de uitkeringen ingevolge dit besluit.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van zijn bekendmaking in het Staatsblad en werkt terug tot en met 1 januari 1990.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 23-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 7 juni 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de vijfde juli 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven