Instelling Commissie analyse asielprocedure en opvang asielzoekers

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 27-06-1990 t/m 01-01-2005

Instelling Commissie analyse asielprocedure en opvang asielzoekers

De staatssecretaris van Justitie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van ministers van 9 februari 1990;

Overwegende dat behoefte bestaat aan een analyse van de procedurele en praktische aspecten van de asielzoekersproblematiek in Nederland,

Besluit:

Instelling, taak en rapportage

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Er is een commissie analyse asielprocedure en opvang van asielzoekers, verder te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie heeft tot taak:

Het analyseren van de procedures van behandeling van aanvragen om asiel alsmede van de wijze van opvang van asielzoekers in Nederland met het oog op de doelmatigheid van de huidige werkwijze, gezien in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het geldende internationale en nationale recht; het op grond van deze analyses doen van voorstellen om de procedures waar mogelijk doelmatiger en sneller te doen verlopen, met inbegrip van voorstellen voor het wegnemen van knelpunten door middel van wetswijziging.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie rapporteert uiterlijk 1 november 1990

Samenstelling

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie is als volgt samengesteld:

a. lid tevens voorzitter:

mr A. Mulder, oud lid van de Raad van State;

b. leden:
 • -

  prof.mr. C.A. Groenendijk, hoogleraar rechtssociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen;

 • -

  prof. mr. P. H. Kooijmans, hoogleraar volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden;

 • -

  drs. L. Lamers, voormalig Directeur-Generaal Sociale Zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • -

  prof. mr. H. Meijers, emeritus hoogleraar volkenrecht aan de Universiteit van Amsterdam;

 • -

  ir. drs. W. J. Vrakking, buitengewoon hoogleraar Innovatie en Intern Ondernemerschap aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam;

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door twee ambtenaren van het ministerie van Justitie.

Inrichting en werkwijze

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De staatssecretaris van Justitie kan, na overleg niet de voorzitter van de commissie, nadere voorzieningen treffen ten behoeve van het secretariaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De commissie kan ter voorbereiding van door haar uit te brengen voorstellen, subcommissies instellen, waarin ook personen van buiten de commissie zitting hebben.

 • 2 In elk der subcommissie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft tenminste een lid van de commissie of van het secretariaat zitting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De voorzitter van de commissie en de voorzitters van de subcommissies als bedoeld in artikel 7 zijn bevoegd deskundigen uit te nodigen om aan de beraadslagingen in de commissie dan wel de subcommissies deel te nemen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie en de subcommissies als bedoeld in artikel 7 kunnen zich wenden tot overheidsdiensten, openbare en particulieren instellingen en groeperingen voor het verkrijgen van de inlichtingen die zij behoeven.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie is bevoegd ter voorbereiding van haar voorstellen studies door derden te doen verrichten. Voordat studie opdrachten kunnen worden verleend, dienen deze te zijn goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie is bevoegd nadere regelen te stellen omtrent haar werkwijze en de werkwijze van de in artikel 8 genoemde subcommissies.

Slotbepaling

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer, treedt in werking met ingang van de dag na die van dagtekening.

's-Gravenhage, 7 juni 1990

De

staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven