Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen Wet milieugevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 08-10-2005.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 07-10-2005

Besluit van 6 juni 1990 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen Wet milieugevaarlijke stoffen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 juni 1989, nr. MJZ29689043, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Overwegende dat het - ten einde volledig uitvoering te geven aande Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake detergentia 73/404 (PbEG L 347), gewijzigd bij de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 maart 198686/94 (PbEG L 80), alsmede aan de daarmee samenhangende Richtlijnen inzake de controlemethoden met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van anionactieve en niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 73/405 (PbEG L 347), 82/242 en 82/243 (PbEG L 109) - noodzakelijk is de geldende regels ter bescherming van het milieu tegen verontreiniging door oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen aan te vullen en opnieuw vast te stellen;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639) en op artikel 34 van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214);

Gezien het advies van de Centrale raad voor de milieuhygiëne (advies van 16 januari 1989, nr. S-89/66);

De Raad van State gehoord (advies van 11 oktober 1989, nr. W08.89.0364);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 mei 1990, nr. MJZ30590063, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-10-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder een wasmiddel: een produkt dat is vervaardigd met het oog op de uitoefening van een reinigende werking en dat in ieder geval één of meer oppervlakte-actieve stoffen bevat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-10-2005]

Het is verboden een wasmiddel dat niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eis, in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of toe te passen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-10-2005]

  • 1 Een wasmiddel moet voldoen aan de eis dat de gemiddelde biologische afbreekbaarheid van de daarin aanwezige oppervlakte-actieve stoffen ten minste 90% bedraagt voor elk van de volgende categorieën: de anionactieve, de kationactieve, de niet-ionische en de amfolitische oppervlakte-actieve stoffen.

  • 2 Wat de anionactieve oppervlakte-actieve stoffen betreft, wordt een wasmiddel geacht aan de in het eerste lid gestelde eis te voldoen, indien een onderzoek op voet van het bepaalde in artikel 2 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1973, nr. 73/405 (PbEG 1973, L 347), zoals laatstelijk gewijzigd bij de Richtlijn van 31 maart 1982, nr. 82/243 (PbEG 1982, L 109), geen ongunstiger resultaat oplevert dan het in die bepaling gestelde.

  • 3 Wat de niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen betreft wordt en wasmiddel geacht aan de in het eerste lid gestelde eis te voldoen, indien een onderzoek op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1982, nr. 82/242 (PbEG 1982, L 109), geen ongunstiger resultaat oplevert dan het in die bepaling gestelde.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 08-10-2005]

  • 1 Het is verboden een wasmiddel in een voor de verbruiker bestemde verpakking in Nederland in te voeren of aan een ander ter beschikking te stellen indien op de buitenzijde van die verpakking niet duidelijk en onuitwisbaar de volgende aanduidingen zijn aangebracht:

    • a. de naam van het produkt;

    • b. de naam of de handelsnaam en het adres of gedeponeerde merk vandegene die voor het in Nederland invoeren of aan een ander terbeschikking stellen verantwoordelijk is.

  • 2 Het eerste lid geldt niet voor een wasmiddel met betrekking waartoe aannemelijk wordt gemaakt dat het niet is bestemd voor een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of voor een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en dat zich niet bevindt op een voor het publiek toegankelijke plaats waar een handelsbedrijf wordt uitgeoefend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 08-10-2005]

Het Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen (Stb. 1977, 474) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 08-10-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen Wet milieugevaarlijke stoffen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 6 juni 1990

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de zesentwintigste juni 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven