Uitzet van graskarpers

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 26-01-2007 t/m 31-12-2008

Uitzet van graskarpers

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 17, eerste en derde lid, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312);

Gezien de adviezen van de Natuurbeschermingsraad en de Raad voor de Binnenvisserij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De toestemming als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Visserijwet 1963 wordt verleend voor het uitzetten van de graskarper (Ctenopharyngodon idella) onder de navolgende voorschriften en beperkingen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het uitzetten van de graskarper is slechts toegestaan:

  • a. met instemming van de eigenaar van het water waarin de graskarper wordt uitgezet en

  • b. in een water voor zover dat:

   • 1. niet in enige open verbinding staat met andere wateren dan wel

   • 2. van andere wateren is gescheiden door een hekwerk, bestaande uit een spijlenhek met een onderlinge afstand tussen de spijlen van ten hoogste 3 cm of een gaashek, gegalvaniseerd en gelast met vierkante mazen van ten hoogste 2.5 cm.

 • 2 Het hekwerk bedoeld in het eerste lid, dient:

  • a. in bodem en talud te zijn ingegraven;

  • b. voorzien te zijn van een springflap van circa 50 cm schuin omhoog geplaatst onder een hoek van ca. 45° in de richting van het water waarin de graskarper wordt uitgezet en

  • c. met inbegrip van de onder b, bedoelde springflap bij de hoogste waterstand ten minste 50 cm boven water uit te steken.

 • 3 Het hekwerk dient aanwezig te blijven en in deugdelijke staat te worden gehouden zolang de graskarper in het water dat met het hekwerk wordt afgesloten, aanwezig is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De toestemming als bedoeld in artikel 1 geldt niet voor het uitzetten van graskarpers in:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Van het voornemen graskarpers uit te zetten, dient tevoren mededeling te worden gedaan aan de directie Visserij van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 2 Deze mededeling wordt gedaan op een bij de Dienst Regelingen verkrijgbaar formulier.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 28 mei 1990

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven