Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 01-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen IW
Iw 1990
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0004770
Rechtsgebied Belastingrecht | Invorderingsrecht
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit belasting- en invorderingsrente
 2. Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen
 3. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 4. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 5. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 6. Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing
 7. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
 8. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 9. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 10. Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)
 11. Wijziging uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (1993)
 12. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (1998)
 13. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
 14. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 15. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 16. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 17. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 18. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008
 19. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 20. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 21. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 22. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 23. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 25. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 26. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 27. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 30. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 31. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)
 32. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)
 33. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 34. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 35. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 36. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 37. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 2. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 3. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 4. Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
 5. Invorderingswet 1990, uitstelbeleid jegens exploitanten van kansspelautomaten
 6. Leidraad Invordering 2008
 7. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 8. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 9. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008
 10. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008 (aanpassing wetgeving per 1 januari 2014 en introductie bijzondere uitstelfaciliteit erfbelasting)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 10:15
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 67, 76
 5. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 6. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 7. Besluit Onderlinge overlegprocedures
  Tekst: tekst
 8. Besluit aanwijzing beslagleggende partijen ex art. XXIIIc Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Bijlage: Beslagleggende partijen als bedoeld in artikel 1
 9. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 10. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 11. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 12. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 13. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 14. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 15. Gemeentewet
  Artikelen: 231, 233a, 249
 16. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 17. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, invordering, lease, leaseregeling, goed koopmansgebruik
  Tekst: tekst
 18. Invoeringswet Douanewet
 19. Invoeringswet Invorderingswet 1990
  Artikelen: LVII, LVIII, LXI, LXII
 20. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 27
 21. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: VI, XIII
 22. Invoeringswet Wet op de accijns
  Artikel: XIII
 23. Invorderingswet 1990
  Artikel: 72
 24. Kostenwet invordering rijksbelastingen
  Artikel: 1
 25. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaired.divisie: 6
 26. Mijnbouwwet
  Artikel: 72
 27. Overgangsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 4
 28. Provinciewet
  Artikelen: 227a, 227d
 29. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 30. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 31. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 32. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 33. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 34. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 35. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 1
 36. Uitvoeringsregeling overdracht taken OGB
  Artikelen: 2, 3
 37. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 38. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 39. Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 7
 40. Waterschapswet
  Artikelen: 123, 125a, 138
 41. Waterwet
  Artikel: 7.13
 42. Wedervergeldingswet zeescheepvaart
  Artikel: 9
 43. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 44. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 45. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 71r
 46. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.5
 47. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38i, 65
 48. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 6.1
 49. Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
 50. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 5.3
 51. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.40
 52. Wet op de accijns
  Artikel: 77
 53. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 54. Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
  Artikel: 1
 55. Wet overgang belastingheffing in euro's
  Artikel: 1
 56. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 4.4
 57. Wet terugvordering staatssteun
  Artikelen: 2, 7
 58. Wet uitstel van betaling exitheffingen
 59. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: II
 60. Wet vervoer over zee
  Artikel: 19b
 61. Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
  Artikelen: 15, 28, 37
 62. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
 63. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (herziening stelsel van bestuurlijke boeten en fiscale strafrecht)
 64. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, etc.)
  Artikel: IV
 65. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (technische aanpassingen 1999)
  Artikel: IX
 66. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz.
 67. Wijzigingswet belastingwetten (fiscale structuurversterking)
  Artikel: IX
 68. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 IV)
  Artikel: XI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35523
Aanhangig 35930
Aanhangig 36128
Aanhangig 36309
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 330 35910
Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303
Wijziging 21-12-2022
samen met
21-12-2016
Stb. 2022, 530
samen met
Stb. 2016, 546
36107
samen met
34554
Wijziging 03-12-2014
samen met
18-12-2013
Stb. 2014, 481
samen met
Stb. 2013, 567
33950
samen met
33754
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 280 31301
01-01-2025 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 508 36425 20-12-2023 Stb. 2023, 508
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 503 36423 20-12-2023 Stb. 2023, 503
t/m 01-01-2023 1) Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 501 36420 20-12-2023 Stb. 2023, 501
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
Wijziging 16-10-2023 Stb. 2023, 381 08-11-2023 Stb. 2023, 408
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 510 36369 20-12-2023 Stb. 2023, 510
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 41 36212 20-03-2023 Stb. 2023, 97
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 536 36207 21-12-2022 Stb. 2022, 536
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 531 35496 21-12-2022 Stb. 2022, 531
t/m 01-07-2009 2) Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
t/m 02-06-2021 3) Wijziging 02-11-2022 Stb. 2022, 433 36151 02-11-2022 Stb. 2022, 434
Wijziging 08-12-2021 Stb. 2021, 612 35708 08-12-2021 Stb. 2021, 612
Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513
Wijziging 20-12-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 518
samen met
Stb. 2017, 110
34786
samen met
34628
30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 15-06-2020 Stb. 2020, 192
t/m 01-06-2020 4) Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 17-06-2020 Stb. 2020, 196
Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017 Stb. 2017, 115
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508
t/m 18-09-2018 5) Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
Wijziging 21-02-2018
samen met
20-12-2017
Stb. 2018, 75
samen met
Stb. 2017, 518
34753
samen met
34786
26-03-2018 Stb. 2018, 99
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
t/m 01-01-2017 6) Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 115 34555 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
t/m 25-10-2016 7) Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
Wijziging 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164
t/m 15-09-2015 8) Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
t/m 15-09-2015 9) , t/m 29-10-2015 10) Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
t/m 01-01-2013 11) , t/m 10-10-2013 12) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 378 34196 14-10-2015 Stb. 2015, 379
Wijziging 19-03-2015 Stcrt. 2015, 8477 19-03-2015 Stcrt. 2015, 8477
t/m 01-04-2014 13) Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
t/m 01-01-2013 14) , t/m 01-01-2014 15) Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 568 33755 18-12-2013 Stb. 2013, 568
t/m 01-12-2013 16) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-12-2013 Stb. 2013, 567
t/m 01-01-2013 17) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 01-01-2013 18) Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 25-11-2013 Stb. 2013, 468
t/m 29-11-2011 19) Wijziging 14-05-2013 Stb. 2013, 183 33262 14-05-2013 Stb. 2013, 183
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 670 33405 20-12-2012 Stb. 2012, 670
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 01-11-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 639
33245
samen met
33003
22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
t/m 01-07-2009 20) Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 20-06-2011 Stb. 2011, 308
Wijziging 03-07-2008
samen met
26-04-2007
samen met
07-07-2006
Stb. 2008, 262
samen met
Stb. 2007, 160
samen met
Stb. 2006, 330
31404
samen met
30961
samen met
29849
20-06-2011 Stb. 2011, 308
t/m 01-07-2009 21) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
t/m 01-01-2010 22) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 847 32276 23-12-2010 Stb. 2010, 848
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 28-04-2010 Stb. 2010, 176
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 25-03-2010 Stb. 2010, 139
t/m 01-07-2009 23) , t/m 01-01-2005 24) , t/m 01-01-2009 25) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 546 31907 14-12-2009 Stb. 2009, 565
Wijziging 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
31206
samen met
30322
23-09-2009 Stb. 2009, 407
t/m 29-06-2009 26) Wijziging 08-07-2009 Stb. 2009, 304 31990 08-07-2009 Stb. 2009, 304
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
t/m 01-01-2008 27) Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
t/m 11-07-2008 28) , t/m 01-01-2007 29) Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
rectificatie in
Stb. 2008, 567
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
t/m 01-01-2008 30) Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 577 30432 20-12-2007 Stb. 2007, 577
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
t/m 01-01-2006 31) , t/m 01-03-2005 32) Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
t/m 01-03-2005 33) , t/m 01-01-2006 34) Wijziging 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
31206
samen met
30322
20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
t/m 11-03-2004 35) , t/m 01-01-2005 36) Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 227 29944 11-05-2005 Stb. 2005, 253
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 657 29678 16-12-2004 Stb. 2004, 657
t/m 11-03-2005 37) , t/m 11-03-2004 38) Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
t/m 04-09-2003 39) Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 305 25035 19-06-2003 Stb. 2003, 305
Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 306 25264 19-06-2003 Stb. 2003, 305
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 13-12-2002 Stb. 2002, 633
Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 12-12-2002
samen met
11-12-2002
Stb. 2002, 617
samen met
Stb. 2002, 618
t/m 01-01-2001 40) Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 12-09-2002 Stb. 2002, 478 28183 12-09-2002 Stb. 2002, 478
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 330 28189 25-06-2002 Stb. 2002, 336
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
31-10-2001 t/m 01-07-2001 41) Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 14-12-2000
samen met
14-12-2000
samen met
11-05-2000
Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, 567
samen met
Stb. 2000, 216
27466
samen met
27209
samen met
26728
11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-06-2000 Wijziging 24-05-2000 Stb. 2000, 227 26941 24-05-2000 Stb. 2000, 227
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820 22-12-1999 Stb. 1999, 579
t/m 01-01-1997 42) Wijziging 16-12-1999 Stb. 1999, 556 26852 16-12-1999 Stb. 1999, 556
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-06-1999 Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 211 26020 29-04-1999 Stb. 1999, 211
01-04-1999 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 723 26147 17-12-1998 Stb. 1998, 723
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
30-12-1998 t/m 01-07-1998 43) Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 724 26148 17-12-1998 Stb. 1998, 724
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-07-1998 Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 306 25264 24-06-1998 Stb. 1998, 384
Wijziging 12-05-1998 Stcrt. 1998, 95 24-06-1998 Stb. 1998, 384
Wijziging 14-05-1998
samen met
12-06-1997
Stb. 1998, 317
samen met
Stb. 1997, 279
25903
samen met
25119
14-05-1998 Stb. 1998, 317
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997
samen met
18-12-1997
Stb. 1997, 738
samen met
Stb. 1997, 737
23470
samen met
24800
18-12-1997 Stb. 1997, 739
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
t/m 01-01-1997 44) Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 731 25688 18-12-1997 Stb. 1997, 731
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-12-1997 Wijziging 19-11-1997 Stb. 1997, 547 25379 19-11-1997 Stb. 1997, 547
Wijziging 14-09-1995
samen met
11-11-1993
Stb. 1995, 518
samen met
Stb. 1993, 655
24116
samen met
19522
19-11-1997 Stb. 1997, 553
14-05-1997 Wijziging 17-04-1997 Stb. 1997, 192 24614 17-04-1997 Stb. 1997, 192
01-01-1997 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 652 24761 13-12-1996 Stb. 1996, 652
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
01-01-1996 Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 660 24428 18-12-1995 Stb. 1995, 660
Wijziging 13-12-1995 Stb. 1995, 662 24250 13-12-1995 Stb. 1995, 662
29-12-1995 t/m 31-03-1995 45) Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 659 24172 18-12-1995 Stb. 1995, 659
01-12-1995 Wijziging 29-11-1995 Stb. 1995, 563 24070 29-11-1995 Stb. 1995, 563
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
27-01-1995 Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 21-12-1994 Stb. 1995, 32
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 927 23046 23-12-1994 Stb. 1994, 927
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 924 22851 23-12-1994 Stb. 1994, 949
14-07-1994 Wijziging 29-06-1994
samen met
08-11-1993
Stb. 1994, 499
samen met
Stb. 1993, 598
21287
samen met
23024
29-06-1994 Stb. 1994, 499
01-02-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 734 22958 22-12-1993 Stb. 1993, 734
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993
samen met
04-06-1992
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1992, 422
23258
samen met
22061
23-12-1993 Stb. 1993, 693
19-03-1993 Wijziging 04-03-1993 Stb. 1993, 153 22663 04-03-1993 Stb. 1993, 153
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 709 22868 24-12-1992 Stb. 1992, 709
Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 686 22873 24-12-1992 Stb. 1992, 686
Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 684 22844 24-12-1992 Stb. 1992, 684
Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 722 22665 23-12-1992 Stb. 1992, 723
Wijziging 10-12-1992 Stb. 1992, 658 22721 10-12-1992 Stb. 1992, 658
01-10-1992 Wijziging 30-09-1992 Stb. 1992, 508 22402 30-09-1992 Stb. 1992, 508
25-09-1992 t/m 01-01-1992 46) Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 491 22338 10-09-1992 Stb. 1992, 491
01-01-1992 Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 491 22338 10-09-1992 Stb. 1992, 491
Wijziging 11-06-1992 Stb. 1992, 286 11-06-1992 Stb. 1992, 286
Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 740 19-12-1991 Stb. 1991, 740
Wijziging 11-06-1992
samen met
11-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1992, 286
samen met
Stb. 1991, 608
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 17-04-1991 Stb. 1991, 200
Wijziging 02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 11-06-1992 Stb. 1992, 286
01-07-1991 Wijziging 12-12-1991 Stb. 1991, 697 21198 12-12-1991 Stb. 1991, 697
01-04-1991 Wijziging 07-03-1991 Stb. 1991, 96 21463 07-03-1991 Stb. 1991, 96
01-06-1990 Nieuwe-regeling 30-05-1990 Stb. 1990, 221 20588 30-05-1990 Stb. 1990, 222
Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 221 20588 30-05-1990 Stb. 1990, 222

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 25c1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 492)
 3. Heeft betrekking op Artikel 26a3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 27a4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 48 , Artikel 55 , Artikel 56 , Artikel 33a5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 19 , Artikel 44a6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 257)
 8. Heeft betrekking op Artikel 408)
 9. Heeft betrekking op Artikel 25 , Artikel 26 , Artikel 70ea9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 25 , Artikel 2610)
 11. Heeft betrekking op Artikel 25 , Artikel 70b11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 42b12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 70a13)
 14. Heeft betrekking op Artikel 914)
 15. Heeft betrekking op Artikel 22 , Artikel 22a15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 7a16)
 17. Heeft betrekking op Artikel 2617)
 18. Heeft betrekking op Artikel 24 , Artikel 26 , Artikel 28 , Artikel 43a , Artikel 70b , Artikel 70aa , Artikel 70ba , Artikel 70d18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 25a19)
 20. Heeft betrekking op Artikel 4920)
 21. Heeft betrekking op Artikel 1321)
 22. Heeft betrekking op Artikel 2522)
 23. Heeft betrekking op Artikel 2423)
 24. Heeft betrekking op Artikel 25 , Artikel 28 , Artikel 5924)
 25. Heeft betrekking op Artikel 2625)
 26. Heeft betrekking op Artikel 25 , Artikel 2626)
 27. Heeft betrekking op Artikel 43a27)
 28. Heeft betrekking op Artikel 13 , Artikel 1428)
 29. Heeft betrekking op Artikel 2629)
 30. Heeft betrekking op Artikel 49 , Artikel 43a30)
 31. Heeft betrekking op Artikel 44b31)
 32. Heeft betrekking op Artikel 44b32)
 33. Heeft betrekking op Artikel 44b33)
 34. Heeft betrekking op Artikel 44b34)
 35. Heeft betrekking op Artikel 26 , Artikel 44a35)
 36. Heeft betrekking op Artikel 26 , Artikel 5836)
 37. Heeft betrekking op Artikel 2537)
 38. Heeft betrekking op Artikel 26 , Artikel 44a , Artikel 44b38)
 39. Heeft betrekking op Artikel 2539)
 40. Heeft betrekking op Artikel 4440)
 41. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 7 , Artikel 9 , Artikel 10 , Artikel 2241)
 42. Heeft betrekking op Artikel 24 , Artikel 26 , Artikel 2842)
 43. Heeft betrekking op Artikel 2443)
 44. Heeft betrekking op Artikel 24 , Artikel 25 , Artikel 26 , Artikel 2844)
 45. Heeft betrekking op Artikel 42 , Artikel 42b , Artikel 5045)
 46. Heeft betrekking op Artikel 2746)
Naar boven